Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inima omului 1

Publicat la 2012-01-07 de Traian

Această cărticică nu este nouă. Ea a apărut acum vreo 200 de ani pentru prima dată Ăźn Franța și a fost o mare binecuvĂąntare pentru mii de suflete. Acuma o lăsăm să apară Ăźntr-o formă nouă, revizuită, corespunzătoare CuvĂąntului lui Dumnezeu. Este o oglindă duhovnicească Ăźn care oamenii Ăźși pot vedea starea sufletească, la fel cum o vede Însuși Dumnezeu. Sunt nenumărați aceia care Ăźn această cărticică Ăźși recunosc propria lor inimă și prin pocăință și credință Ăźn Cristos, au putut primi o altă inimă și un alt Duh.

La citirea acestei cărți, amintește-ți că reprezintă o oglindă Ăźn care te poți vedea tu Ăźnsuți. PăgĂąn, creștin, necredincios sau decăzut, Ăźți poți vedea chipul, așa cum te vede Dumnezeu. La Dumnezeu nu există o privire la fața omului, EL privește inima
Satan este tatăl minciunii, voievodul Ăźntunericului și dumnezeul acestei lumi. El se Ăźmbracă Ăźntr-un Ăźnger al luminii și duce Ăźn eroare prin aceasta multe suflete. Dar el nu este un Ăźnger al luminii, chipul lui este denaturat și mulți nu vor să recunoască adevăratul chip al Satanei. Așa ca Ăźn trecut, și astăzi există mulți apostoli și profeți mincinoși care se prefac Ăźn apostolii lui Cristos. Aceasta nu e de mirare cĂąnd Ăźnsuși Satan s-a prefăcut Ăźntr-un Ăźnger de lumină (2 Corinteni 11:13-14). Diavolul, dumnezeul acestei lumi a orbit simțurile necredincioșilor, așa ĂźncĂąt ei nu văd minunăția Evangheliei și claritatea lui Cristos (2 Corinteni 4:4). Toți păcătoșii sunt duhovnicește morți și orbi Ăźn fața lui Dumnezeu, după mersul acestei lumi și după voievodul care domnește Ăźn văzduh, care Ăźn acest timp Ăźși are lucrarea Ăźn copii necredinței (Efeseni 2:2). Dacă ochii lor nu se vor deschide pentru starea lor pierdută, atunci ei merg pe drumul osĂąndirii. Cel care va spune că nu are păcate, se Ăźnșeală pe el Ăźnsuși (1 Ioan 1:8).

Dacă vei citi aceste rĂąnduri și vei studia imaginile, poți vedea propria ta inimă. Nu interzice luminii lui Dumnezeu să-ți arate adevărata stare a inimii tale. Recunoaște-ți păcatele și nu Ăźncerca să ascunzi existența lor, căci CuvĂąntul lui Dumnezeu spune: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne Ăźnșelăm singuri, și adevărul nu este Ăźn noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:8-10). „SĂąngele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat“ (1 Ioan 1:7b). Ori asculți de Diavol, ori asculți de Dumnezeu. Ori ești un ucenic al păcatului, ori ești un slujitor a lui Dumnezeu. Dacă păcatul guvernează viața ta, nu o ascunde. Strigă la Dumnezeu care e pregătit să te elibereze prin Isus Cristos care a venit Ăźn lume pentru a elibera pe păcătoși și pentru a rupe puterea lui Satan pe care acesta o are asupra noastră din cauza păcatelor noastre. EL este Salvatorul nostru. Te afli Ăźn fața lui Dumnezeu care Ăźți cunoaște toate secretele, toate gĂąndurile și faptele ascunse. Este imposibil să te ascunzi de Dumnezeu, să Îi ascunzi faptele tale. Căci EL, care a creat urechea noastră, EL să nu audă? Cel care a făcut ochii, El să nu vadă? „Căci Domnul Își Ăźntinde privirile peste tot pămĂąntul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este Ăźntreagă a Lui“ (2 Cronici 16:9). „Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici Ăźntunerec, nici umbră a morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea“ (Iov 34:21-22).
„Dar Isus nu se Ăźncredea Ăźn ei, pentru că Ăźi cunoștea pe toți“ (Ioan 2:24).„Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ține Ăźn seamă Domnul nelegiuirea, și Ăźn duhul căruia nu este viclenie!” (Psalm 32:1-2). Citește și Psalmul 51.„Veniți la Mine, toți cei trudiți și Ăźmpovărați și Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11:28).J. R. Gschwend

