Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Taine ale Sfintei Scripturi

Publicat la 2012-07-17 de Traian

Noul Testament ne familiarizează cu o serie de taine. Pericolul nu stă Ăźn a le confunda, ci mai degrabă Ăźn a nu le Ăźnțelege deloc. De aceea vrem să consacram acest capitol unui scurt rezumat al Ăźnțelesului diferitelor taine.

Definiție

O taină este un adevăr care n-a fost niciodată Ăźnainte descoperit, pe care omul nu-l poate cuprinde cu mintea lui, dar pe care Dumnezeu l-a dezvăluit acum oamenilor.

Tainele Ăźmpărăției cerurilor (Matei 13:3-50)

În Matei 13:11 citim despre tainele Ăźmpărăției cerurilor. Ele sunt Ăźnfățișate Ăźn acest capitol sub forma a șapte pilde, Ăźn primele capitole din Evanghelia după Matei Domnul Isus Se prezintă poporului Israel ca Ăźmpăratul Mesia. Dar Ăźn capitolul 12 se relatează că conducătorii religioși L-au respins, acuzĂąndu-L că face minuni cu puterea Satanei. De acum Ăźnainte, unde Ăźmpăratul este astfel respins, Ăźmpărăția ia o altă formă. Aceasta o găsim Ăźn Matei 13.

Aceste șapte pilde descriu Ăźmpărăția Ăźn starea ei provizorie, Ăźn vremea dintre respingerea Ăźmpăratului și revenirea Sa ca să domnească pe pămĂąnt. Împăratul este absent, dar Ăźmpărăția Lui este peste tot unde oamenii mărturisesc că sunt supușii Săi. Unii sunt cu adevărat, alții numai o mărturisesc. La sfĂąrșitul acestei perioade vor fi despărțiți cei sinceri de cei falși și se vor bucura de binecuvĂąntările domniei timp de o mie de ani. Cei falși vor fi nimiciți.

Taina orbirii sau Ăźmpietririi lui Israel (Romani 11:25)

Pentru că Israel și-a respins Ăźmpăratul, Dumnezeu a lăsat să vină peste iudei un fel de orbire sau Ăźmpietrire. Aceasta explică parțial marile greutăți pe care le au evreii de a recunoaște pe Domnul Isus ca pe Mesia al lor; se explică poate și numărul relativ mic de mĂąntuiți din acest popor. Dar această Ăźmpietrire nu este nici totală nici definitivă. Unii recunosc Ăźntr-adevăr că Domnul Isus este Cel despre care au vorbit profeții. Iar orbirea va dura atĂąta vreme pĂąnă la Ăźmplinirea „numărului Neamurilor", adică pĂąnă ce Domnul Ăźși duce acasă Mireasa Sa, Biserica, ca să fie cu El. Atunci o rămășiță credincioasă din Israel se va Ăźndrepta spre Cristos.

Taina răpirii (1 Corinteni 15:51,52)

PĂąnă Ăźn vremea cĂąnd apostolul Pavel și-a scris prima Epistolă către Corinteni, se credea că fiecare om urmează să moară cĂąndva, mai devreme sau mai tĂąrziu. Dar apoi apostolul face anunțul senzațional că nu vor muri toți credincioșii. Cei care vor trăi cĂąnd va fi răpirea vor merge Ăźn cer fără să moară. Ei vor fi transformați, adică vor primi trupuri de slavă, ei nu vor vedea niciodată moartea. Cei care au adormit Ăźn Isus vor Ăźnvia și vor fi primiți cu credincioșii vii Ăźn cer. Alte amănunte găsim Ăźn 1 Tesaloniceni 4:13-18.

Taina Bisericii (Romani 16:25; Efeseni 3:4-5)

Biserica este un adevăr care a fost ascuns de la Ăźntemeierea lumii (Romani 16:25), dar pe care apostolii și profeții Noului Testament l-au dezvăluit (Efeseni 3:5). Această taină cuprinde cĂąteva caracteristici importante ca:

1. Faptul că Cristos este Capul (Coloseni 1:18).

2. Faptul că toți credincioșii sunt mădulare (1 Corinteni 12:13).

3. Faptul că paginii credincioși Ăźmpărtășesc la fel ca și iudeii credincioși că Cristos este singura lor nădejde a slavei și că este anulată vechea dușmănie Ăźntre iudei și neamuri (Efeseni 3:6; Coloseni 1:26,27; Efeseni 2:14,15).

4. Faptul că Biserica este Trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:12,13).

5. Faptul că Biserica este Mireasa lui Cristos (Efeseni 5:25-27,31-32).

6. Faptul că Biserica este o reprezentare a feluritei Ăźnțelepciuni a lui Dumnezeu față de domniile și stăpĂąnirile din locurile cerești (Efeseni 3:10).

