Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Mânia lui Dumnezeu

Publicat la 2013-02-14 de Traian

E trist, Ăźntr-adevăr, să ĂźntĂąlnești creștini practicanți care par a considera mĂąnia lui Dumnezeu ca ceva pentru care sunt nevoiți să se scuze, sau care ar dori cel puțin să nu existe un astfel de lucru. În timp ce unii n-ar merge chiar atĂąt de departe ĂźncĂąt să admită Ăźn mod direct că privesc mĂąnia lui Dumnezeu ca fiind o pată pe caracterul divin, totuși sunt departe de a o privi cu ĂźncĂąntare; le-ar plăcea să nu se gĂąndească la ea și rareori aud menționĂąndu-se despre ea fără să nu li se revolte Ăźn inimi un resentiment ascuns Ăźmpotriva ei. Chiar și dintre cei care sunt mai sobri Ăźn judecata lor, nu puțini par a-și imagina că există o asprime cu privire la mĂąnia lui Dumnezeu care o face să fie prea ĂźnspăimĂąntătoare pentru a constitui o temă de meditație rentabilă. Alții Ăźntrețin iluzia că mĂąnia lui Dumnezeu nu s-ar potrivi cu bunătatea Sa, căutĂąnd astfel s-o izgonească din gĂąndurile lor.

Da, mulți sunt cei care refuză să privească o viziune a mĂąniei lui Dumnezeu ca și cum ar fi chemați să privească spre vreun cusur al caracterului divin sau spre vreo pată care s-ar afla pe guvernarea divină. Însă ce spun Scripturile? ÎntorcĂąndu-ne la Scripturi găsim că Dumnezeu n-a Ăźncercat niciodată să ascundă ceea ce ține de mĂąnia Sa. Lui nu-I este rușine să facă cunoscut faptul că răzbunarea și furia sunt ale Lui. Provocarea Sa este următoarea:

Să știți dar că Eu sunt Dumnezeu, și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu poate scoate pe cineva din mĂąna Mea. Căci Îmi ridic mĂąna spre cer și zic: "CĂąt este de adevărat că trăiesc Ăźn veci, atĂąt este de adevărat că atunci cĂąnd voi ascuți fulgerul sabiei Mele și voi pune mĂąna să fac judecată, Mă voi răzbuna Ăźmpotriva potrivnicilor Mei și voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc." (Deut. 32:39-41).

Un studiu al concordanței ne va arăta că sunt mai multe referințe Ăźn Scriptură la supărarea, furia și mĂąnia lui Dumnezeu decĂąt la dragostea și blĂąndețea (sensibilitatea) Lui. Pentru că Dumnezeu este sfĂąnt, El urăște orice păcat; și pentru că El urăște toate păcatele, mĂąnia Lui se aprinde Ăźmpotriva păcătosului (Psalmul 7:11).

MĂąnia lui Dumnezeu este perfecțiune divină tot atĂąt de mult precum este și credincioșia, puterea sau mila Sa. Așa și trebuie să fie, deoarece nu este nici o pată, nici cel mai mic cusur Ăźn caracterul lui Dumnezeu; totuși, ar putea fi, dacă i-ar lipsi "mĂąnia". Indiferența față de păcat este un cusur moral, iar cel care nu urăște păcatul este lepros din punct de vedere moral. Cum ar putea El, care e Esența a tot ceea ce este excelență, să privească cu aceeași satisfacție asupra virtuții și asupra imoralității, asupra Ăźnțelepciunii și asupra prostiei? Cum ar putea El, care este de o sfințenie infinită, să nesocotească păcatul și să refuze a-Și arăta "severitatea" Ăźmpotriva lui? Cum ar putea El, care-Și găsește plăcerea numai Ăźn ceea ce este pur și frumos, să nu deteste și să nu urască ceea ce este impur și imoral? Tocmai natura lui Dumnezeu face din realitatea iadului o necesitate, atĂąt de imperios și de-a pururi necesar precum este și raiul. Nu numai că nu este nici o imperfecțiune Ăźn Dumnezeu, ci Ăźn El nu este nici o perfecțiune care să fie mai puțin perfectă decĂąt cealaltă.

