Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Al treilea razboi mondial

Publicat la 2012-01-17 de Traian

"După știință, nu există nici o apărare contra armelor care acum sunt capabile să distrugă civilizația".
Albert Einstein

"În războiul viitor nimeni nu va putea număra atĂąția oameni vii care să Ăźngroape pe cei morți"
.
J. Robert Oppenheimer

"Omenirea trebuie să desființeze războiul, dacă nu, războiul va desființa umanitatea
".
John F. Kennedy - 1961

"Un război va fi un eveniment ireversibil și fatal. El nu va fi sfĂąrșitul greutăților, ci sfĂąrșitul civilizației".
Papa Paul al VI-lea

"Veți auzi de războaie și vești de războaie".
"Atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la Ăźnceputul lumii pĂąnă acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa".

Isus Cristos - anul 30

De la Ăźnceputul istoriei omul a căutat pacea, dar moștenirea lui a fost războiul.

Pe timpul lui Ieremia poporul striga: "Pace, pace, și nu era deloc pace" (Ieremia 6:14).

Oamenii mari ai lumii avertizează de nebunia unui nou război, dar el este inevitabil. Ei au lansat un avertisment: "Vom pune capăt rasei umane, sau omenirea va renunța la război? Ca ființe umane, facem apel la alte ființe umane: amintiți-vă că sunteți oameni și că ne stă Ăźn față dispariția rasei noastre!"

Mulți savanți care colaborează la fabricarea bombei H au semnat acest document. Războiul a crescut Ăźn intensitate și frecvență Ăźn cursul acestui secol.

"După al doilea război mondial, au fost 12 războaie locale, 39 de asasinate politice, 48 de revolte personale, 74 de revoluții pentru independență, 162 de revolte sociale, politice, economice, rasiale sau religioase" (pĂąnă acum 24 de ani).

Cu toate avertismentele de tot felul, războiul rămĂąne o amenințare continuă.

Orientul Mijlociu ar putea Ăźn orice moment să producă scĂąnteia care să declanșeze al treilea război mondial.

Domnul Isus a prezis că omul nu va Ăźnvăța nimic de la trecut și nici nu va lua seama la avertismentele pentru viitor.

Omul va scufunda tot pămĂąntul Ăźntr-un război așa de Ăźntins și de distrugător că numai venirea personală a Domnului Isus Cristos Ăźl va putea opri ca să nu nimicească viața. Omul nu poate opri războiul, pentru că el nu vrea să admită nici rațiunea, nici cauza fundamentală, nici remediul acestei cauze.

Dumnezeu spune: "De unde vin luptele și certurile Ăźntre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă Ăźn mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți; ucideți, pizmuiți și nu izbutiți să căpătați; vă certați și vă luptați și nu aveți" (Iacov 4:1,2).

Există Ăźn om o natură egocentrică - izvorul oricărui păcat - zice Dumnezeu.

Păcat este să-ți urmezi propria voie, ĂźntorcĂąnd spatele lui Dumnezeu.

Din această cauză noi nu avem o pace constantă Ăźn noi Ăźnșine sau cu alții. La fel este și Ăźntre grupuri sau Ăźntre națiuni.

Soluția

Singurul remediu de a evita războiul este de a schimba inima oamenilor. Domnul Isus a venit Ăźn lume pentru a-i aduce pe oameni Ăźn legătură cu Dumnezeu și astfel să le transforme (să le regenereze) inima. Domnul Isus a luat asupra Lui dreapta pedeapsă pe care o meritam noi, cei păcătoși, și a murit pentru ca Dumnezeu să ne poată ierta și să ne primească iarăși și să avem o relație personală cu El. Atunci căpătăm o inimă nouă, o viață nouă - viața Domnului Isus Ăźn noi prin Duhul Său cel SfĂąnt. O nouă dragoste ne Ăźmpinge să ne gĂąndim mai degrabă la alții decĂąt la noi. Acest lucru nu se poate obține prin nici un sistem de guvernare sau de educație, și nici prin psihologie sau schimbarea mediului. Acest lucru se poate obține numai invitĂąndu-L pe Domnul Isus Ăźn inima noastră și primind iertarea pe care ne-a cĂąștigat-o El, dĂąndu-Și viața pentru noi.

