Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Va fi construit din nou Templul la Ierusalim?

Publicat la 2012-04-23 de Traian

Este adevărat că părerile creștinilor cu privire la felul cum vor decurge evenimentele de la vremea sfĂąrșitului sunt Ăźmpărțite. Unii sunt de părere că Templul de la Ierusalim nu va fi reconstruit și aceasta pentru că ei spiritualizează excesiv cele scrise Ăźn Biblie. Într-adevăr, Ăźn Biblie sunt  folosite multe figuri de stil. Totuși, fiecare figură de stil ĂźÈ™i găsește interpretarea Ăźn contextul Bibliei. Mulți creștini cred că Biserica este Noul Israel, de aceea Dumnezeu nu mai poate avea un plan cu poporul Israel și din acest motiv nici nu acceptă ideea reconstruirii Templului.

Totuși, Dumnezeu Ăźnainte ca să Ăźncheie LegămĂąntul Legii la muntele Sinai cu poporul Israel, a Ăźnchieat un LegămĂąnt veșnic cu Avraam, Isaac și Iacov Ăźn baza căruia le-a promis țara Canaan Ăźn moștenire veșnică. Acesta este un legămĂąnt necondiționat: Avraam a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire și Dumenzeu a Ăźncheiat  cu el un legămĂąnt Ăźn baza căruia i-a promis un urmaș care v-a ieși din el (Isaac), o sămĂąnță ca stelele cerului (potrivit cu Galateni 3:16 această sămĂąnță este Domnul Isus) și țara Canaan Ăźn moștenire veșnică (Geneza 15). După aproximativ 400 de ani Dumnezeu Ăźncheie cu poporul Israel (urmașii lui Avraam) un alt LegămĂąnt la muntele Sinai, la ieșirea din robia Egipteană, Ăźnainte de a intra Ăźn țara promisă. Vreau să amintesc că țara a fost promisă Ăźn stăpĂąnire veșnică Ăźn baza legămĂąntului Avraamic, care este un legămĂąnt necondiționat. Dar LegămĂąntul Ăźncheiat la muntele Sinai, avea să  ofere poporului Israel o poziție deosebită Ăźntre toate popoarele de pe fața pămĂąntului:

Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi legămĂąntul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pămĂąntul este al Meu; Îmi veți fi o Ăźmpărăție de preoți și un neam sfĂąnt
 (Exod 19:5-6a)

Acest legămĂąnt mai este cunoscut sub numele de LegămĂąntul Legii și este un LegămĂąnt condiționat: dacă aveau să păzească legile și poruncile lui Dumnezeu, aveau să aibă zile multe și binecuvĂąntate Ăźn țara promisă (Canaan), dar dacă aveau să calce legile și poruncile lui Dumnezeu, aveau să fie blestemați și pămĂąntul avea să-iv verse din țară (BinecuvĂąntările și blestemele sunt scrise Ăźn cartea Deuteronom 28). Evreii au călcat legile și poruncile lui Dumnezeu și, potrivit cu legămĂąntul Legii, ei trebuiau să fie izgoniți din țara, care potrivit cu LegămĂąntul avraamic lea fost  făgăduită pentru totdeauna. Apare Ăźntrebarea: desființează LegămĂąntul Legii făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam? Nicidecum! Apostolul Pavel scrie Ăźn epistola sa către Galateni: ,,un testament pe care l-a Ăźntărit Dumnezeu mai Ăźnainte, nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani.” (Galateni 3:17). Din acest motiv Dumnezeu nu a nimicit acest popor, chiar dacă nu I-a fost credincios: ,,Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți.” (Maleahi 3:6).

Vechiul Testament inundă de profeții cu privire la reĂźntoarcerea poporului Israel Ăźn țară la vremea sfĂąrșitului și noi suntem martori la felul minunat cum a lucrat Dumnezeu Ăźn acest popor și le-a Ăźnapoiat țara după aproximativ 2000 de ani, necătĂąnd la toată opoziția țărilor din jur! Cine ar fi crezut cu 100 de ani Ăźn urmă că evreii vor primi țara Ăźnapoi? Totuși, poporul Israel și-a primit țara Ăźnapoi, după promisiunea lui Dumnezeu, și Ăźn 1984 s-a fondat o organizație ,,Institutul Templului,, care lucrează intens la restabilirea Ăźnchinării după LegămĂąntul Legii. Internetul inundă de informații privitoare la lucrările care se fac Ăźn vederea restabilirii Ăźnchinării după LegămĂąntul Legii. Deja au găsit persoane care se trag din seminția lui Levi, care să poată sluji la Templu, au fost restabilite uneltele necesare pentru Ăźnchinarea la Templu, au Ăźnceput să strĂąngă materiale  pentru rezidirea Templului. Unica piedică pentru construirea Templului, este moscheea care se găsește pe locul Templului, căci după Lege Templul trebuie construit anume Ăźn acel loc. Un sondaj comandat de Canalul de Televiziune ale Knesset-ului, și citat de Arutz Sheva (IsraelNationalNews.com) a arătat că 49% dintre evrei și-ar dori templul reconstruit, 23% s-au declarat Ăźmpotrivă și 28% indeciși. Întrebați cu privire la sanșele ca acest eveniment să aibă loc, 42% au spus că ar fi posibil, Ăźn timp ce 39% sunt siguri. Deci, 81% de evrei cred Ăźn posibilitatea reconstruirii Templului

După cum vedeți, indiferent de părerile creștinilor, evreii lucrează intens la restabilirea Ăźnchinării după LegămĂąntul Legii, Templul fiind elementul principal Ăźn această Ăźnchinare!