MĂąnia lui Dumnezeu este ura Sa veșnică cu privire la tot ceea ce este nedreptate. Este iritarea și indignarea dreptății divine Ăźn fața răului. Este sfințenia lui Dumnezeu stĂąrnită Ăźmpotriva păcatului. Este cauza care pornește acea sentință divină care se va abate peste cei care fac răul. Dumnezeu este mĂąnios pe păcat deoarece acesta este o rebeliune Ăźmpotriva autorității Sale, o ofensă adusă suveranității sale absolute. Cei ce se revoltă Ăźmpotriva guvernării lui Dumnezeu vor fi făcuți să Ăźnțeleagă că Dumnezeu este Domnul. Vor fi făcuți să simtă cĂąt este de măreață acea Maiestate pe care au disprețuit-o, și cĂąt este de teribilă acea mĂąnie amenințătoare de care le-a păsat atĂąt de puțin. Nu că mĂąnia lui Dumnezeu ar fi o revanșă răuvoitoare și răutăcioasă, pricinuind rău de dragul de a face rău, sau ca represalii la răul care i-a fost făcut. Nu, deși Dumnezeu Își va apăra autoritatea de Guvernator al universului, El nu va fi răzbunător.

Faptul că mĂąnia divină este una din dovezile de perfecțiune ale lui Dumnezeu este un lucru evident nu numai din argumentele prezentate Ăźn rĂąndurile de mai sus, ci este de asemenea un fapt clar stabilit prin afirmațiile clare ale propriului Său CuvĂąnt: "MĂąnia lui Dumnezeu se descoperă din cer" (Rom. 1: 18). Robert Haldane comentează acest verset Ăźn felul următor:

A fost descoperită atunci cĂąnd sentința morții a fost pentru prima oară pronunțată, cĂąnd pămĂąntul a fost blestemat, iar omul alungat din paradisul pămĂąntesc, iar după aceea prin astfel de exemple de pedeapsă precum Potopul și distrugerea Orașelor CĂąmpiei prin foc din cer Ăźnsă Ăźn special prin domnia morții peste tot Ăźn lume. A fost proclamată Ăźn blestemul legii asupra oricărui călcător-de-lege și a fost prefigurată Ăźn instituția jertfelor și Ăźn toate slujbele dispensației mozaice. În capitolul 8 al acestei epistole, apostolul atrage atenția credincioșilor asupra faptului că Ăźntreaga creație a devenit supusă deșertăciunii, suspinĂąnd și suferind durerile nașterii (Rom.8:22). Aceeași creație care declară că există un Dumnezeu și care-I vestește slava, dovedește de asemenea că El este Vrăjmașul păcatului și Răzbunătorul crimelor făcute de oameni. Însă, mai presus de toate, mĂąnia lui Dumnezeu se coboară pentru a manifesta caracterul divin, acea mĂąnie arătĂąndu-se Ăźn suferința și Ăźn moartea Lui Ăźntr-un mod mult mai grozav decĂąt s-a arătat Ăźn toate instanțele precedente Ăźn care Dumnezeu Și-a manifestat indignarea față de păcat. Pe lĂąngă aceasta, pedeapsa viitoare și veșnică a celor răi este acum declarată Ăźn termeni mult mai serioși și expliciți decĂąt Ăźnainte. În noua dispensație sunt două revelații date din cer, una a mĂąniei și alta a harului.

Din nou, faptul că mĂąnia lui Dumnezeu este o dovadă a perfecțiunii divine este Ăźn mod clar demonstrat de ceea ce citim Ăźn Psalmul 95:11: "De aceea am jurat Ăźn mĂąnia Mea." Există două ocazii cu care Dumnezeu "jură": atunci cĂąnd face promisiuni (Gen. 22:16); și atunci cĂąnd pronunță judecăți (Deut.1:34 și următoarele). În primul caz, el jură din milă pentru copiii Săi; Ăźn al doilea caz, el jură să deposedeze o generație rea de moștenirea ei, din cauza cĂąrtirii și a necredinței. Un jurămĂąnt este o asigurare serioasă (Evrei 6:16). În Geneza 22:16 Dumnezeu spune: "Pe Mine Însumi jur". În Psalmul 89:35 El declară: "Am jurat odată pe sfințenia Mea.", Ăźn timp ce Ăźn Psalmul 95:11 El afirmă: "Jur Ăźn mĂąnia Mea.". Astfel, Însuși mărețul Iehova apelează la "mĂąnia" Lui ca la o perfecțiune egală cu "sfințenia" Lui; El jură pe una așa cum jură și pe cealaltă! Din nou, deoarece Ăźn Hristos "locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii" (Col.2:9) și deoarece Ăźntreaga perfecțiune divină este arătată Ăźn mod strălucit de către El (Ioan 1:18), prin urmare citim despre "mĂąnia Mielului" (Apocalipsa 6:16).