Generalul Douglas MacArthur spunea la sfĂąrșitul celui de-al doilea război mondial: "Am avut ultima noastră șansă. Armaghedonul stă la ușa noastră... Trebuie să salvăm spiritul, dacă vrem să salvăm trupurile".

Oamenii, din păcate, nu primesc soluția lui Dumnezeu, ci vor să rezolve totul prin ei Ăźnșiși, și sfĂąrșesc prin a-l alege pe Anticrist, așa cum a spus și Pavel (1 Tesaloniceni 5:1-3).

Cine aprinde fitilul?

CĂąnd evreii au restabilit națiunea lor Ăźn Palestina, ei au creat o problemă de nerezolvat, alungĂąndu-i pe arabii care locuiau acolo de multe secole. Nici un pact, nici un discurs nu va putea schimba ostilitatea creată Ăźntre israeliți și arabi. Niciodată evreii nu vor putea fi convinși să părăsească țara pe care a dat-o Dumnezeu strămoșilor lor. Pe de altă parte, secolele de persecuție i-au Ăźnvățat că nu există nici o țară Ăźn lume unde ei ar putea fi Ăźn siguranță. Pentru ei este o problemă de supraviețuire ca ei să rămĂąnă o națiune Ăźn Israel.

Arabii sunt tot așa de neĂźnduplecați Ăźn refuzul lor de a accepta ocupația israeliană Ăźntr-un teritoriu pe care ei Ăźl consideră ca țara lor.

Tratatul lui Israel cu infernul


După Biblie, criza din Orientul Mijlociu va urma fără oprire pĂąnă cĂąnd ea va amenința pacea lumii Ăźntregi. Toate națiunile vor avea ochii fixați asupra acestor probleme nesolvabile, care pun lumea pe marginea prăpăstiei unei exterminări termo-nucleare.

Probabil tocmai această problemă o va rezolva Anticristul după ce va pune mĂąna pe puterea confederației europene.

Acum 2500 de ani profetul Daniel a spus că un prinț va ieși chiar din poporul care va distruge cetatea și templul (Daniel 9:26). Romanii au Ăźmplinit această profeție prin Titus.

Anticristul va face o alianță cu israelienii, garantĂąndu-le securitatea și protecția. Israel va putea să-și restaureze cultul și jertfele la templu. Aceasta presupune mai ĂźntĂąi construirea templului sub aceeași protecție de mai sus.

Arabii nu sunt deloc ĂźncĂąntați de reconstruirea templului.


CĂąnd șeful israelian și șeful roman vor semna tratatul de pace, Dumnezeu va declanșa mișcarea marelui ceas al marelui necaz. Isaia spune despre acest lucru Ăźn capitolul 28:15,18. Tocmai prin acțiunea abilă și soluționarea problemei Orientului Mijlociu, Anticristul va Ăźmplini făgăduința lui de a aduce pacea unei lumi Ăźnfricoșate de război. După aceea, el Ăźși va supune rapid toate națiunile. Lumea va fi cuprinsă de o mare nădejde și-și va pune Ăźncrederea Ăźn geniul Romei. Va aclama ca un singur glas pe dictator.

După trei ani și jumătate de progrese remarcabile, Anticristul va fi adorat pentru strălucita lui abilitate politică și pentru minunatele progrese Ăźmplinite Ăźn lume.

Cei ce vor crede Ăźn Domnul Isus vor fi Ăźn opoziție față de guvernarea lui și vor fi denunțați fără milă. Ei nu vor putea nici să vĂąndă nici să cumpere Ăźn mod deschis, nici să ocupe o slujbă oarecare. Ei vor fi executați Ăźn masă, ca exemplu, ca să descurajeze pe cei care ar vrea să jeneze "fraternitatea umană", afirmĂąnd că Cristos este singura speranță a omului.

La punctul culminant al adorării publice, dictatorul roman va merge la Ierusalim, va intra Ăźn templu și se va proclama el Ăźnsuși dumnezeu Ăźncarnat (2 Tesaloniceni 2:4; Matei 24:15; Daniel 11:36,37). Acest eveniment va fi semnul Ăźnceputului bătăliei de la Armaghedon. Cei credincioși din Ierusalim vor fugi Ăźn munți pentru a fi ocrotiți de Dumnezeu trei ani și jumătate, așa cum le-a făgăduit (Matei 24:16; Apocalipsa 12:6,14).