7. Faptul că este voia lui Dumnezeu să facă din Cristos Capul unui univers mĂąntuit (Efeseni 1:9,10), peste care domnește El Ăźmpreună cu Biserica, care are parte veșnică ca Mireasă a Lui la slava Sa.

„Taina Ăźntre Neamuri" din Coloseni 1:27 este explicată ca „Cristos Ăźn voi, nădejdea slavei". Aceasta este aceeași taină ca și Biserica; ea accentuează că Cristos este nădejdea slavei atĂąt pentru Neamurile care cred, cĂąt și pentru iudeii credincioși - toți au acum aceeași poziție Ăźnaintea lui Dumnezeu Ăźn Cristos.

În Coloseni 2:2 Cristos Ăźnsuși este taina lui Dumnezeu. Noi Ăźnțelegem aceasta ca referire la Trupul duhovnicesc al lui Cristos: Cristos reprezintă Capul, iar toți credincioșii mădularele.

Alte pasaje care se referă la taina Bisericii sunt Efeseni 6:19 și Coloseni 4:3. Într-un anumit fel taina Bisericii este punctul culminant al descoperirii biblice. Apostolul Pavel a desăvĂąrșit CuvĂąntul lui Dumnezeu cĂąnd a rostit acest adevăr (Coloseni 1:25). Cronologic văzut aceasta nu a fost ultima partea scrisă din Biblie; dar Ăźn ce privește dezvăluirea unor noi adevăruri importante, acesta a fost punctul culminant.

Taina nelegiuirii (2 Tesaloniceni 2:7,8)

Singura afirmație despre „taina nelegiuirii" se află Ăźn 2.Tesaloniceni 2:7,8. Acolo Pavel spune: „Căci taina fărădelegii a și Ăźnceput să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Atunci se va arăta acel nelegiuit". Chiar Ăźncă din primele zile ale Bisericii lucra deja un duh de nelegiuire. Au existat mulți „anticriști". Dar deplina dezvăluire a nelegiuirii a fost reținută de o persoană nenumită cu numele (noi credem că e Duhul SfĂąnt).

CĂąnd această Persoană - care oprește răul - este Ăźndepărtată (Duhul SfĂąnt Se Ăźntoarce Ăźn cer Ăźmpreună cu Biserica la răpire), atunci se va arăta pe scena istoriei omul păcatului, Anticristul. El va fi Ăźntruparea desăvĂąrșită a păcatului și nelegiuirii. Lumea n-a văzut niciodată Ăźnainte o asemenea concentrare de nelegiuire Ăźntr-un om, cum va lua atunci contur.

Taina credinței (1 Timotei 3:9)

Taina credinței se referă la partea esențială a Ăźnvățăturii creștine sau ceea ce numim și „credință creștină". Ea este numită o taină pentru că multe din adevărurile ei au fost complet necunoscute pe vremea Vechiului Testament.

Taina evlaviei (1 Timotei 3:16)

Tradus literal Ăźnseamnă Ăźn 1 Timotei 3:16: „Noi mărturisim ce mare e Ăźntr-adevăr taina evlaviei: Cel ce a fost arătat Ăźn trup, a fost dovedit neprihănit Ăźn Duhul, a fost văzut de Ăźngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut Ăźn lume, a fost Ăźnălțat Ăźn slavă".

Versetul nu spune definitiv despre cine este vorba aici; dar descrierea se potrivește unei singure Persoane -Domnului nostru Isus Cristos. PĂąnă Ăźn vremea cĂąnd Cristos a venit Ăźn lume, oamenii nu văzuseră niciodată evlavie desăvĂąrșită Ăźntr-o viață de om. Dar a venit Domnul Isus și a dat un exemplu clar de felul cum este o Persoană absolut divină.

CĂąnd Pavel spune că taina evlaviei este mare, nu susține părerea că e ceva deosebit de misterios, ci mai degrabă că adevărul despre Persoana lui Cristos este măreț și minunat.

Taina evlaviei stă Ăźn opoziție cu taina nelegiuirii. Prima reprezintă un om care Ăźntruchipează evlavia desăvĂąrșită. A doua reprezintă Ăźntruchiparea vie a păcatului, Ăźntre Cristos și Anticrist există o opoziție absolută.

Taina celor șapte stele (Apocalipsa 1:20)

Această taină este explicată clar. Cele șapte stele din vedenia lui Ioan sunt Ăźngerii sau trimișii celor șapte biserici din Asia. Cele șapte sfeșnice de aur sunt cele șapte biserici.