TABLOUL Nr. 1
INIMA PĂCĂTOSULUI

Acest tablou arată inima unui om din lume, ceea ce numește Biblia „păcătos”; asta Ăźnseamnă o inimă condusă de duhul lumii și de dorințele și poftele cărnii. Ăsta este adevăratul tablou al inimii, așa cum Dumnezeu Ăźl vede. Ochii tulburați vorbesc de beție, cum scrie Ăźn Proverbe 23:29-33: „Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neĂźnțelegerile? Ale cui sunt plĂąngerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce ĂźntĂąrzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin cind curge roș’ și face mărgăritare Ăźn pahar; el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și Ăźnțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, și inima Ăźți va vorbi prostii”Pe acest prim tablou, vezi inima omului locuită de diferite animale, care reprezintă multe păcate. Pentru că inima este locuința păcatelor noastre. Prin gura profetului Ieremia, DumÂŹnezeu ne spune: „Inima este nespus de Ăźnșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). Isus Însuși confirmă spunĂąnd: „Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gĂąnduri rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, Ăźnșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, și spurcă pe om“ (Marcu 7:21-23).
Păunul Fiecare admiră frumusețea lui. Aici Ăźn inima omului repreÂŹzintă păcatul trufiei. Lucifer, un fost Ăźnger de lumină a lui Dumnezeu, a căzut prin mĂąndria lui și a devenit vrășmașul lui Dumnezeu, Satan (Isaia 14:9-17; Ezechiel 28:12-17). MĂąnÂŹdria vine din adĂąncul iadului și se manifestă Ăźn diferite feluri. Unii oameni sunt mĂąndri de bogăția lor, creșterea lor bună, ĂźnțelÂŹepciunea lor sau toaletele lor prin care Ăźși expun corpul lor fără rușine. Alții se Ăźmpodobesc cu tot felul de podoabe cum scrie Ăźn Isaia 3:17-24. Alții iarăși se mĂąndresc cu strămoșii lor, cu naționalitatea lor, cultura lor, sportul lor, uită Ăźnsă că Ăźn 1 Petru 5:5 scrie: „Căci Dumnezeu stă Ăźmpotriva celor mĂąndri, dar celor smeriți le dă har”. Dumnezeu urăște mĂąndria și trufia (Proverbe 8:13). „MĂąndria merge Ăźnaintea pieirii și trufia merge Ăźnaintea căderii“ (Proverbe 16:18).
Țapul Un animal rău mirositor, plin de poftă și rĂąvnire. El repreÂŹzintă desfrĂąul, curvia și preacurvia. Aceste păcate Ăźntrece orice măsură Ăźn vremurile noastre moderne. Este timpul de pe urmă. Trebuie să fim conștienți de adevărul cuvintelor lui Isus, cĂąnd a spus cu 2000 de ani Ăźn urmă: 
”Timpul de pe urmă va fi ca zilele Sodomei și Gomorei”. Acest duh modern al lumii, nu a cuprins numai bărbați și femei, ci a pătruns și Ăźn familia creștină, Ăźn școli și cercuri studențești. Și anume, această sĂąmĂąnță a răului este semănată draconic și rafinat prin cinematrografe, teatre și literatură pornografică etc. Și aceea ce Dumnezeu clar numește „păcat” este pur și simplu „moralitate modernă”. Mii de oameni tineri Ăźși iau ca exemple pentru viața lor personaje din filme sau romane; o sfĂąrșesc Ăźnsă cu suferință, rușine și căință. Artiști și artiste care duc o viață desfrĂąnată sunt eroii și eroinele generației de astăzi. Localurile de dans sunt locuri de imoralitate. Însă adevărații eroi sfinți cum Ăźi arată Dumnezeu pe Iosif (Geneza 39:9) nu mai sunt luați ca exemplu. Chiar și cel mai rău păgĂąn din tribul Zulu, nu ezită a condamna la moarte curvarii, iar civilizația noastră, chiar de la eilar putea să Ăźnvețe ceva, căci Ăźn ziua judecății el ne va acuza. Dumnezeu ne spune, să nu ne jucăm cu desfrĂąul, ci să-l evităm. „Nu știți că cine se lipește de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Căci cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de DomÂŹnul, este un singur duh cu EL. Fugiți de curvie! Orice alt păcat, care-l face omul, este un păcat săvĂąrșit afară din trup; dar cine curvește, păcătuiește Ăźmpotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului SfĂąnt, care locuiește Ăźn voi, și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?” (1 Corinteni 6:16-19). „Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela Ăźl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfĂąnt și așa sunteți voi“ (1 Corinteni 3:17). Porcul El reprezintă aici beția și necumpătarea. Este un animal murdar care Ăźnghite tot ce găsește Ăźn drumul său curat sau necurat. Așa face și o inimă păcătoasă. Ea primește tot ce e necurat, orice i se oferă, orice expresie atrăgătoare, orice gĂąnd rău, orice literatură sau tablou pornografic. Corpul omeÂŹnesc care e destinat a fi Templul Dumnezeului Viu, e murdărit cu hrană necurată, obiceuri proaste și patimi. Fumatul stăpĂąnește omenirea ca niciodată. Numai puterea lui Dumnezeu poate să elibereze aceste suflete robite de Satan. Oamenii religioși niciodată nu și-ar permite să fumeze Ăźntr-o biserică Ăźn timpul serviciului divin; ar fi o profanare pentru Casa lui Dumnezeu. Ei nu se gĂąndesc Ăźnsă că-și profanează trupul, care de fapt e Templul lui Dumnezeu. „Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește Ăźn voi? Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela Ăźl va nimici Dumnezeu“ (1 Corinteni 3:16-17; 1 Corinteni 6:18-19).Îmbuibarea este de asemenea o urĂąciune Ăźnaintea lui DumÂŹnezeu. Noi mĂąncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mĂąnca. Foamea poate fi potolită cu o hrană sănătoasă. Însă pofta nesătulă strigă mereu: „Mai mult, mai mult, dă-mi, dă-mi!” Pofta niciodată nu e sătulă, ea niciodată nu are destul. După Vechiul Testament, bețivii și destrăbălații au fost omorĂąți cu pietre (Deuteronom 18:21). „Căci bețivul și cel ce se dedă la ĂźmÂŹbuibare sărăcesc, și ațipirea te face să porți zdrențe“ (Proverbe 23:21). „
cel ce umblă cu cei desfrĂąnați, face rușine tatălui său“ (Proverbe 28:7). Amintește-ți că un anumit om bogat, un destrăbălat, rob al acestei patimi a murit, și și-a ridicat ochii din iad, unde a fost chinuit groaznic. Nu cred că este nevoie să amintesc ce mizerie aduce beția. Este o realitate prea mare ca să se vorbească doar superficial despre ea. Dumnezeu ne spune foarte clar că un bețiv nu va moșteni niciodată Împărăția cerului. Cei ce prepară băuturile tari și cei ce le vĂąnd, sunt și ei vinovați, pentru că Dumnezeu spune: „Vai de cei tari cĂąnd este vorba de băut vin, și viteji cĂąnd este vorba de amestecat băuturi tari“ (Isaia 5:22). „Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care Ăźi torni băutură spuÂŹmoasă și-l amețești, ca să-i vezi goliciunea“ (Habacuc 2:15). „
