Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Timotei - un tanar admirabil

Publicat la 2012-10-25 de Traian

Biografia lui Timotei, Ăźnsemnată prin Duhul SfĂąnt Ăźn CuvĂąntul lui Dumnezeu, este plină de Ăźnvățături și Ăźmbărbătări pentru noi. El trăia Ăźn aceeași lume stricată ca și noi, era supus acelorași ispite ca și noi, dar ce a făcut Dumnezeu din el pentru că s-a predat deplin!

Credință sinceră

Timotei, care locuia Ăźn ținutul Listrei Ăźn Asia Mică, era fiul unei iudeice și a unui tată grec (Faptele Apostolilor 16:1 ). Deja Ăźn bunica lui, Lois, apoi și Ăźn mama sa, Eunice, a locuit o credință sinceră, care cuprindea ceea ce cunoșteau despre Dumnezeu pe baza legii și a prorociilor (2. Timotei 1:5 ).

Ele l-au crescut pe Timotei conform luminii pe care o aveau. El cunoștea „Sfintele Scrieri“ ale Vechiului Testament deja din copilărie (2. Timotei 3:15 ), iar această credință sinceră, care nu se desfășura Ăźn formele moarte Ăźnaintea oamenilor și care nu simula evlavia, a prins rădăcini și Ăźn el. O astfel de credință luminează conștiința și aduce inima Ăźn legătură directă și personală cu Dumnezeu. TĂąnărul era gata să primească mai multă lumină și să asculte de adevăr Ăźn toate lucrurile.

Timotei avea o bună mărturie de la frați

Într-o zi, Barnaba și Pavel au ajuns Ăźn acel ținut și au vestit acolo pentru prima dată Evanghelia despre Isus Hristos. Astfel au luat ființă adunările din Iconia, Listra și Derbe (Faptele Apostolilor 14 ).

Se pare că Timotei a venit deja atunci Ăźn contact cu apostolul, că a auzit Evanghelia din gura acestuia și a primit-o. Apostolul Pavel Ăźl numește mai tĂąrziu „adevăratul meu copil Ăźn credință“ (1. Timotei 1:2 ). Această expresie pare să indice și spre faptul că el a fost introdus de apostol Ăźn toate tainele și Ăźnvățăturile adĂąnci ale Evangheliei, care i-au fost Ăźncredințate lui Pavel.

CĂąnd apostolul a vizitat acele adunări din Asia Mică cu ocazia celei de-a doua călătorii misionare, atenția i-a fost atrasă Ăźn mod deosebit de „ucenicul“ Timotei (Faptele Apostolilor 16 ). Ca urmare a Ăźntrebărilor sau din proprie inițiativă, frații din Listra și Iconia au dat o bună mărturie despre tĂąnărul Timotei. Nu se putea spune nimic negativ despre el. Timotei nu Ăźntreținea nici un fel de legături cu lumea și Ăźnvățase să vegheze asupra Ăźndemnurilor firii. De aceea, fără Ăźndoială era vizibilă roada Duhului Ăźn viața sa: un interes deosebit pentru adevăr și lucrurile Domnului, dragoste față de sfinți și față de cei pierduți, care se arăta prin rugăciune și participare activă la lucrarea Domnului.

Ni se poate da și nouă o astfel de mărturie, sau totul se restrĂąnge la observația laconică: „Nu face nimic rău, dar nici nimic bun“? CĂątă nevoie au astăzi frații tineri de felul de a fi și de hotărĂąrea lui Timotei!

Timotei ca Ăźnsoțitor al marelui apostol

„Pe el Ăźl voia Pavel ca să plece Ăźmpreună cu el“ (Faptele Apostolilor 16:3 ). În localitatea, Ăźn adunarea Ăźn care viața sa era vizibilă tuturor, Timotei se dovedise și arătase o gĂąndire spirituală. El era „credincios Ăźn cele mici“; acum, Domnul Ăźi putea Ăźncredința mai mult. Astfel a devenit Ăźnsoțitorul marelui apostol, dar și atunci creșterea sa spirituală a mers pas cu pas. Slujba sa a Ăźnceput jos, nu sus.