De altfel, textul de la 2 Tesaloniceni 2:4 nu este textul principal Ăźn baza căruia s-a format conceptul despre rezidirea Templului de la Ierusalim. Textul principal este la Daniel 9:24-27. Potrivit acestui text,  Dumnezeu a hotărĂąt 70 de săptămĂąni pentru poporul Israel și pentru cetatea Ierusalim pĂąnă la Ungerea SfĂąntului Sfinților și Ăźntărirea scaunului de domnie a lui David, adică pĂąnă cĂąnd Israel va fi Ăźntărit ca stat independent. Potrivit acestei profeții Unsul avea să vină după 69 de săptămĂąni de la darea poruncii de rezidire a Ierusalimului după robia babiloneană, dar avea să fie stĂąrpit (omorĂąt) și nu avea să aibă nimic (nu avea să fie uns ca Ăźmpărat). Ceea ce s-a și ĂźntĂąmplat: Domnul Isus, la prima Sa venire,  nu a fost acceptat de popor, a fost răstignit și nu a luat Ăźmpărăția. La versetul 26 se spune că după stĂąrpirea Unsului, Templul și Ierusalimul aveau să fie nimicite ca printr-un potot, ceea ce s-a ĂźntĂąmplat Ăźn anul 70 după Hristos. A mai rămas să se Ăźmplinească ultima săptămĂąnă hotărĂątă de Dumnezeu pentru poporul Israel și Ierusalim. În acea săptămĂąnă, potrivit cu v. 27, un domn, care se trage din poporul care a distrus sfĂąnta cetate și templul după stĂąrpirea Unsului, va Ăźncheia un legămĂąnt trainic cu mulți, dar la mijlocul săptămĂąnii va face să Ăźnceteze jrtfa  și darul de mĂąncare. Evreii nu aveau voie să aducă aceste jertfe decĂąt la locul stabilit de Dumnezeu: adică la Templul de la Ierusalim. Aceasta subĂźnțelege că Templul va fi reconstruit și va fi restabilită Ăźnchinarea după LegămĂąntul Legii. Și Ăźn cartea Apocalipsa, care ĂźncepĂąnd cu capitolul 4, descrie ultima săptămĂąnă din Daniel, vorbește despre Templul care va fi Ăźn Ierusalim și nu Ăźn altă parte:

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini, și mi s-a zis: Scoală-te și măsoară  Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se Ăźnchină Ăźn el. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată Neamurilor, care vor călca Ăźn picioare sfĂąnta cetate 42 de luni. (Apocalipsa 11:1-2)

Deci, vedem că Templul va funcționa, avĂąnd altar și Ăźnchinători. Potrivit textului de la Apocalipsa 11 Ăźn prima jumătate a celei de a șaptezecea săptămĂąni a lui Daniel la Ierusalim vor proroci 2 proroci, iar la mijlocul săptămĂąnii ei vor fi omorĂąÈ›i de Antihrist și sfĂąnta cetate va fi călcată Ăźn picioare de neamuri a doua jumătate a săptămĂąnii.

Voi da celor doi martori ai mei  să prorocească, Ăźmbrăcați Ăźn saci, o mie două sute șaizeci de zile
 CĂąnd ĂźÈ™i vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din AdĂąnc, va face război cu ei, Ăźi va birui și-i va omorĂą. Și trupurile lor moarte vor zăcea Ăźn piața cetății celei mari, care, Ăźn sens duhovnicesc, se cheamă ,,Sodoma,, și ,,Egipt,,, unde a fost răstignit și Domnul lor. (Apocalipsa 11:3, 7-8).

Deci, la vremea sfĂąrșitului, după ce va intra numărul deplin al neamurilor, tot Israelul, care este Ăźntr-un legămĂąnt de sĂąnge cu Dumnezeu, va fi mĂąntuit (Romani 11) și anume cĂąnd puterea lui va fi zdrobită de tot (Daniel 12:7) de către Antihrist care-i va asupri Ăźn a doua jumătate a săptămĂąnii (Daniel 7:21, 25).

AtĂąta timp cĂąt Templul de la Ierusalim nu este Ăźncă rezidit, știm că mai este timp pĂąnă la sfĂąrșitul zilelor. Dar, avĂąnd Ăźn vedere că totul este pregătit pentru rezidirea Templului și restabilirea Ăźnchinării Ăźn el, ne dăm seama că timpul este foarte aproape. Dacă Dumnezeu a menținut pe Israel ca națiune, necătĂąnd la faptul că nu au avut o țară timp de aproape 2000 de ani și acum le-a Ăźntors țara, spre marea mirare a Ăźntregii comunități internaționale, El va face ca și Templul să fie rezidit la timpul hotărĂąt de El cum s-a ĂźntĂąmplat și după Ăźntoarcerea din robia babiloneană. Atunci se parea că este imposibil să fie reconstruit Templul. Și care a fost mesajul lui Dumnezeu către Zorobabel prin prorocul Zaharia?


#sami
atat se stia,cred ca in general.ma asteptam la mai mult,de exemplu despre prima jertfa in noul templu,care trebuie sa fie o vaca rosie fara cusur,si care in momentul cand se va naste,va determina rezidirea templului

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!