Arfa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le Ăźnveselesc ospețele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului, și nu văd lucrul mĂąinilor Lui“ (Isaia 5:12). „Nu vă Ăźnșelați Ăźn privința aceasta: nici curvarii, nici Ăźnchinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpareții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:9-10).Păcatele firii pămĂąntești ne sunt arătate Ăźn Galateni 5:19-21. „Și faptele firii pămĂąntești sunt cunoscute, și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrĂąnarea, Ăźnchinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mĂąniile, neĂźnțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele uciderile, bețiile, Ăźmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”. Și „nu vă Ăźmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă fiți plini de Duh” (Efeseni 5:18).Invitația lui Isus spune: „Voi toți cei Ăźnsetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată!” (Isaia 55:1). „Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da EU, Ăźn veac nu-i va fi sete; ba Ăźncă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preÂŹface Ăźn el Ăźntr-un izvor de apă, care va țĂąșni Ăźn viața veșnică“ (Ioan 4:14).
Broasca țestoasă Ea Ăźntruchipează lenevia, care amĂąnă cea ce trebuie făcut, de pe o zi pe alta, și vrăjitoria. Căci necredința este un păcat al vrăjitoriei. „Poftele leneșului Ăźl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mĂąinile“ (Proverbe 21:25-26). Iosua a trebuit să spună copiilor lui Israel: „Nu fiți leneși Ăźn recoltarea pămĂąntului”. Ființa omenească este foarte nepăsătoare și leneșă pentru moștenirea lucrurilor Dumnezeiești. Isus spune: „Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strĂąmtă“ (Luca 13:24). „Cine caută găsește“ (Luca 11:9). „Împărăția cerurilor se ia cu năvală și ceice dau năvală, pun mĂąna pe ea“ (Matei 11:12). Lenea duce Ăźn spatele ei osĂąndirea și ruina sufletului nostru Ăźn privința vindecării. Ne Ăźmpiedică la rugăciune, ne Ăźmpiedică să cercetăm conștiincios tainele lui Dumnezeu, și la apucare Ăźn stăpĂąnire a bogatelor promisiuni ale lui Dumnezeu. Ea duce la distrugere. CĂąnd Dumnezeu Ăźți vorbește și stăruiește să-I dai AZI inima ta, atunci diavolul spune: „Dăi-o numai MÂINE sau Ăźn altă zi” care poate nu mai vine de loc. Iar tu mori fără să fi salvat, fără Isus Cristos. Dumnezeu spune: „Astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă Ăźmpietriți inimile“ (Evrei 3:7-8). CĂąți oameni s-au prăpădit deja, deoarece au amĂąnat ziua cĂąnd se puteau vindeca Ăźn Isus, zi care Ăźnsă nu a mai venit. Ziua de „MÂINE” nu Ăźți aparține ție.Carapacea broaștei țestoase servește multor vrăjitori penÂŹtru vrăjile lor și arată Ăźn acest chip păcatul vrăjitoriei. Fie că e credința Ăźn puterile vrajei, sau practica Ăźn ghicire, Ăźn loc să ne punem toată Ăźncrederea Ăźn viul Dumnezeu. Mai ales Ăźn timpul Ăźncercărilor, bolilor sau sărăciei, SfĂąnta Scriptură ne spune să-L chemăm pe Dumnezeul cel viu. care este pregătit să ne ajute, nu să ne lase Ăźn voia unei ĂźntĂąmplări bune sau rele. „Domnul Ăźntărește pașii omului, cĂąnd Ăźi place calea lui; dacă se ĂźntĂąmplă să cadă, nu este doborĂąt de tot, căci Domnul Ăźl apucă de mĂąnă“ (Psalmul 37:23-24). „Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și Ăźnalță pe altul“ (Psalmul 75:7-S). Dumnezeu a dat copiilor lui Israel porunci, cu urmăÂŹtoarele cuvinte: „Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteÂŹșugul de ghicitor, de cititor Ăźn stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descĂąntător, nimeni care să Ăźntrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să Ăźntrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urĂąciune Ăźnaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul. Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta“ (Deuteronom 18:10-12). „Afară sunt cĂąinii, vrăjitorii, curvarii,.uciÂŹgașii, Ăźnchinătorii la idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește Ăźn minciună!” (Apocalipsa 22:15). „Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu-i Ăźntrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vosÂŹtru“ (Levitic 19:31). „Dacă vi se zice Ăźnsă: Întrebați pe ceice cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, cari șoptesc și bolÂŹborosesc, răspundeți: Nu va Ăźntreba oare un popor pe DumÂŹnezeul său? Va Ăźntreba el pe cei rnorți pentru cei vii? La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta“ (Isaia 8:19-20).În timp ce citești această cărticică, Dumnezeu vorbește cu tine și te cheamă la căință și să părăsești drumul tău. Dar duhul broaștei țestoase care se află Ăźn inima ta Ăźți șoptește Ăźn toate felurile să-ți părăsești hotărĂąrea pentru Cristos și se ostenește să-ți umple inima ta cu neĂźncredere. „Ce vor spune ai mei, prietenii mei, lumea, dacă mă pocăiesc? Ce se va ĂźntĂąmpla dacă nu voi mai putea dansa și dacă nu voi mai participa la distracțiile lumești?” În locul bogăției de nepătruns pe care o avem Ăźn Isus; a păcii Lui minunate, a bucuriei Sale de negrăit, minunăția Lui, viața veșnică umplută cu fericire; tu vezi doar lucrurile pe care le-ai părăsit, pe care trebuie să le părăsești dacă Îl primești pe Isus Ăźn inima ta. Atunci frica ta de oameni și de moarte te va face un ucenic al Satanei. Isus Ăźnsă a apărut, pentru că prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol și să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor“ (Evrei 2:14-15). Acest duh care te Ăźmpinge să-ți amĂąni legămintul de pe o zi pe alta, Ăźți Ăźntărește inima Ăźn așa fel, ĂźncĂąt devine atĂąt de tare, ca și carapacea broaștei țestoase.
Leopardul este un animal fioros. El reprezintă ura, mĂąnia, proasta disÂŹpoziție care conduce des inima omenească și duce de multe ori la violență. Tu poți să Ăźncerci să-ți stăpĂąnești proasta dispoziție, și Ăźți poate reuși, pĂąnă cĂąnd, Ăźntr-o bună zi, iar Ăźți explodează ca o bombă Ăźn tine. Cel mai bun lucru este atunci să o recunoști și să-L rogi pe Isus să te elibereze de această mĂąnie diavolească. „Acum nu vă Ăźntristați!” (Geneza 45:5).„Lasă mĂąnia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău“ (Psalmul 37:8). „Furia este fără milă și mĂąnia năvalnică, dar cine poate sta Ăźmpotriva geloziei“ (Proverbe 27:4). „Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mĂąnie, de vrășmășie. de răutate, de clevetire“ (Coloseni 3:8).Sunt mulți oameni care Ăźncearcă să-și potolească mĂąnia prin băutură și fumat sau prin a se răzbuna. „Vinul lor este venin de șarpe, este otravă cumplită de aspidă” (Deuteronom 32:33). Răzbunarea este dulce pentru inima păcătoasă, dar Domnul spune: „A Mea este răzbunarea!” Isus spune: „Iubește pe aproapele tău, ca pe tine Ăźnsuți! Iubește și pe dușmanul tău!” Dumnezeu a promis că ne iartă păcatele, dacă iertăm și noi pe acei care ne-au jignit. Grija excesivă și sensibilitatea ne despart de asemeni de Dumnezeu. Cheful de a Ăźncepe cearta și de a pune sĂąngele Ăźn mișcare se găsește Ăźn inima omului. De aceea Isus ne va dărui pacea adevărată Ăźn inima noastră, pentru Ăźntotdeauna, dacă vrem această pace. Dumnezeu eliÂŹberează de mĂąnie.  