La Ăźnceput au vizitat adunările existente pentru a le Ăźmpărtăși hotărĂąrile luate la Ierusalim (Faptele Apostolilor 16:4 ). Aceasta era lucrarea lui Pavel și a lui Sila. Dar cĂąnd dădeau de teritoriu nou, toți Ăźnsoțitorii aveau de lucru. Domnul a binecuvĂąntat peste tot din belșug această primă semănare a CuvĂąntului. Mulți oameni, Ăźn fiecare loc Ăźn care rămĂąneau, primeau vestea mĂąntuirii. CĂątă muncă era acolo pentru sufletele care pătrunseseră la credință! Fiecare din acești căutători de adevăr și nou-născuți aveau Ăźntrebări și probleme speciale, la care trebuia răspuns Ăźn discuții personale.

Și această a doua călătorie a apostolului, Ăźn care Timotei l-a Ăźnsoțit ca Ăźncepător, nu a fost o plimbare. Și atunci, vestitorii Evangheliei au fost expuși prigoanei și maltratării. La Ăźnceput au fost multe probleme cu privire la direcția spre care trebuiau să pornească. Apoi, după ce li s-a dat certitudinea că trebuie să ducă Evanghelia Ăźn Europa și au Ăźnceput lucrarea acolo, au fost persecutați Ăźn fiecare oraș.

Timotei era un tĂąnăr sensibil (2. Timotei 1:4, 6-8 ), iar toate acele evenimente care au năvălit fără oprire asupra lui, au făcut o impresie adĂąncă asupra sufletului său. O astfel de predispoziție era de fapt o premisă rea pentru o lucrare aspră de pionierat Ăźn țara păgĂąnilor. Acolo era simțită toată Ăźmpotrivirea și dușmănia oamenilor mult mai adĂąnc și exista Ăźnclinația să se evite acele probleme grele. Dar Timotei a rezistat. În inima sa era dăruire față de Domnul, ascultare și supunere față de voia Sa. Pentru toate celelalte a purtat de grijă Domnul. El iubește „instrumentele“ care se bazează deplin pe El, fiind conștiente de slăbiciunea lor, și cărora El le poate dărui un har bogat.

Harnicul și evlaviosul apostol Ăźi era de mare ajutor prin exemplul său. Acesta nu era un erou supraomenesc, ci Ăźn toate lucrările și Ăźn toate situațiile era o demonstrație vizibilă a puterii Domnului Ăźntr-un vas slab, dar care era umplut de El și Ăźi stătea fără rezerve la dispoziția Sa. Pavel Ăźi putea aminti lui Timotei la capătul alergării sale: „Dar tu ai urmat Ăźndeaproape Ăźnvățătura mea, purtarea, planul, credința, Ăźndelunga-răbdare, dragostea, răbdarea, persecuțiile, suferințele, cĂąte mi s-au făcut Ăźn Antiohia, Ăźn Iconia, Ăźn Listra, ce persecuții am Ăźndurat; și Domnul m-a scăpat din toate“ (2. Timotei 3:10-11 ). Ce plăcută era relația dintre apostol și tĂąnărul său Ăźnsoțitor! Timotei i-a slujit „pentru Evanghelie ca un copil pentru tatăl său“ (Filipeni 2:22 ); iar Pavel, ca un tată, i-a dat Ăźnvățături, sfaturi și Ăźmbărbătări, amintindu-i mereu de harul măreț și de resursele bogate din Domnul. Acești doi frați, unul „tĂąnăr“ și altul „bătrĂąn“ nu mergeau pe căi diferite. Fiecare Ăźși ocupa locul său, fiecare era pentru celălalt un mare ajutor.

Timotei ca trimis și Ăźmputernicit al apostolului

În această școală Ăźnaltă a experiențelor cu Domnul, creșterea spirituală a lui Timotei a făcut progrese rapide. De aceea, apostolul i-a putut Ăźncredința sarcini speciale și importante deja de timpuriu. Din cele două epistole adresate lui de apostol vom observa după ce principii demne de imitat se desfășura slujba sa.