În următoarele două capitole din Apocalipsa Domnul Isus adresează scrisori Ăźngerilor celor șapte biserici. Aceste scrisori pot fi Ăźnțelese Ăźn trei moduri:

1. Erau șapte scrisori adevărate, scrise către șapte biserici existente Ăźntr-adevăr pe vremea lui Ioan.

2. Ele dau o privire Ăźn viitor cronologică la starea Bisericii, din zilele apostolilor pĂąnă la sfĂąrșitul epocii Bisericii.

3. Ele descriu stări care pot fi găsite Ăźn orice perioadă Ăźn istoria Bisericii.

Taina lui Dumnezeu (Apocalipsa 10:7)

CĂąnd răsună trĂąmbița a șaptea (Ăźn Apocalipsa 10), taina lui Dumnezeu va fi isprăvită; răsunetul celor șapte trĂąmbițe va fi Ăźnsoțit de glasuri puternice din cer care spun: „Împărăția lumii a trecut Ăźn mĂąinile Domnului nostru și ale Cristosului Său. Și El va Ăźmpărați Ăźn vecii vecilor"(Apocalipsa 11:15). De aceea știm că atunci cĂąnd va răsuna trĂąmbița a șaptea la sfĂąrșitul necazului celui mare, Se Ăźntoarce Cristos pe pămĂąnt ca să domnească (Apocalipsa 11:17). În acest timp vor fi răsplătiți sfinții Domnului care vin din necazul ce! mare iar dușmanii Lui vor fi nimiciți (V. 18). Atunci taina lui Dumnezeu va fi sfĂąrșită. RĂąul, care s-a arătat așa de perseverent și aparent biruitor, va fi ĂźnfrĂąnt. Indiferența aparentă a lui Dumnezeu față de nelegiuirea omenească și inactivitatea Sa aparentă vor lua sfĂąrșit.

„Taina lui Dumnezeu este isprăvită pe veci; slava lui Dumnezeu strălucește ca soarele; credința este desăvĂąrșit Ăźndreptățită; bombănitul Ăźndoielii este adus la tăcere pentru totdeauna" (F. W. Grant).

Taina Babilonului (Apocalipsa 17:5-7)

Marele Babilon este Ăźnfățișat simbolic Ăźn Apocalipsa 17 ca o curvă care stă pe o fiară ce are șapte capete și zece coarne. Ea este numită „Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pămĂąntului". Înțelesul tainei este dat Ăźn versetele 8-18. Femeia este un oraș mare, care domnește peste Ăźmpărații pămĂąntului (V. 18). Fiara este o Ăźmpărăție, care a existat odată, dar apoi a dispărut, va fi ridicată iarăși și din nou distrusă (V. 8). Cele șapte capete sunt șapte Ăźmpărați ai acestei Ăźmpărății (V.9). Cele zece coarne sunt zece Ăźmpărați care vor fi legați de această Ăźmpărăție (V. 12). Curva călărește o vreme pe spatele fiarei, dar apoi va fi nimicită de ea (V. 16). Împărăția Ăźnsăși va fi distrusă de Domnul la sfĂąrșit (V.14).

Înțelesul acestei taine sună după cum urmează: Femeia reprezintă un mare sistem religios și economic care are cartierul general Ăźn Roma; va fi o biserică mondială cu nesfĂąrșite posibilități financiare. Fiara reprezintă Ăźmpărăția reĂźnviată a Romei Ăźntr-o formă de zece Ăźmpărății, exact cĂąt granițele geografice ale Comunității Europene.

După ce a sprijinit o vreme biserica mondială, stăpĂąni-torul Ăźmpărăției Romei se va ridica Ăźmpreună cu cei zece Ăźmpărați care sunt aliații lui Ăźmpotriva sistemului și-l vor distruge. Alte amănunte care privesc Babilonul și distrugerea lui se găsesc Ăźn Apocalipsa 18.

Rezumat

Există Ăźn Noul Testament Ăźncă alte patru referiri la taine. În 1 Corinteni 2:7 Pavel spune că el și ceilalți apostoli „propovăduiesc Ăźnțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică". El explică apoi că se referă la adevăruri care au fost ascunse generațiilor trecute, care Ăźnsă acum sunt descoperite prin Duhul SfĂąnt. El și ceilalți apostoli au fost „ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu" (1 Corinteni 4:1). Din nou este folosit aici cuvĂąntul Ăźntr-un sens general, ca să descopere noul adevăr al economiei creștine Ăźn Ăźntregul ei. Dar Ăźn 1 Corinteni 13:2 ne aduce aminte că nu ajunge să știm toate tainele și toată cunoștința. Dacă nu avem dragoste, nu suntem nimic.

Și Ăźn final Pavel explică Ăźn 1 Corinteni 14:2 că cine vorbește Ăźn limbi fără tălmăcire nu folosește nimic nimănui, chiar dacă rostește taine adĂąnci

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!