Șarpele a ademenit-o pe Eva Ăźn paradis. El a distrus cea mai frumoasă legătură de armonie cu Dumnezeu. Satana, Ăźngerul cel căzut a fost cuprins de gelozie Ăźmpotriva lui Adam și Eva, cĂąnd i-a văzut Ăźn armonie deplină cu Dumnezeu și nu cu Lucifer. Din gelozie. Satan, s-a hotărĂąt să distrugă minunata arÂŹmonie și viața lor cu Dumnezeu, cea ce i-a și reușit. Aceeași gelozie drăcească și același chef locuiește Ăźn multe inimi, cĂąnd văd pe alții fericiți și mulțumiți. „Gelozia este neĂźndupleÂŹcată ca locuința morților” (CĂąntarea CĂąntărilor 8:6). Ea aduce gĂąnduri rele Ăźn inimă și distruge fericirea altora, ea poate duce și la crimă. Acesta este cazul Ăźn anumite căsnicii. Este izvorul multor suferințe și invidiei Ăźn viața comercială și Ăźn alte laturi ale vieții. Chiar și lucrătorii pentru Împărăția lui Dumnezeu, preÂŹdicatori și preoți, nu sunt imuni la asemenea atacuri. Să facă bine să vegheze, pentru a fi plini de Ăźnțelepciune, astfel ca funcția lor să nu fie tulburată de un duh drăcesc, de invidie, dacă Dumnezeu folosește cumva un alt slujitor al Său.
Broasca se hrănește cu pămĂąnt și reprezintă dragostea pentru bani și zgĂąrcenia. „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei 6:10). Un om zgĂąrcit nu este pregătit să-și deschidă mĂąna pentru săraci și nenorociți, el Ăźncearcă prin mijloace cinstite și necinstite, să-și adune bogățiile acestei lumi, care Ăźnsă vor fi distruse prin molii și rugină. Isus a spus: „Nu vă strĂąngeți comori pe pămĂąnt unde le mănĂąncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții“ (Matei 6:19). „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră“ (Matei 6:21). Acan și ai săi s-au prăpădit fiindcă au iubit aur, argint, pietre prețioase și haine frumoase (Iosua 7). Iuda Iscarioteanul, ucenicul lui Cristos s-a spĂąnzurat findcă dragostea de bani l-a făcut să-și trădeze stăpĂąnul. Aurul și argintul nu sunt lucruri propriu-zis rele, dar dragostea de bani este periÂŹculoasă pentru inima omului. Mii de bărbați și femei Ăźși ruinează viața prin faptul că dau sume mari de bani Ăźn săli de joc sau la curse de cai pentru a se Ăźmbogăți, ca la urmă să piardă tot. Dorința de a se Ăźmbogăți fără multă trudă, duce de multe ori la crimă și sinucidere. Dragostea de bani și zgĂąrcenia merg de multe ori Ăźmpreună cu dorința de onoare, putere, de exemplu puterea politică, adică puterea de a stăpini peste alții, sau puterea banului pentru a asupri pe cei săraci. Și puterea religioasă care Ăźi face pe oameni să rĂąvnească organizațiile bisericești, și nu pe Dumnezeu. Cei ce fac aceste lucruri, au tupeul să-i condamne pe sfinții lui Dumnezeu, care Îl urmează pe Cristos, dar fără să aparțină vreunei biserici oarecare (Marcu 9:38). Isus a spus: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani căci viața cuiva nu stă Ăźn belșugul avuției lui“ (Luca 12:15). Și povestea omului boÂŹgat: „Țarina unui om bogat rodise. Și el se gĂąndea Ăźn sine, și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strĂąng rodurile”. „Iată”, a zis el, „ce voi face: Ăźmi voi strica grĂąnarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strĂąnge toate rodurile și toate bunătățile mele. și voi zice sufletului meu: „Suflete ai multe bunătăți strĂąnse pentru mulți ani: odihnește-te, mănĂąncă, bea și veselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule, chiar Ăźn noaptea asta ți se va cere Ăźnapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce Ăźși adună comori pentru el și nu se Ăźmbogățește față de Dumnezeu” (Luca 12:17-21). Și „Ce i-ar folosi unui om să cĂąștige toată lumea dacă Ăźși pierde sufletul său“ (Marcu 8:36). Isus spune: „Nu vă Ăźngrijorați de viața voastră, gĂąndindu-vă ce veți mĂąnca sau ce veți bea
 nu este viața mai mult decĂąt mĂąncarea?
 Fiindcă toate aceste lucruri neamuÂŹrile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai ĂźntĂąi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Pentru că unde este comoara voastră acolo este și inima voastră (Matei 6:19-34 Satana Satana – tatăl minciunii este născocitorul tuturor păcaÂŹtelor. El stăpĂąnește inima. Isus spune: „Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să Ăźmpliniți poftele tatălui vostru. El de la Ăźnceput a fost ucigaș; și nu stă Ăźn adevăr pentru că Ăźn el nu există adevăr. Ori de cĂąte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8:44). O minciună nevinovată este la fel de rea ca una grosolană. Există minciuni pe care le spui, le scrii sau le faci. Un fățarnic este un mincinos pentru că se vinde pentru lucruri care nu există. Dumnezeu nu poate minți. „Dacă zicem că avem părtășie cu EL, și umblăm Ăźn Ăźntuneric, mințim și nu trăim adevărul” (1 Ioan 1:6). „Afară sunt cĂąinii, vrăjitorii, curvarii, uciÂŹgașii, Ăźnchinătorii la idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește Ăźn minciună“ (Apocalipsa 22:15). „Șase lucruri urăște Domnul: ochi trufași, limbă mincinoasă, mĂąinile care varsă sĂąnge neviÂŹnovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău și martorul mincinos care spune minÂŹciuni“ (Proverbe 6:16-19).
Steaua
arată conștiința din fiecare inimă de om. În acest prim tablou conștiința este neagră, rea și probabil pe adormite din cauza repetatelor și conștientelor păcate. Este orbită și stricată Ăźn așa fel ĂźncĂąt numai poate judeca nici propriile acțiuni. Această conștiință rea are cĂąteodată liniște, dar este foarte Ăźmprăștiată. Ea acuză acolo unde trebuia să se scuze și se scuză acolo unde trebuia să acuze. Duhul Ăźnsă spune: „În vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri Ăźnșelătoare și de Ăźnvățăturile dracilor, abătuți de fățărÂŹnicia unor oameni care vorbesc minciuni, Ăźnsemnați cu fierul roșu Ăźn Ăźnsuși cugetul lor“ (1 Timotei 4:1-2). Conștiința rea este Ăźn așa fel de parcă ar fi arsă cu un fier Ăźnroșit. Credința Ăźn Domnul Isus Cristos ne poate elibera de conștiința rea (Evrei 10:22).
Ochiul Domnului vede tot ce se ĂźntĂąmplă Ăźn inimă. Nimic nu scapă ochiului Său de foc. De aceea El vede și toate gĂąndurile ascunse și toate intenÂŹțiile inimii (În aceste tablouri achiul omului corespunde exact cu starea inimii lui).
Micile limbi de foc din jurul inimii
reprezintă dragostea lui Dumnezeu, care Ăźnconjoară inima păcătosului. Este adevărat că Dumnezeu urăște păcatul, dar El ne iubește și El nu vrea moartea păcăÂŹtosului, ci să se pocăiască și să trăiască. Isus a venit pentru a-i elibera pe păcătoși. Bucurie mare este Ăźn cer, cĂąnd un păcătos se căiește. Micile limbi de foc vorbesc și de sĂąngele lui Isus Ghristos, care ne curăță de toate păcatele. „Privește, acesta este Mielul lui Dumnezeu, care poartă păcatele lumii”.