Calul cel roșu

În Apocalipsa 6:4 vedem că cel care ședea pe calul cel roșu a primit puterea să ia pacea de pe pămĂąnt. Prin acest lucru Dumnezeul cel Atotputernic va declanșa războiul. El va dezlega pe rĂąnd cei patru cai. Dumnezeu va arăta lumii că făgăduințele lui Anticrist nu sunt de durată, nu pot fi ținute.

Începutul sfĂąrșitului

"La vremea sfĂąrșitului Ăźmpăratul de la miazăzi (sud) se va Ăźmpunge cu el" (șeful lui Israel) (Daniel 11:40) - Confederația afro-arabă dirijată de Egipt (sud) lansează invazia Ăźn Israel. Această greșeală fatală va duce la pierzarea lui și va declanșa campania de la Armaghedon. Împăratul de la miazănoapte (nord) se va năpusti asupra lui ca o furtună, cu care (armată motorizată), cu călăreți și cu multe corăbii.

Rusia și aliații ei profită de ocazie pentru a lansa o invazie Ăźn Orientul Mijlociu, lucru pe care Rusia l-a dorit Ăźncă din timpul lui Napoleon.

Ezechiel Ăźn capitolul 38 a descris acum 26 de secole desfășurarea acestei mari forțe ruse și planul ei de atac contra lui Israel (Ezechiel 38:10-12).

Rușii vor face o enormă greșeală tactică invadĂąnd Israelul. Ei vor interpreta situația fără apărare a lui Israel, care Ăźși va pune Ăźncrederea Ăźn protecția lui Anticrist, ca o ocazie de a cuceri Ăźn sfĂąrșit "marele pod al pămĂąntului" din Orientul Mijlociu. Ei vor avea Ăźn vedere marile bogății materiale ale națiunii restaurate a lui Israel. Scopul lor este jaful (cap. 38:12).

Specialiștii Bibliei au recunoscut că Ăźntr-o zi va fi Ăźn Israel o mare concentrare de bogății. Harry Rimmer a scris Ăźn 1940, cĂąnd țara nu era decĂąt un pustiu plin de mărăcini și necultivat Ăźn comparație cu ce este astăzi: "Punerea Ăźn valoare a resurselor acestei țări va face ca după zece ani de muncă neĂźntreruptă Palestina să aibă cea mai mare concentrare de bogății pe care lumea a cunoscut-o vreodată, o țară pe care alții o vor pofti-o ca s-o jefuiască".

Profeția spune că Israel va fi una din cele mai prospere națiuni de pe pămĂąnt Ăźn timpul domniei lui Anticrist. Se mai spune că va fi "la mijlocul pămĂąntului" - din punct de vedere geografic este parțial adevărat, dar se pare că acest text Ăźnseamnă mai mult decĂąt o precizare geografică.

Ierusalimul va deveni un centru mondial al culturii, al religiei și al economiei.

Valoarea depozitelor minerale ale Mării Moarte a fost estimată la un trilion două sute șaizeci și două miliarde dolari. Este mai mult decĂąt bogățiile Franței, Angliei și SUA reunite.

O sursă ieftină de energie pentru a rafina mineralele Mării Moarte se află Ăźn numeroasele falii ale pămĂąntului lui Israel, pentru a furniza energia geo-termică a turbinelor capabile să producă electricitate Ăźn mod convenabil.

Într-un viitor apropiat, Israel va fi capabil să exploateze "mina de aur" a bogățiilor sale. Unul din principalele minerale este potasiul, care este un puternic ĂźngrășămĂąnt. CĂąnd explozia demografică va produce foametea, potasiul va deveni foarte important pentru alimentație.

Importanța strategică și militară a "capului de pod" din Orientul Mijlociu care Ăźncepe la nord, la Bosfor (canal care leagă Marea Neagră de Marea Mediterană) și care se Ăźntinde la sud, spre Egipt a fost demonstrată de veacuri de lupte militare. Acela care ar vrea să stăpĂąnească Europa, Asia și Africa ar trebui mai ĂźntĂąi să cucerească această regiune care leagă cele trei continente. Acesta trebuie să fie unul din motivele invaziei rușilor.

Cum Israel este așezat Ăźn centrul acestui "pod al pămĂąntului", el a fost un cĂąmp de bătălie Ăźn numeroase ocazii.