CĂąnd Pavel a părăsit Berea, la stăruința fraților, pentru a-și pune viața Ăźn siguranță din cauza prigoanelor puternice, atunci atĂąt Sila cĂąt și Timotei au rămas acolo pentru a continua lucrarea Ăźncepută și pentru a o Ăźntări (Faptele Apostolilor 17:14, 15 ).

Apoi, după ce au venit la Atena la porunca apostolului, Pavel s-a neliniștit cu privire la tĂąnăra adunare din Tesalonic. Probabil, cei doi i-au comunicat apostolului căror necazuri erau expuși tesalonicenii. PĂąnă la urmă, „nemairăbdĂąnd“, l-a trimis pe Timotei, „fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu Ăźn Evanghelia lui Hristos“ pentru „a-i Ăźntări și Ăźncuraja Ăźn ceea ce privește credința“ (1. Tesaloniceni 3:1-8 ). I s-a părut că Timotei ar fi omul potrivit, iar acesta s-a Ăźntors curĂąnd cu o veste bună despre tesaloniceni.

Din Efes, Ăźn Asia Mică, apostolul l-a trimis pe Timotei cu Erast Ăźn Macedonia pentru a sluji adunării de acolo, pentru că el Ăźnsuși nu putea merge acolo (Faptele Apostolilor 19:22 ).

Trebuie să amintim că odată Pavel i-a dat sarcina importantă de a rămĂąne Ăźn Efes pentru a face ordine ca Ăźnsărcinat al său Ăźn acea adunare Ăźn care apostolul slujise timp de trei ani (1. Timotei 1:3 ). Acolo apăruseră din aceia care „ünvățau Ăźnvățături străine“. Timotei trebuia să li se Ăźmpotrivească acestora și să poarte de grijă ca fiecare la locul său, bărbați, femei, supraveghetori și bătrĂąni, slujitori, robi, bogați, toți frații să se comporte Ăźn Casa lui Dumnezeu corespunzător rĂąnduielilor și adevărului lui Dumnezeu. Ce lucrare plină de răspundere care presupunea o cunoaștere exactă a gĂąndurilor lui Dumnezeu, o tărie interioară Ăźn credință și o stabilitate Ăźn Domnul! Fără aceste lucruri nu i-ar fi fost suficient darul harului oferit de Dumnezeu.

De la Ăźntoarcerea la Dumnezu a lui Timotei trecuseră trei ani. Creșterea lui interioară sporise din belșug și putea fi folosit de Domnul peste tot. - Și la noi trec anii; dar nu trebuie să ne spună El: „Pentru că, deși de mult trebuia să fiți Ăźnvățători, aveți din nou nevoie ca cineva să vă Ăźnvețe care sunt elementele Ăźnceputului cuvintelor lui Dumnezeu“ (Evrei 5:12 )? Care este cauza pentru aceasta?

Îndemnuri personale

Răspunsul la Ăźntrebarea pusă mai sus Ăźl găsim cercetĂąndu-ne personal dacă am pus la inimă și am dat urmare, ca acel frate fidel, Ăźndemnurilor personale ale apostolului adresate lui Timotei Ăźn cele două epistole.

Aceste Ăźndemnuri le-a primit Timotei și oral Ăźn anii colaborării cu apostolul Pavel. Pentru ca ele să fie și spre binecuvĂąntarea noastră, au fost consemnate Ăźn scris. Amintim pe scurt doar cĂąteva.

1. „PăstrĂąnd o credință și o conștiință bună“ (1. Timotei 1:19 ). Prin „credință“ se referă aici la Ăźntreaga Ăźnvățătură creștină care primește și ține credința. Pentru această credință, Timotei trebuia să lupte (versetul 18). Dar el putea face aceasta numai cĂąnd Ăźși păstra o conștiință bună care depinde de o inimă curățită, care nu are nimic de ascuns de Dumnezeu și astfel nu are nimic să-și reproșeze (Evrei 10:22 ). Cine naufragiază Ăźn credință, cine acceptă și vestește Ăźnvățături greșite a lepădat conștiința bună (1. Timotei 1:19, 20 ).