Îngerul reprezintă vestitorul CuvĂąntului lui Dumnezeu. Dumnezeu doÂŹrește să vorbească cu el care este descurajat de povara păcatului, pentru ca omul să se aplece și să se căiască, apoi lumina și dragostea lui Dumnezeu va putea pătrunde Ăźn inima lui.
Porumbelul este simbolul Duhului SfĂąnt, Duhul Adevărului, care dovedește lumea vinovată Ăźn ce privește păcatul. Porumbelul mai este și simbolul dreptății și a judecății. Duhul SfĂąnt se află aici Ăźn afara inimii omului. Nu poate locui Ăźn inimia unde mai locuiește păcaÂŹtul. Dacă acest tablou arată starea inimii tale, atunci nu mai rămĂąne altceva de făcut decĂąt să strigi la Dumnezeu. DeschideÂŹ-ți inima și lasă să pătrundă Ăźnăuntru lumina CuvĂąntului Său. „Crede Ăźn Domnul Isus Cristos și vei fi mĂąntuit”. Domnul vrea doar să te ajute și să te salveze. El a promis să-ți dea o inimă nouă, un duh nou.

TABLOUL Nr. 2
INIMA CONVINSĂ ȘI DESCHISĂ

Acest tablou reprezintă inima convinsă, care Ăźncepe să-L caute pe Dumnezeu. Îngerul ține sabia,      CuvĂąntul lui Dumnezeu, „care este viu și lucrător, mai tăios decĂąt orice sabie cu două tăișuri;   pătrunde pĂąnă acolo că desparte sufletul și duhul, Ăźncheieturile și măduva, judecă simțirile și gĂąndurile inimii“ (Evrei 4:12). „Oamenilor le este rĂąnduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata”
 „Moartea este răsplata păcatului”. „Necredincioșii și păcătoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă“ (Apocalipsa 21:8).Îngerul ține Ăźn mĂąna cealaltă un craniu. El amintește păcătosului că toți trebuie să moară. Corpul nostru pe care-l iubim atĂąt de mult, pe care-l Ăźmbrăcăm, Ăźl hrănim, Ăźl Ăźnfrumusețăm și Ăźl Ăźngrijim pĂąnă la idolatrie, moare și se prăpădește, este mĂąncat de viermi. Dar sufletul și duhul nostru vor trăi veșnic și vor apare Ăźntr-o zi Ăźn fața scaunului judecății lui Dumnezeu.Vedem aici păcătosul care Ăźncepe să asculte vestea lui Dumnezeu și să-și deschidă inima la iubirea lui Dumnezeu. Duhul SfĂąnt Ăźncepe să lumineze inima lui care a fost Ăźntunecată de păcat. Lumina lui Dumnezeu pătrunde Ăźn Templul Său și gonește toată Ăźntunecimea. Diferite animale care reprezintă păcatul sunt alungate. De aceea dragă cititorule, permite lui Isus care este Lumina Lumii să pătrundă Ăźn inima ta, pe care o va elibera de toată Ăźntunecimea, cum o arată tabloul. Isus spune: „Eu sunt Lumina Lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla Ăźn Ăźntuneric, ci va avea lumina vieții“ (Ioan 8:12). Niciodată nu vei putea izgoni Ăźntunericul prin propria ta putere și Ăźnțelepciune. Modul cel mai simplu, mai sigur și mai repede, dar și unicul, pentru a izgoni Ăźntunericul este acela de a lăsa lumina să pătrundă Ăźn inimă. Luna și stelele luminează puțin Ăźntunericul nopții, dar dacă apare soarele atunci dispare Ăźntunericul, cĂąt și micile luminițe. Isus este „Soarele dreptății”. CĂąnd Isus a intrat Ăźn Templul din Ierusalim, atunci El a izgonit pe toți aceia care vindeau acolo: oi, boi, porumbei și a răsturnat masa cămătarilor zicindu-le: „Este scris: Casa Mea se va numi o casă de rugăciune”. „Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tĂąlhari“ (Matei 21:13). Inima ta trebuie să fie un templu a lui Dumnezeu, o casă a Sa. El dorește să locuiască Ăźn ea, s-o Ăźnfrumusețeze, s-o umple cu Duhul SfĂąnt, cu dragostea Sa și bucuria Sa. Isus nu a venit doar pentru a ne ierta păcatele, ci El a venit și pentru a ne elibera din puterea și stăpĂąnirea păcatului. „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi adevărat slobozi“ (Ioan 8:36).

TABLOUL Nr. 3
INIMA PREGĂTITĂ PENTRU CĂINȚĂ


Acest tablou ne arată starea unui păcătos care Ăźntr-adevăr se supune și se căiește. Își amintește de multele și groaznicele păcate pe care le-a săvĂąrșit și pentru care Isus a murit pe cruce. CĂąnd vede crucea pe care Ăźngerul CuvĂąntului lui Dumnezeu i-o descoperă, i se rupe inima și se căiește din tot sufletul pentru numeroasele lui păcate, de aceea inima lui este tulburată. CĂąnd sufletul pregătit de căință Ăźși imaginează marea dragoste a lui Dumnezeu care s-a descoperit Ăźn Isus Cristos, deodată această dragoste pătrunde Ăźn inima lui. El Ăźncepe să-L Ăźnțeleagă pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit Ăźn lume să Ăźndepărteze păcatele, fiindcă El Însuși a acceptat să moară Ăźn locul nostru pe lemnul blestemului. Într-adevăr Isus Cristos a fost biciuit, a fost Ăźncoronat cu spini, mĂąinile și picioarele Lui au fost găurite de cuie, El a murit pe cruce pentru păcatele noastre, și aceasta mĂąhnește adĂąnc pe păcătosul căit. Inima este pregătită pentru căință. CĂąnd el citește CuvĂąntul lui Dumnezeu, se vede ca Ăźntr-o oglindă, și tot mai mult Ăźși dă seama cĂąt de mult s-a Ăźndepărtat de Dumnezeu, și cĂąt de mult a călcat sfaturile Lui. Este adine Ăźndurerat, cĂąnd se călește cu inima Ăźn timpul acela Isus se apropie de el. Dragostea și pacea lui Dumnezeu Ăźi umple inima, apoi Ăźncepe să Ăźnțeleagă că: „SĂąngele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu ne curățește de orice păcat“ (1 Ioan 1:7). „Domnul este aproape de cei cu inima ĂźnfrĂąntă, și mĂąntuiește pe cei cu duhul zdrobit“ (Psalm 34:19).


