Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Corul Universitatii Emanuel la Dragostea Arad

Publicat la 2018-11-04 de Iosif

Duminica 4 Noe 2018, Biserica Dragostea din Arad, a avut oaspete corul de camera a universitatii Emanuel din Oradea.
Insotitor al corului a fost fratele Sebastian Vaduva, decanul facultatii de management din cadrul Universitatii Emanuel din Oradea.
Corul a fost compus din 17 membri dirijati de fr. Emanuel Balaceanu.
La pian corul a avut un profesionist format tot la Emanuel.
Au cantat numeroase piese corale, din care cateva au fost dirijate de fratele Puiu Caciora, care este si dansul profesor de muzica la Emanuel.

Fr Sebastian Vaduva a fost cel care a predicat din cuvantul Domnului. Textul citit pt predica a fost din Cartea lui Daniel capitolul 9.
Ideea pricipala care vreau sa ramana spre implinire a fost sfatul de a ne ruga si noi, asemeni lui Daniel, pentru poporul nostru, acum la 100-a aniversare a unirii.

Daniel 9:1  În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahaºveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împãrat peste împãrãþia Haldeilor,
2  în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am vãzut din cãrþi cã trebuiau sã treacã ºaptezeci de ani pentru dãrîmãturile Ierusalimului, dupã numãrul anilor, despre care vorbise Domnul cãtre proorocul Ieremia.
3  ªi mi-am întors faþa spre Domnul Dumnezeu, ca sã-L caut cu rugãciune ºi cereri, postind în sac ºi cenuºã.
4  M-am rugat Domnului, Dumnezeului meu ºi I-am fãcut urmãtoarea mãrturisire: „Doamne, Dumnezeule mare ºi înfricoºate, Tu, care þii legãmântul ºi dai îndurare celor ce Te iubesc ºi pãzesc poruncile Tale!
5  Noi am pãcãtuit, am sãvârºit nelegiuire, am fost rãi ºi îndãrãtnici, ne-am abãtut de la poruncile ºi orânduirile Tale.
6  N-am ascultat pe robii Tãi proorocii, care au vorbit, în Numele Tãu, împãraþilor noºtri, cãpeteniilor noastre, pãrinþilor noºtri, ºi cãtre tot poporul þãrii.
7  Tu, Doamne, eºti drept, iar nouã ni se cuvine astãzi sã ni se umple faþa de ruºine, nouã tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului ºi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate þãrile în care i-ai izgonit, din pricina fãrãdelegilor de care s-au fãcut vinovaþi faþã de Tine!
8  Doamne, nouã ni se cuvine sã ni se umple faþa de ruºine, da, nouã, împãraþilor noºtri, cãpeteniilor noastre, ºi pãrinþilor noºtri, pentru cã am pãcãtuit împotriva Ta!
9  La Domnul, Dumnezeul nostru, însã, este îndurarea ºi iertarea, cãci împotriva Lui ne-am rãzvrãtit!
10  N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca sã urmãm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Sãi, proorocii;
11  ci tot Israelul a cãlcat Legea Ta, ºi s-a abãtut astfel ca sã n-asculte de glasul Tãu. De aceea, ne-au ºi lovit blestemurile ºi jurãmintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru cã am pãcãtuit împotriva lui Dumnezeu.
12  El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastrã ºi împotriva cãpeteniilor noastre, care ne-au cârmuit, ºi a adus peste noi o mare nenorocire, aºa cum niciodatã ºi nicãieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.
13  Dupã cum este scris în Legea lui Moise, toatã nenorocirea aceasta a venit peste noi; ºi noi n-am rugat pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre, ºi n-am luat aminte la adevãrul Tãu.
14  De aceea ºi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta sã vinã peste noi; cãci Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care le-a fãcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.
15  ªi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tãu din þara Egiptului prin mâna Ta cea puternicã, ºi Þi-ai fãcut un Nume, aºa cum este ºi astãzi: noi am pãcãtuit..., am sãvârºit nelegiuire.
16  Dar, Doamne, dupã toatã îndurarea Ta, abate mânia ºi urgia Ta de la cetatea ta Ierusalimul, de la muntele Tãu cel Sfânt; cãci din pricina pãcatelor noastre ºi din pricina nelegiuirilor pãrinþilor noºtri este Ierusalimul ºi poporul Tãu de ocara tuturor celor ce ne înconjoarã.
17  Ascultã, deci, acum, Dumnezeul nostru, rugãciunea ºi cererile robului Tãu, ºi, pentru dragostea Domnului, fã sã strãluceascã Faþa Ta peste Sfântul Tãu locaº pustiit...!
18  Pleacã urechea, Dumnezeule, ºi ascultã! Deschide ochii ºi priveºte la dãrîmãturile noastre, ºi la cetatea peste care este chemat Numele Tãu! Cãci nu pentru neprihãnirea noastrã Îþi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurãrile Tale cele mari.
19  Ascultã, Doamne! Iartã, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreazã ºi nu zãbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Cãci Numele Tãu este chemat peste cetatea Ta ºi peste poporul Tãu!”

Tag: corul de camera a universitatii emanuel;

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu

Adauga Stire

www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!Vezi toate stirile