Trișarea clasică

CĂąnd rușii vor invada Orientul Mijlociu cu forțe amfibii și o armată motorizată, ei vor face o "ofensivă-fulger" de-a lungul regiunii, așa cum a văzut Daniel Ăźn capitolul 11:40-45: "Va Ăźnainta asupra țărilor lui (din Orientul Mijlociu), se va revărsa ca un rĂąu și le va Ăźneca. Va intra și Ăźn țara cea minunată (Israel), și zeci de mii vor cădea".

Și Ezechiel descrie acest eveniment Ăźn capitolul 38:14-16.

Rușii vor invada Israelul pe mare și pe uscat. Această putere este prezisă; va mătura țările arabe tot așa ca și pe Israel Ăźntr-un atac rapid contra Egiptului pentru a pune mĂąna pe "podul pămĂąntului".

Rușii vor Ăźncălca tratatul cu Egiptul. "Își va Ăźntinde mĂąna peste felurite țări (țările arabe din Orient), și nici țara Egiptului nu va scăpa". El va pune mĂąna pe bogățiile Egiptului; libienii și etiopienii Ăźl vor urma (Daniel 11:42,43 și Ezechiel 38).

În momentul cĂąnd grosul forțelor se vor găsi Ăźn Egipt, șeful rușilor va auzi o veste alarmantă. "Niște zvonuri venite de la răsărit și de la miazănoapte (mobilizarea Orientului și a Europei Occidentale) Ăźl vor ĂźnspăimĂąnta, și atunci va porni cu o mare mĂąnie, ca să prăpădească și să nimicească cu desăvĂąrșire pe mulți" (Daniel 11:44).

Forțele ruse se vor Ăźntoarce Ăźnapoi Ăźn vederea fortificării pozițiilor lor pentru un contra-atac asupra lui Israel. Rușii vor fi speriați de vestea că dictatorul roman mobilizează forțele din toată lumea pentru a pune capăt invaziei și acestei violări a păcii.

În aparență, aceasta va surprinde pe șeful rus, care va fi subestimat voința imperiului roman de a lupta (părerea autorului).

Se pare că puterile Orientului conduse de China roșie vor putea mobiliza imensa lor armată la cererea dictatorului roman, care gĂąndește că aceștia vor fi fideli Ăźn războiul lui contra Rusiei. Dar orientalii vor mobiliza o armată de 200 de milioane de soldați (Apocalipsa 9:16) contra lui Anticrist, așa cum am văzut Ăźn capitolul 7.

Înșelătoria rușilor față de arabi poate fi prezisă de orice observator din Orient. Este clar că rușii se joacă cu arabii ca să realizeze vechiul lor vis de a dispune de porturi utilizabile Ăźn tot timpul anului și de o aprovizionare cu petrol. Șefii arabi gĂąndesc că vor putea accepta pretențiile rușilor și darurile lor Ăźn natură fără a se lega, dar fiecare rublă dată sau prestată este un cablu de oțel - contra-partea ajutorului acordat - care va trage țările lor Ăźnapoia cortinei de fier.

Armata rusă Ăźși va stabili cartierul general pe muntele Moria, adică pe amplasamentul Templului din Ierusalim (Daniel 11:45).

În timp ce șeful rus, sigur de victorie, se va pregăti să Ăźnfrunte Ăźn Palestina forțele imperiului roman restaurat, el va căuta să extermine total poporul evreu. Acesta este probabil sensul versetelor 44 și 45. Se poate că nici o altă armată din istorie n-a suferit vreodată o distrugere așa de totală ca aceea pe care o va cunoaște armata rusă.

Waterloo-ul rus

Ezechiel anunță zdrobirea acestei armate (cap. 38:18-22; 39:3-5).

Descrierea torentului de foc și pucioasă care va ploua peste armata roșie va fi Ăźnsoțită de un cutremur de pămĂąnt fără precedent pe pămĂąntul lui Israel și aceasta ar putea Ăźnsemna folosirea armelor tactice nucleare ale romanilor contra rușilor. Se spune clar că aceste forțe vor cădea pe fața pămĂąntului (Ăźn plin cĂąmp); poziția lor permite, se pare, să se tragă concluzia folosirii de arme nucleare.

Dumnezeu dă toată această armată barbară, care va căuta să nimicească rasa evreilor, spre o distrugere totală, deplină.