Mai departe CuvĂąntul lui Dumnezeu spune: „Iată spre cine Îmi voi Ăźndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mĂąhnit, spre cel ce se teme de CuvĂąntul Meu“ (Isaia 66:2). Duhul SfĂąnt Ăźi repetă Ăźn șoaptă cuvintele lui Isus: „Fiul meu (fiica mea) du-te Ăźn pace, păcatele tale sunt iertate”. Tot privind la cruce, inima pregătită pentru căință vede sĂąngele vărsat de Isus și crede că acesta a fost vărsat personal pentru el. El se simte tot mai mult ușurat de povara păcatelor sale. El recunoaște că Isus a fost bătut pentru păcatele noastre și că a fost rănit pentru faptele noastre. EL a purtat durerile și bolile noastre. Domnul a aruncat toate păcatele noastre asupra LUI (Isaia 53:3).Lumina Duhului SfĂąnt umple inima care pĂąnă acuma era pătată și plină de Ăźntuneric. „De vor fi păcatele voastre roșii ca purpura, se vor face albe ca lĂąna“ (Isaia 1:18). „Umblarea după lucrurile firii pămĂąntești este moarte, pe cĂąnd umblarea după lucrurile Duhului, este viață și pace“ (Romani 8:6). Inima este deci sigură că oricine crede Ăźn El, nu va pieri ci va avea viață veșnică (Ioan 3:16); „căci Ăźn EL avem răscumpărarea, prin sĂąngele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său“ (Efeseni 1:7). În locul dorințelor păcătoase, au luat loc faptele neprihănirii, dorința de a trăi numai pentru Dumnezeu și de a-I sluji numai Lui „El, care ne-a iubit mai ĂźntĂąi”. Inima pregătită pentru căință Ăźn loc să iubească lumea, iubește pe Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu..În acest tablou, animalele (păcatele) se află Ăźn afara inimii acestui om. Totuși Satana nu și-a părăsit bucuros locuința și se uită mĂąnios Ăźnapoi Ăźn speranța că odată se va Ăźntoarce iarăși acolo. De aceea Isus Cristos ne sfătuiește să veghem și să ne rugăm pentru a putea rezista diavolului, ca să plece de la noi

TABLOUL Nr. 4
INIMA PĂCĂTOSULUI MÂNTUIT


Acest tablou arată pe păcătosul mĂąntuit care a găsit pacea desăvĂąrșită și iertarea prin MĂąntuitorul nostru Isus Cristos. „Departe gĂąndul să mă laud cu altceva, decĂąt cu crucea Domnului nostru Isus Cristos Ăźn care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume“ (Galateni 6:14).Isus a murit pe cruce pentru ca noi „fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire“ (1 Petru 2:24). Eu Ăźnsă spun: „Umblați cĂąrmuiți de Duhul și nu Ăźmpliniți poftele firii pămĂąntești“ (Galateni 5:16). Iar Ăźn Galateni 5:25 ne spune: „Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul”. În acest tablou mai putem vedea și stĂąlpul de care a fost legat Isus după ce a fost dezbrăcat. Mai departe putem vedea biciul și nuielele cu care L-au bătut groaznic. „Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți”. Irod și oamenii lui L-au badjocorit, L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au Ăźmbrăcat cu o haină stacojie. „Au Ăźmpletit o cunună de spini pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie de bambus Ăźn mĂąna dreaptă. Apoi Ăźngenunchiau Ăźnaintea Lui, Ăźși băteau joc de El și ziceau: „Plecăciune, Ăźmpăratul iudeilor! Și scuipau asupra Lui și luau trestia și-L băteau Ăźn cap. După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au Ăźmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească”.Există mulți creștini, care sunt numai cu numele. Ei se roagă Ăźn biserică, iau cina, cĂąntă cĂąntece bisericești, iar Ăźn același timp răstignesc pe MĂąntuitorul tot mai mult prin răutatea lor. „Nu orișicine-Mi zice: Doamne, Doamnei va intra Ăźn Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este Ăźn ceruri
” (Matei 7:21-27). În acest tablou mai găsim și punga lui luda, care L-a trădat pe stăpĂąnul său pentru 30 de arginți, deoarece dragostea de bani i-a cuprins inima și i-a Ăźntunecat mintea. Lanterne și lanțurile ne arată cum Ăźn noaptea aceea Isus a fost prins de soldați. Zarurile ne arată că soldații au tras la sorți pentru hainele Lui, ceea ce-a Ăźmplinit Scriptura după cum spune profetul: „Și-au Ăźmpărțit hainele Mele Ăźntre ei și pentru cămașa Mea au tras la sorți“ (Matei 27:35). I-au luat lui Isus totul. L-au lepădat și I-au spus: „Nu vrem ca acest om să domnească peste noi”.Oamenii doresc toate binecuvĂąntările lui Dumnezeu, soare și ploaie, dar nu vor să se pună sub unica autoritate a lui Dumnezeu. Sunt oameni pentru care Dumnezeu există numai Ăźn timp de nevoi și suferințe.Soldații I-au străpuns coasta cu o suliță și imediat a țĂąșnit sĂąnge și apă. Înainte de cĂąnta cocoșul, Petru s-a lepădat de trei ori de Isus, Ăźnaintea unei slujnice; mai tĂąrziu Ăźnsă s-a căit și a plĂąns cu amar. Recunoști tu pe Isus Ăźn cuvĂąnt și Ăźn purtarea ta? Ai tu frică de oameni, gĂąndește-te la cuvĂąntul Domnului: „De aceea pe orișicine Mă va mărturisi Ăźnaintea oamenilor, Ăźl voi mărturisi și Eu Ăźnaintea Tatălui Meu care este Ăźn ceruri, dar orișicine se va lepăda de Mine Ăźnaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu Ăźnaintea Tatălui Meu care este Ăźn ceruri“ (Matei 10:32-33). Isus a mai spus: „Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine“ (Matei 10:38).Fericit este acela care stă pe stĂąnca „ISUS”