MĂąnia lui Dumnezeu este o perfecțiune a caracterului divin asupra căreia avem nevoie să cugetăm frecvent. În primul rĂąnd, inimile noastre pot fi Ăźn mod corect impresionate de aversiunea lui Dumnezeu Ăźmpotriva păcatului. Noi avem Ăźntotdeauna tendința să privim păcatul Ăźn mod neserios, să ignorăm hidoșenia lui, să ne scuzăm pentru el. Însă cu cĂąt studiem și cugetăm mai mult la sila lui Dumnezeu față de păcat și la răzbunarea Sa grozavă asupra lui, cu atĂąt mai mult ajungem să realizăm ticăloșia lui. În al doilea rĂąnd, trebuie să zămislim Ăźn noi o adevărată teamă de Dumnezeu: "Să ne arătăm mulțumitori și să-L slujim pe Dumnezeu Ăźntr-un mod plăcut lui, cu reverență și cu teamă plină de evlavie; fiindcă Dumnezeul nostru e un foc mistuitor." (Evr. 12:28-29). Nu putem să-L slujim Ăźntr-un mod plăcut Lui pĂąnă ce nu avem o "reverență" potrivită față de Maiestatea Sa ĂźnspăimĂąntătoare și o "teamă plină de evlavie" Ăźn fața furiei Sale care este dreaptă; iar aceste lucruri sunt cel mai bine promovate dacă ne reamintim mereu că "Dumnezeul nostru este un foc mistuitor". În al treilea rĂąnd, trebuie să implicăm sufletele noastre Ăźntr-o rugăciune Ăźnfocată pentru a fi izbăviți de "mĂąnia viitoare" (1 Tes. 1:10).

Dorința sau ezitarea noastră de a cugeta la mĂąnia lui Dumnezeu devine un test sigur pentru adevărata atitudine a inimilor noastre față de El. Dacă nu ne bucurăm cu adevărat Ăźn Dumnezeu pentru ceea ce este El Ăźn El Însuși, adică din pricina Ăźntregii perfecțiuni care din veșnicie sălășluiește Ăźn El, atunci cum ar putea să locuiască Ăźn noi dragostea lui Dumnezeu? Fiecare dintre noi avem nevoie să ne rugăm mai mult pentru a fi păziți să nu concepem Ăźn mintea noastră o imagine a lui Dumnezeu care este modelată Ăźn conformitate cu propriile noastre Ăźnclinații spre rău. Cu mult timp Ăźn urmă Dumnezeu se plĂąngea că "Ți-ai Ăźnchipuit că sunt ca tine."(Ps.50:21). Dacă nu ne bucurăm la "aducerea aminte a sfințeniei Lui" (Ps. 97:12), dacă nu ne bucurăm știind că Ăźntr-o Zi care va veni Ăźn curĂąnd Dumnezeu va face o mult mai glorioasă expunere a mĂąniei Sale, răzbunĂąndu-Se pe toți cei care acum I se opun, acest lucru e dovada faptului că inimile noastre nu Îi sunt supuse Lui, că suntem Ăźncă Ăźn păcatele noastre și că suntem pe calea care duce la o mistuire veșnică.

Neamuri, cĂąntați laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună sĂąngele robilor Săi, El Se răzbună Ăźmpotriva potrivnicilor Săi (Deut. 32:43).

Și din nou citim:

După aceea am auzit Ăźn cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: "Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mĂąntuirea, slava, cinstea și puterea! Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pămĂąntul cu curvia ei, și a răzbunat sĂąngele robilor Săi din mĂąna ei." Și au zis a doua oară: "Aleluia!" (Apoc. 19:1-3).

Mare va fi bucuria sfinților Ăźn acea zi Ăźn care Domnul Își va reabilita maiestatea, Își va exercita stăpĂąnirea Ăźnfricoșătoare, Își va preamări dreptatea și Ăźi va doborĂź pe rebelii trufași care au Ăźndrăznit să-L sfideze.

"Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta Ăźn picioare, Doamne?" (Ps. 130:3). Fiecare dintre noi am putea foarte bine să punem această Ăźntrebare, deoarece este scris că "cei răi nu pot ținea capul sus Ăźn ziua judecății" (Ps. 1:5). CĂąt de suferind a fost sufletul lui Hristos, știind că Dumnezeu I-a imputat nelegiuirile poporului Său, atunci cĂąnd acestea erau pe umerii Lui! El era "ĂźnspăimĂąntat și foarte mĂąhnit" (Marcu 14:33). Agonia Sa teribilă, sudoarea de sĂąnge, strigătele și implorările lui puternice (Evr. 5:7), rugăciunea Sa repetată ("Dacă este posibil, depărtează paharul acesta de la Mine"), ultimul Său strigăt ĂźnspăimĂąntător ("Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"), toate acestea demonstrează ce conștientizare plină de cutremur a avut El față de ceea ce era pentru Dumnezeu "nelegiuiri imputate". Ar putea foarte bine sărmanii păcătoși să strige "Doamne, cine ar putea sta Ăźn picioare?", deoarece Însuși Fiul lui Dumnezeu a tremurat sub povara mĂąniei lui Dumnezeu! Dacă tu, cititorule, nu "ai fugit pentru adăpost" la Hristos, singurul MĂąntuitor, "ce te vei face Ăźn volbura Iordanului?" (Ier.12:5).

CĂąnd Ăźmi dau seama cum abuzează cea mai mare parte a umanității de bunătatea lui Dumnezeu, nu pot decĂąt să fiu de acord cu cel care spune că "Cel mai măreț miracol din lumea aceasta este răbdarea lui Dumnezeu și mărinimia Lui față de o lume nerecunoscătoare. Dacă un prinț are un dușman care s-a Ăźnchis Ăźntr-o cetate, nu-i va trimite provizii, ci va asedia strict acel loc, făcĂąnd tot ceea ce-i stă Ăźn putință pentru a-l Ăźnfometa. Însă mărețul Dumnezeu, care ar putea Ăźntr-o clipă să-Și distrugă vrăjmașii, este răbdător cu ei și cheltuiește zi de zi pentru a-i susține. De aceea are dreptate poruncindu-ne să-i binecuvĂąntăm pe cei ce ne blestemă, din moment ce El Însuși le face bine celor răi și nerecunoscători. Să nu credeți Ăźnsă, păcătoșilor, că astfel veți scăpa; rĂąșnița lui Dumnezeu funcționează Ăźncet, Ăźnsă macină mărunt. Cu cĂąt este de admirabilă răbdarea și mărinimia Lui acum, cu atĂąt va fi mai ĂźnspăimĂąntătoare și de nesuportat acea mĂąnie care se ridică din bunătătatea Sa abuzată. Nimic nu este mai liniștit decĂąt marea, totuși cĂąnd este stĂąrnită de furtună, nimic nu se manifestă mai violent decĂąt ea. Nimic atĂąt de dulce ca răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu, și nimic atĂąt de teribil ca mĂąnia Sa atunci cĂąnd se aprinde." (William Gurnall, 1660).

Deci fugi, cititorule, fugi la Hristos; "fugi de mĂąnia viitoare" (Matei 3:7) Ăźnainte să fie prea tĂąrziu. Să nu crezi, te rugăm fierbinte, că acest mesaj Ăźi este destinat altcuiva. Este pentru tine! Nu te mulțumi presupunĂąnd că ai alergat deja la Hristos. Convinge-te! Imploră-L pe Domnul să-ți cerceteze inima și să-ți arate o imagine corectă despre tine.

Un cuvĂąnt pentru predicatori:
Fraților, oare predicăm noi, Ăźn lucrarea noastră de predicare, despre acest serios subiect la fel de mult pe cĂąt ar trebui? Profeții Vechiului Testament le spuneau adesea celor care-i ascultau că viețile lor păcătoase Îl provoacă pe SfĂąntul lui Israel, și că ei Ăźși adună o comoară de mĂąnie care se va Ăźntoarce Ăźmpotriva lor Ăźn ziua mĂąniei. Iar circumstanțele din lumea de azi nu sunt mai bune decĂąt cele de atunci. Nimic nu este atĂąt de precis, pentru a deștepta neglijența și a-i face pe Ăźnvățătorii firești să-și cerceteze inimile, ca o expunere pe ideea că "Dumnezeu este mĂąnios Ăźn fiecare zi pe cel rău." (Ps. 7:11). Înainte-mergătorul lui Hristos și-a avertizat ascultătorii să "fugă de mĂąnia viitoare" (Matei 3:7). MĂąntuitorul le-a cerut stăruitor celor ce-L ascultau: "Temeți-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce Ăźn ghenă; da, vă spun, de El să vă temeți." (Luca 12:5). Apostolul Pavel a spus: "Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i Ăźncredințăm." (2 Cor.5:11). Credincioșia cere ca să vorbim la fel de clar despre Iad ca și despre Rai.

de Arthur W. Pink


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!