Ezechiel vorbește de ruși și de "...toate popoarele care vor fi cu tine...", care vor fi distruse Ăźn Israel (Zaharia 14:12).

Schimbul nuclear


Este prezis că se va petrece ceva teribil Ăźn momentul distrugerii armatei roșii.

Dumnezeu zice: "Voi pune foc Magogului (Rusiei) și celor ce locuiesc liniștiți (speranța falsă) Ăźn ostroave (diferite continente) (Ezechiel 39:6). După aceea, Rusia, ca și multe alte țări care se vor crede Ăźn siguranță sub protecția lui Anticrist, vor vedea focul căzĂąnd peste ei. Poate fi o acțiune directă a lui Dumnezeu, sau poate o permisiune a Lui, ca națiunile să se distrugă Ăźntre ele printr-un schimb de rachete balistice nucleare.

Ce va fi cu SUA?


SUA se va alinia cu forțele din Occident sub conducerea confederației celor 10 națiuni din imperiul roman restaurat.

Este clar că SUA nu va mai fi Ăźn frunte. Este foarte posibil ca Ezechiel să fi vorbit și de SUA cĂąnd a zis: "Voi pune foc... celor ce locuiesc liniștiți Ăźn ostroave (Ăźn engleză "regiunile de coastă")". CuvĂąntul "regiuni de coastă" Ăźn engleză, sau "insule" Ăźn franceză, este cuvĂąntul ebraic "ai". Cei din vechime se serveau de el pentru a arăta continentele de astăzi. El desemna marile civilizații păgĂąne de peste mări, a căror populație trăia mai ales de-a lungul coastelor (țărmurilor). Aici ideea este că națiunile dintre neamuri, stabilite pe Ăźndepărtatele continente, vor fi Ăźnecate de torente de foc care vor cădea asupra lor. Profeția poate să se aplice continentelor și insulelor emisferei occidentale, ca și Extremului Orient.

Cataclismul va atinge tot pămĂąntul locuit.

Cea mai mare bătălie a tuturor timpurilor

Armatele Ligii Arabe și ale Africii fiind neutralizate prin invazia rusă, apoi imediat forțele rusești și țara lor fiind la rĂąndul lor complet nimicite, nu vor rămĂąne decĂąt două mari blocuri de puteri pentru a da bătălia finală și supremă de la Armaghedon: forțele combinate ale civilizației occidentale sub conducerea dictatorului roman și imensele hoarde ale Orientului, probabil unite sub comanda Chinei roșii.

Mobilizarea


Poate că va fi un scurt răgaz al ostilităților după distrugerea Rusiei și a aliaților ei, pĂąnă cĂąnd se vor mobiliza cele două mari armate.

Apostolul Ioan prezice mobilizarea puterii orientale, așa cum am văzut-o Ăźn capitolul 7: "Al șaselea (Ăźnger) a vărsat potirul lui peste rĂąul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea Ăźmpăraților care au să vină din răsărit (Apocalipsa 16:12). Chinezii vor prelua comanda acestei mari armate. Ei vor profita de haosul din Orientul Mijlociu pentru a merge contra dictatorului roman, pentru a-și disputa dominația lumii.

În timp ce această formidabilă armată de 200 de milioane de oameni va mărșălui spre rĂąul Eufrat, dictatorul roman Ăźși va pregăti armatele lui pentru acest conflict decisiv din Orientul Mijlociu. Apostolul Ioan prezice puterea supranaturală de care se va servi Anticristul și proorocul mincinos pentru a aduna toate națiunile rămase pentru a Ăźnfrunta armatele Orientului (Apocalipsa 16:13-16).

1) În primul rĂąnd această suită de evenimente constituie judecățile lui Dumnezeu asupra lumii care L-a lepădat pe Cristos.

În Apocalipsa sunt numite judecățile celor șapte potire și au loc Ăźnainte și Ăźn timpul reĂźntoarcerii vizibile a Domnului Isus Cristos pe pămĂąnt.

2) Acest pasaj (Apocalipsa 16) arată că Anticristul și proorocul mincinos vor lansa un mesaj de origine satanică lumii neorientale - mesaj plin de putere demonică. Ei vor convinge națiunile lumii (pe cele care nu se vor alia cu China) să trimită armate Ăźn Palestina pentru a distruge ultima putere războinică a pămĂąntului. Ei vor promite o eră de pace eternă, după ce forțele comuniste vor fi fost distruse.