TABLOUL Nr. 5
TEMPLUL LUI DUMNEZEU

În tabloul al 5-lea vedem inima curățită și vindecată Ăźn harul și mila lui Dumnezeu a păcătosului mĂąntuit. Într-adevăr, această inimă a devenit Templul lui Dumnezeu, Locuința lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul SfĂąnt după făgăduința lui Isus. „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvĂąntul Meu și Tatăl Meu Ăźl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui Ăźmpreună cu el“ (Ioan 14:23). Prin Isus Cristos, Dumnezeu Tatăl ne iubește și ne binecuvĂąntează ĂźndreptĂąndu-ne.Această inimă este deci Templul lui Dumnezeu. Toate animalele au fost izgonite. În locul lor vedem acolo Duhul SfĂąnt, Duhul Adevărului. Acolo unde Ăźși avea locul faptele firii pĂąmĂąntești, acum se arată roadele Duhului: „dragostea, bucuria, pacea, Ăźndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia”. El este acum Ăźntr-adevăr o mlădiță Ăźn via Isus Cristos și această mlădiță aduce fructe. Secretul acestui produs de roade este rĂąmĂąnerea Ăźn Cristos și Ăźn CuvĂąntul Lui (Ioan 15:1-10). Deoarece este plin de Duh SfĂąnt, are puterea să Ăźnvingă firea pămĂąntească și dorințele ei, are puterea să răstignească pe omul cel vechi. Acum el nu mai trăiește după gusturile lumii, ci el trăiește Ăźn nădejdea căci: „credința este victoria care a Ăźnvins lumea”. Acum el trăiește Ăźn speranța vie a venirii Domnului Isus Cristos. Trăiește Ăźn și prin dragostea lui Dumnezeu care este nesfĂąrșită. „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu“ (Matei 5:8). Împăratul David, cu toate victoriile externe asupra dușmanilor săi, știa că cea mai mare bătălie se dă Ăźn inima lui. În fața slăbiciunii sale interne, el se ruga: „Dă-mi Doamne iarăși bucuria mĂąntuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință“ (Psalmul 51:12).

Nimeni nu poate să-și curețe singur inima, nimeni nu-și poate face Ăźn interior o inimă curată. Dacă cineva se pleacă serios Ăźn fața lui Dumnezeu – ca David -și Îl roagă pe EL să-i dea o inimă nouă, atunci Dumnezeu Ăźntr-adevăr Ăźi dă o nouă Ăźnfățișare. Dumnezeu nu vrea să lipească propriile noastre zdrențe și haine rupte de dreptate El nu dorește nici promisiunea noastră zadarnică, cum că vom face din inima noastră o locuință bună pentru Dumnezeu. – NU! El, vrea să ne ajute pentru că a dat El Însuși o bună făgăduință: „Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți; vă voi curați de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune Ăźn voi un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne”. Voi pune Duhul Meu Ăźn voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să Ăźmpliniți legile Mele” (Ezechiel 36:25-27). Dumnezeu a confirmat această promisiune Ăźn Noul Testament și l-a pecetluit cu sĂąngele lui Isus Cristos.
În acest tablou vedem iarăși că apare Ăźngerul. Îngerii sunt ființele slujitoare pentru aceia de pe pămĂąnt care vor moșteni viața veșnică, sunt ființe cerești care au porunca să se așeze Ăźn jurul acelora care au frică de Dumnezeu (Psalmul 34:8; Psalmul 91; Daniel 6:22; Matei 2:13; Faptele apostolilor 5:19; 12:7-10).Diavolul este vizibil și Ăźn acest tablou. El stă aproape de inimă, stă la pĂąndă și așteaptă momentul potrivit să se Ăźntoarcă iarăși Ăźn locuința lui. De aceea apostolul ne Ăźndeamnă: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tĂąrcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să Ăźnghită“ (1 Petru 5:8). Satana de multe ori se preface Ăźntr-un Ăźnger de lumină „pĂąnă acolo ĂźncĂąt să Ăźnșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși“ (Matei 24:24). „Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi“ (Iacov 4:7).

TABLOUL Nr. 6
INIMA ÎNCERCATĂ ȘI ÎMPĂRȚITĂ

 

Tabloul șase este tristul tablou al unui decăzut. Unul din ochii lui este Ăźnchis, căci i-a adormit conștiința Ăźn viața lui. Celălalt ochi se uită obraznic și face curte lumii. Interiorul lui s-a Ăźntunecat și Ăźn ochii lui suferințele comune cu Cristos, abia de mai sunt vizibile. El este Ăźnconjurat de Ăźncercări cărora nu le opune rezistență, Ăźn loc să lupte Ăźmpotriva lor. În loc să asculte de glasul lui Dumnezeu Ăźși apleacă urechea, la propunerile și promisiunile șirete ale corupătorului. Este posibil ca inima Ăźmpărțită să se mai ducă și la biserică ca să-și ascundă dragostea pentru lume cu o haină religioasă, Ăźn timp ce dragostea lui Dumnezeu se răcește. Mintea lui este Ăźmpărțită Ăźn mai multe păreri, Ăźncepe să simpatizeze cu lumea și totuși susține că iubește pe Dumnezeu.
Steaua (conștiința lui) e tulbure. El nu-și mai duce crucea bucuros pentru că i-a devenit o povară nedorită. Credința lui se clatină, Ăźncetează să mai fie Ăźn comuniune cu Dumnezeu, Ăźn rugăciune, iar poziția inimii lui față de Dumnezeu este nepăsătoare și lașă. El face tot mai mult loc ispititorului care stă la pĂąndă lĂąngă inima lui. Inima Ăźmpărțită se bucură mai mult de societatea lumii decĂąt Ăźn cercul adevăraților credincioși.
MĂąndria – duhul păunului, Ăźncearcă să pătrundă Ăźn inimă. Inima Ăźmpărțită probabil că a uitat cum a fost salvat prin har, a uitat cum a fost pe drumul mĂąntuirii și cum astăzi a devenit un sfĂąnt mĂąndru. Beția bate la ușă și vrea să intre. Aceasta se ĂźntĂąmplă deseori (foarte nevinovat). De exemplu: dacă inima Ăźmpărțită se ĂźntĂąlnește cu prieteni lumești la o petrecere și acolo se rușinează să fie ținut ca un om cuminte, timid și nesociabil, atunci diavolul Ăźi șoptește la ureche că această unică ocazie Ăźn viața lui socială, nu trebuie s-o piardă. Dorințele cărnii se fac observate, Ăźncepe să facă observații (judecăți) cu două Ăźnțelesuri, vizitează locuri de plăceri și se lasă convins de adversar că așa e firea omenească – „a gusta nu e păcat”. Este adevărat că nu putem face nimic cĂąnd păsările necurățeniei și ale gĂąndurilor rele se rotesc deasupra capetelor noastre, dar noi suntem de judecat dacă le dăm voie să-și facă cuib Ăźn inimile noastre și să-și efectueze lucrurile rele acolo. Dacă dăm diavolului degetul mic, nu se va liniști pĂąnă nu va stăpĂąni toată mĂąna Ăźn așa fel, ĂźncĂąt să ne tragă Ăźn focul iadului și sufletul și duhul. De aceea Dumnezeu ne avertizează frumos să ocolim poftele tinereții și să nu ne jucăm cu păcatul ori de unde ar veni el. Trebuie să ne refugiem Ăźn Isus.Omul care Ăźn acest al 6-lea tablou Ăźnțeapă inima cu un cuțit reprezintă un batjocoritor și un adversar al creștinismului. Mulți oameni de acest fel cu buzele lor batjocoritoare și limbile lor mincinoase, rănesc și găuresc inimile credincioșilor, iar inima impărțită nu poate rezista la asemenea atacuri.
Credinciosul cu inima Ăźmpărțită Ăźncepe să aibă frică mai mult de oameni decĂąt de Dumnezeu. Frica de ce vor spune și ce vor gĂąndi oamenii despre el, rezultă sclavie și Ăźndepărtare de la Dumnezeu. Proasta dispoziție și mĂąnia se descoperă cĂąnd apar greutăți și dezamăgiri și Ăźncerarcă să pătrundă Ăźn inimă. Respingătorul șarpe al geloziei apare cĂąnd alții sunt mai fericiți și au mai mult succes decĂąt el. Dacă primește intrare Ăźn cea mai mică crăpătură a inimii, atunci ușa e deschisă pentru ură, mĂąndrie și pentru toate celelalte păcate.
Este atĂąt de ușor să lăsăm Ăźn inima noastră duhul banului, dacă nu ascultăm de sfatul Domnului nostru Isus Cristos. El spune: „Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți Ăźn ispită“ (Matei 26:41). În 1 Corinteni 10:12 ne spune: „Astfel dar, cine crede că stă Ăźn picioare, să ia seama să nu cadă”. „Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept Ăźmpotriva uneltirilor diavolului“ (Efeseni 6:11-18).