2. „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii model pentru credincioși Ăźn cuvĂąnt, Ăźn purtare, Ăźn dragoste, Ăźn credință, Ăźn curăție ... Fugi de poftele tinereții“ (1. Timotei 4:12 ; 2. Timotei 2:22 ). Timotei, Ăźmputernicit de apostol, pentru a exercita o slujbă atĂąt de importantă Ăźn adunare, ar fi putut face fără efect toate străduințele sale și ar fi putut strica totul dacă ar fi făcut loc aroganței tinerești sau ar fi dus lipsă de curăție morală. Dar deoarece cuvĂąntul său era Ăźn concordanță cu umblarea sa și era un exemplu pentru credincioși Ăźn dragoste și credincioșie, era luat Ăźn serios, iar cuvĂąntul său avea greutate, deși nu era un frate cu părul cărunt.

3. „Ocupă-te cu acestea, fii Ăźn totul Ăźn ele, pentru ca Ăźnaintarea ta să fie arătată tuturor“ (1. Timotei 4:15 ). Timotei a putut face progrese Ăźn lucrurile lui Dumnezeu numai pentru că se dedica lor cu toată inima. El se ocupa cu aceste lucruri; ele Ăźl interesau și el trăia Ăźn ele. Spre ce lucruri se Ăźndreaptă interesul nostru? Cu ce ne preocupăm?

4. „Ia seama la tine Ăźnsuți și la Ăźnvățătură; rămĂąi Ăźn ele, pentru că, făcĂąnd aceasta, te vei mĂąntui și pe tine Ăźnsuți și pe cei care te ascultă“ (1. Timotei 4:16 ). Timotei trebuia să se preocupe cu CuvĂąntul nu numai cu privire la alții, ci trebuia să-l aplice Ăźn primul rĂąnd la el, pentru ca starea lui interioară să fie Ăźn concordanță cu Ăźnvățătura sa. - Dacă cineva este chemat la o slujbă, atunci asupra lui este o mare răspundere. Această slujbă, chiar dacă este neĂźnsemnată, poate o mărturie pentru Domnul față de un vecin, nu se află Ăźn afara sferei vieții personale, ci este Ăźn strĂąnsă legătură cu aceasta. Ce exemplu evident era apostolul Ăźnsuși pentru Timotei Ăźn acest sens! (A se compara 1. Corinteni 9:27 ; 2. Corinteni 6:4-6 ; Filimon 3,17 etc.)

5. „Fugi de acestea (iubirea de bani) și urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blĂąndețea duhului“ (1. Timotei 6:11 ). Probabil, ni se pare inutil ca Timotei, care și-a dovedit atĂąt de clar devotamentul său față de Domnul, să fie Ăźndemnat Ăźn acest fel. Dar cĂąt de ușor putea cĂąștiga influență asupra lui ceea ce era vizibil! De aceea trebuia să fugă de iubirea de bani. Să rămĂąnem cu toții aproape de Domnul, ĂźncĂąt El să acționeze ca un magnet asupra sentimentelor noastre și să urmărim aceste lucruri enumerate aici, care sunt roada Duhului (Galateni 5:22 )!

În Ăźncheiere aș dori să indic spre fidelitatea acestui tĂąnăr care Ăźl caracteriza tot timpul. CĂąnd „toți care sunt Ăźn Asia“ s-au Ăźndepărtat de apostolul Ăźnchis, cĂąnd nimeni nu a fost alături de el la prima apărare Ăźn fața Ăźmpăratului și toți l-au părăsit (2. Timotei 1:15 ; 4:16 ), putea conta pe Timotei. El a rămas Ăźn strĂąnsă legătură cu Pavel și a continuat (2. Timotei 1:7 ) Ăźn duhul puterii, al dragostei și al chibzuinței slujba și lupta cea bună pentru adevăr.

Să dea Domnul ca acest exemplu al unui frate tĂąnăr să fie un imbold pentru noi, chiar dacă Domnul ne-a dat un cerc de activitate mult mai restrĂąns!

preluat din revista Cercetati Scripturile

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!