3) Acest pasaj spune că Ăźmpărații Ăźntregului pămĂąnt vor trimite armate spre Orientul Mijlociu pentru a lupta contra Ăźmpăraților Orientului sub ordinele Anticristului.

Țări ca Europa Occidentală, SUA, Canada, America de Sud și Australia vor fi desigur prezente.

4) Aceste armate vor fi adunate și desfășurate pentru luptă Ăźn locul numit Armaghedon.

Ce este și unde se găsește Armaghedonul?

Armaghedonul este muntele de la Meghido. El a dat numele lui marii cĂąmpii a Izreelului care traversează mijlocul Israelului de la Mediterana la rĂąul Iordan.

Acest nume are o rădăcină care Ăźn limba ebraică Ăźnseamnă "a tăia", "a abate". Meghido a fost Ăźntotdeauna un loc de bătălie, cum spune și Biblia.

Se zice că Napoleon, stĂąnd Ăźn fața acestei coline a Meghido-ului și "amintindu-și de această profeție", ar fi zis, privind Ăźntreaga vale: "Toate armatele din lume ar putea manevra aici pentru o luptă".

Profetul Ioel denumește această vale "Valea lui Iosafat". Astăzi se găsește la intrarea occidentală a portului Haifa. Este una din regiunile cu accesul cel mai ușor Ăźn Palestina pentru debarcarea trupelor amfibii. Ea oferă și un spațiu mare pentru adunarea trupelor, pentru echiparea și organizarea lor. Unele trupe vor veni pe calea aerului și această mare vale se pretează și la aterizarea și decolarea avioanelor.

Valea judecății (Ezechiel 39; Ioel 2 și 3)

Profetul Ioel descoperă că Ăźn acest loc Mesia va distruge armatele lumii și va stabili Împărăția Lui de pace adevărată și fericire. Ioel confirmă adunarea mondială a armatelor Ăźn valea lui Iosafat sau cĂąmpia Armaghedonului. Este foarte important de remarcat precizia profeției biblice cu privire la ultimul conflict.

În epoca noastră de bombe și super-arme pare de necrezut că ar putea avea loc un nou război sau luptă pe pămĂąnt cu arme convenționale și totuși China crede că, cu o armată terestră superioară ca număr, va putea cĂąștiga un război, cu condiția de a sacrifica și a avea pierderi enorme de vieți omenești. Ei cred și acum că reușita oricărui război se decide mereu pe teren.

Un alt fapt important este că China și aliații ei previzibili n-ar putea transporta o forță de 200 de milioane de oameni pe calea aerului sau pe mare. Industria lor nu este capabilă să producă avioanele și vapoarele necesare deplasării unei astfel de armate.

Mișcarea trupelor trebuie deci să se facă pe pămĂąnt, așa cum ne arată Apocalipsa.

India a divulgat recent o informație foarte importantă: 12.000 de soldați chinezi lucrează Ăźn Cașmir la construirea unui drum care va fi pentru trupele chineze staționate Ăźn Tibet o cale spre sudul continentului. India califică această antrepriză drept "amenințarea păcii Ăźn Asia". S-a mai spus că "se lucrează rapid pentru a face construcții rutiere de-a lungul Himalaiei, care are o importanță strategică Ăźn creștere".

CĂąnd acest drum va fi terminat, el va permite mișcarea rapidă a milioane de soldați chinezi spre Orientul Mijlociu.

El va pregăti calea pentru Ăźmplinirea profeției Domnului Isus: "Dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa" (Matei 24:22).

După ce Anticristul va aduna forțele restului lumii, ele vor Ăźnfrunta aici pe Ăźmpărații de la răsărit pe o linie de bătaie care se va Ăźntinde de-a lungul lui Israel și al cărei centru se va găsi Ăźn valea Meghido-ului.

După profetul Zaharia, vor fi lupte teribile Ăźmprejurul orașului Ierusalim (Zaharia 12:2; 14:1,2,12).

Apostolul Ioan prezice că vor fi masacrați atĂąția oameni că sĂąngele se va sui pĂąnă la zăbalele cailor pe o distanță de 300 km la nord și la sud de Ierusalim (Apocalipsa 14:20).