TABLOUL Nr. 7
INIMA DECĂZUTĂ ȘI ÎMPIETRITĂ

Acest tablou ne arată starea unui decăzut. Acest om a fost luminat, a gustat din harul lui Dumnezeu. A fost părtaș Duhului SfĂąnt, dar care s-a Ăźndepărtat de calea cea bună. Tabloul mai arată și starea unei persoane care nu s-a căit niciodată sau care nu s-a pocăit niciodată, cu toate că i s-a descoperit și i s-a spus despre adevărul Evangheliei și Vestea cea bună.Un om care Ăźși Ăźmpietrește inima cĂąnd Dumnezeu Ăźl cheamă, devine tot mai rău, cu toate strădaniile lui de Ăźmbunătățire. Isus Însuși a descris starea unui decăzut Ăźn Luca 11:24-26: „Duhul necurat, cĂąnd iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ”Mă voi Ăźntoarce Ăźn casa mea de unde am ieșit”. Și cĂąnd vine, o găsește măturată și Ăźmpodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decĂąt el; intră Ăźmpreună Ăźn casă, se așează Ăźn ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea ca cea dintĂąi”.În 2 Petru 2:22 ni se spune: „Cu ei s-a ĂźntĂąmplat ce spune zicala adevărată: CĂąinele s-a Ăźntors la ce vărsare și scroafa spălată s-a Ăźntors să se tăvălească iarăși Ăźn mocirlă”. Aceste locuri din Biblie arată clar starea inimii unui decăzut sau a unui suflet lipsit de căință.

Păcatul, cu toată puterea lui de Ăźnșelătorie, s-a reĂźntors pentru a-și face din nou cuib Ăźn această inimă să o stăpĂąnească iarăși. Chiar și fața acestui om este pĂąnă la un anumit grad expresia inimii sale. Duhul SfĂąnt, acest blĂąnd porumbel, este silit să părăsească această inimă, căci Duhul SfĂąnt și păcătosul nu pot trăi Ăźmpreună. Inima nu poate fi Ăźn același timp Templul lui Dumnezeu și locuința lui Satan. Îngerul, care simbolizează vestea cuvĂąntului lui Dumnezeu, se Ăźndepărtează și el trist privind Ăźnapoi Ăźn speranța că acest om se va mai pleca și se va mai căi, cum a făcut-o fiul pierdut (Luca 15:16-18). „
.mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mĂąncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit Ăźn fire și-a zis: CĂąți argați ai tatălui meu au belșug de pĂąine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: Tată, am păcătuit Ăźmpotriva cerului și Ăźmpotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău”
 Tatăl, care și-a văzut fiul căit, l-a iertat și l-a primit, apoi l-a Ăźmbrăcat și l-a hrănit.
În acest tablou nu vedem nimic care exprimă o căință adĂąncă, adevărată. Acest om nu caută fața lui Dumnezeu, iertarea la picioarele lui Isus. Această conștiință de om este tocită, adormită. Omul acesta are urechi, dar nu aude glasul stăruitor a lui Isus. El are ochi, dar nu poate să vadă adĂąncimea iadului care se deschide sub picioarele lui. Nici nu-i mai e rușiae că persistă Ăźn păcat. Diavolul conduce Ăźn inima lui. El a pus stăpĂąnire pe centrul inimi sale. S-ar putea ca acest om să mai aibă figura unui om religios, ca un mormĂąnt văruit
 „Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca niște morminte văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sunt pline de oasele morților și orice fel de necurățenie“ (Matei 23:27).Tatăl minciunii (diavolul) ia acum locul duhului adevărului. Fiecare animal, fiecare păcat este condus de un demon, de un duh necurat, care ține Ăźn stăpĂąnire inima. Deși ar vrea să se elibereze de acești călăi „comuni”, ei Ăźl țin legat Ăźn lanțuri. Cine a călcat Legea lui Moise, este omorĂąt fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. „Cu cĂąt mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca Ăźn picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pĂąngări sĂąngele legămĂąntului, cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul Harului?” (Evrei 10:28-29). Citește și 2 Petru 2:1-4.Dacă acest tablou corespunde cumva cu starea inima tale, atunci dragă prietene, strigă fără șovăire către Dumnezeu. EL poate și vrea să-ți ierte toate păcatele tale, dacă tu vii cinstit la El și te căiești. Vino la El, cum a venit și leprosul care i-a spus: „Dacă vrei, poți să mă curățești”. Isus i-a zis: „Da, voiesc, fii curățit“ (Marcu 1:40-41). Dar dacă continui să-ți Ăźmpietrești inima și dacă mai accepți Ăźntunericul Ăźn locul luminii, atunci nu mai este speranță pentru tine, nici ajutor, deoarece tu alegi moartea Ăźn locul vieții. „Fiindcă plata păcatului este moartea“ (Romani 6:23).

#XAhUoJ66MNO
Inima e inima.Sufletul e...altceva.Inima e cea care ne da patimile,pasiunile,ne face sa ne peeidrm mintile si sa cadem in cap,sa fim proaste si sa ne lasam mintite,dar si sa mintim.Iar o femeie nu stie sa minta decat cu M mare.Sufletul...cu Sufletul e putin altfel.....

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!