Aceasta ar părea de necrezut. Spiritul uman nu poate concepe o astfel de neomenie (genocid al omului față de om). Și totuși Dumnezeu va permite ca Ăźn acea zi natura omului să se descopere Ăźn Ăźntregime. Nu este de mirare că Domnul Isus a zis: "Atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la Ăźnceputul lumii pĂąnă acum, și nici nu va mai fi" (Matei 24:21).

Distrugerea universală

Conflictul nu se va limita la Orientul Mijlociu. Apostolul Ioan ne avertizează că, atunci cĂąnd aceste două mari puteri se vor Ăźnfrunta, cel mai mare cutremur de pămĂąnt din toate timpurile va lovi pămĂąntul.

Nu este clar dacă va fi un cutremur de pămĂąnt natural, sau din cauza efectelor unor super-arme (Ăźncă necunoscute).

Imaginați-vă așa ceva!

Orașe ca Londra, Paris, Tokyo, New York, Los Angeles, Chicago - nimicite!!

Ioan mai zice că insulele și munții au fugit și nu s-au mai găsit (Apocalipsa 16:20; 6:14) - adică vor dispare de pe hartă.

Aceasta pare a indica un atac masiv de rachete balistice Ăźmpotriva marilor metropole ale lumii.

Profeția a fost confirmată și de spusele unui deputat american, John Rhodes, cu privire la China, la pericolul pe care Ăźl reprezintă China roșie cu armele ei nucleare: "Cine așteaptă moderație din partea Chinei roșii ignoră istoria și pune Ăźn primejdie generațiile viitoare".

Profetul Isaia spune și el despre aceste timpuri Ăźn capitolul 24: "Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, Ăźi răstoarnă fața și risipește locuitorii" (Isaia 24:1,19-23).

"Țara a fost spurcată de locuitorii ei" (aceasta poate să facă aluzie și la poluarea apei și a aerului) (versetul 5).

"De aceea mănĂąncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămĂąne decĂąt un mic număr din ei" (versetul 6).

Mai departe, Ăźn versetele 19 și 20, Isaia spune: "PămĂąntul se rupe, pămĂąntul se sfărĂąmă, pămĂąntul se crapă, pămĂąntul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui Ăźl apasă, cade, și nu se mai ridică". Toate aceste pasaje par a indica lovirea Ăźntregului pămĂąnt cu ajutorul unor arme fantastice.

Un punct luminos Ăźn Ăźntuneric

În momentul cĂąnd va Ăźncepe Armaghedonul cu invazia lui Israel de către arabi și confederația rusă, urmată de distrugerea lor rapidă, va Ăźncepe și perioada convertirii masive a lui Israel la adevăratul Mesia.

Ezechiel spune că distrugerea marii forțe de invazie ruse va fi un semn supranatural, Ăźn care mulți evrei vor recunoaște mĂąna Domnului.

Prin această minune a distrugerii dușmanului care căuta să-i distrugă pe evrei, aceștia vor veni să recunoască Numele adevăratului Dumnezeu și Mesia - Isus.

Ezechiel mai spune: "Voi pune foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiți Ăźn ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfĂąnt Ăźn mijlocul poporului Meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-Mi pĂąngărească Numele Meu cel sfĂąnt; ci vor ști neamurile că Eu sunt Domnul, SfĂąntul lui Israel! Aceasta este ziua despre care am vorbit" (Ezechiel 39:6-8).

Zaharia prezice că o treime din evreii Ăźncă Ăźn viață la acea epocă se vor Ăźntoarce la Domnul și vor fi protejați Ăźn mod miraculos (Zaharia 13:8,9; Apocalipsa 12:14).

CĂąnd bătălia de la Armaghedon va atinge punctul culminant al ororilor și cĂąnd va părea că orice viață va fi distrusă pe pămĂąnt, Ăźn acel moment Domnul Isus Cristos va reveni și va salva omenirea de la auto-distrugere.

GĂąndind la toate aceste evenimente care par așa de aproape acum (cartea aceasta a fost scrisă Ăźn anul 1970) vă este teamă sau vă bucurați și aveți o mare speranță pentru scăparea voastră? Răspunsul vostru trebuie să vă descopere starea voastră spirituală. Oricum istoria Ăźși urmează cursul ei inevitabil spre revenirea Domnului Isus Cristos și se pare că este foarte aproape. Ești tu gata?


de Hal Lindsey & C. Carison

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!