Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Israel, națiunile și Biserica

Publicat la 2011-11-27 de Traian

Într-o scrisoare postată pe masa rotundă, Victor Dobrescu a arătat că esența dispensaționalismului este distincția pe care o face acest sistem de gĂąndire Ăźntre Israel, restul națiunilor și Biserica. Acestea, spune dispensaționalismul, sunt trei categorii distincte, care nu trebuie să fie amestecate. John MacArthur scrie și el că distincția dintre aceste trei entități este esența dispensaționalismului.

Vom vedea din analiza mai multor texte din Biblie, mai ales din Noul Testament, cĂąt de importantă este o Ăźnțelegere clară a planului lui Dumnezeu Ăźn istorie, plan care cuprinde pe Israel, cuprinde națiunile și cuprinde Biserica. Dar cum le cuprinde? Care este relația dintre ele?

Modul Ăźn care Ăźnțelegem planul lui Dumnezeu cu omenirea și modul Ăźn care Ăźnțelegem mersul istoriei și viitorul acestei istorii depinde de Ăźnțelegerea acestor trei entități: Israel, națiunile și Biserica.

Să pornim deci la drum și să vedem ce ne spune Scriptura despre ele.

În Geneza 1:26-28, ni se comunică planul lui Dumnezeu: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră."

În Geneza 3, ne este relatată neascultarea primei perechi umane de porunca lui Dumnezeu și, drept consecință, alungarea lor din Eden.

Această neascultare de Dumnezeu și ascultare de cel rău a avut consecințe mari și grele pentru toată omenirea de atunci Ăźncoace. Dar, oricĂąt de mari și grele ar fi aceste consecințe, trebuie să păstrăm Ăźn vedere faptul că neascultarea din cap.3 nu a anulat planul lui Dumnezeu anunțat Ăźn cap.1. Dacă acest plan ar fi fost anulat prin neascultarea primilor oameni ar fi fost anulată Ăźnsăși suveranitatea lui Dumnezeu, care Ăźnseamnă că El este atĂąt de stăpĂąn pe tot ce se ĂźntĂąmplă ĂźncĂąt nimic nu-i poate strica planurile Sale.

Nu, Dumnezeu nu a abandonat omenirea și nu Și-a abandonat planul inițial de a-Și face din cadrul acestei omeniri persoane după chipul și asemănarea Sa.

Faptul că Dumnezeu nu Și-a abandonat planul cu omenirea se vede chiar Ăźn Geneza 3, acolo unde Dumnezeu Ăźl anunță pe șarpe că sămĂąnța femeii Ăźi va zdrobi capul.

Dar continuarea planului lui Dumnezeu cu Ăźntreaga omenire este exprimată cu cea mai mare claritate atunci cĂąnd Dumnezeu Ăźl cheamă pe Avraam și-i comunică planul cu care l-a chemat și l-a ales:

„Domnul zisese lui Avraam: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino Ăźn țara pe care ți-o voi arăta.

Voi face din tine un neam (națiune) mare și te voi binecuvĂąnta; Ăźți voi face un nume mare și vei fi o binecuvĂąntare.

Voi binecuvĂąnta pe cei ce te vor binecuvĂąnta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pămĂąntului vor fi binecuvĂąntate Ăźn tine" (Geneza 12:1-3. Italicele ne aparțin, I.Ț.)

Vedem cum Dumnezeu anunță aici că planul lui este cu toate familiile pămĂąntului, și că Avraam și națiunea care se va naște din el va fi doar instrumentul prin care Dumnezeu va da binecuvĂąntarea Sa tuturor națiunilor pămĂąntului.

Un alt grup de texte care sunt cheie pentru a vedea planul lui Dumnezeu cu toate națiunile sunt cele prin care Isaia le face clar evreilor că Mesia va veni pentru toate națiunile:

„Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot multele Meu cel sfĂąnt; căci pămĂąntul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care-l acopăr.

În ziua aceea, Lăstarul lui Isai va fi un steag pentru popoare; națiunile se vor Ăźntoarce la El și slava va fi locuința Lui.

În același timp, Domnul Își va Ăźntinde mĂąna a doua oară, ca să răscumpere rămășița poporului Său risipit Ăźn Asia și Ăźn Egipt...

El va Ăźnălța un steag pentru națiuni..." (Isaia 11:9-12), apoi

 

„El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pĂąnă va așeza dreptatea pe pămĂąnt; și ostroavele vor nădăjdui Ăźn Legea Lui.

Așa vorbește Domnul Dumnezeu...

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mĂąntuire și Te voi lua de mĂąnă, Te voi păzi și te voi pune ca legămĂąnt al poporului ca să fii Lumina națiunilor" (Isaia 42: 4-6)

Parcă prevăzĂąnd că Robul Domnului, Mesia Ăźntrupat, la un moment dat Își va lega inima numai de Israel, Dumnezeu Îi spune:

„Și acum Domnul vorbește, El, care  M-a Ăźntocmit din pĂąntecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc Ăźnapoi la El pe Iacov și pe Israel care este Ăźncă Ăźmprăștiat; căci Eu sunt prețuit Ăźnaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria Mea.

El zice: „Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci Ăźnapoi rămășițele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina națiunilor, ca să duci mĂąntuirea pĂąnă la marginile pămĂąntului" (Isaia 49: 5-6).

Printr-o serie de Psalmi și prin mai mulți alți profeți, Dumnezeu Ăźi comunică mereu lui Israel că planul Lui este să aducă la Sine toate națiunile și că Israel este instrumentul Lui pentru a-și Ăźmplini planul acesta.

Ce s-a ĂźntĂąmplat Ăźnsă? Probabil ca o reacție la multele umilințe la care i-au supus națiunile, Ăźn Israel s-a dezvoltat o atitudine și, aș putea spune, chiar o teologie anti-națiuni, Ăźn cadrul căreia toate națiunile erau considerata ca fiind spurcate și erau considerate drept „cĂąini".

Ajunși la acest punct, trebuie să facem un lucru foarte clar. Evreii nu l-au refuzat pe Isus ca Ăźmpărat. Dimpotrivă, Evanghelistul Ioan scrie:

Isus „știa că au de gĂąnd să vină să-L ia cu sila și să-L facă Împărat" (Ioan 6:15). Dar ei așteptau ca odată ajuns Împărat El să-i zdrobească pe romani și să instaureze o domnie a iudeilor peste toate națiunile, pe care să le guverneze „cu un toiag de fier", Ăźn Ăźnțelegerea lor aceasta ĂźnsemnĂąnd o dictatură totală.

Ceea ce i-a scandalizat pe iudei a fost chemarea lui Isus la iubirea dușmanilor, chemare care se referea clar la iubirea romanilor. Vorbind Ăźn termeni politici moderni, platforma politică a Domnului Isus a fost predica de pe munte, și aceasta era totalmente inacceptabilă pentru iudei, care așteptau un Mesia al forței și al dictaturii.

Să reformulăm lucrurile. Evreii L-ar fi vrut pe Domnul Isus să le fie Împărat, cu condiția ca El să fie Împărat după concepția lor. Programul pe care li l-a oferit Domnul Isus era ca ei să devină agenții Împărăției lui Dumnezeu, așa cum a formulat-o El Ăźn predica de pe munte și să ducă acest program la toate națiunile!

Ca să vedeți reacția de scĂąrbă și de refuz a evreilor de a merge la națiuni să li-L ducă pe Dumnezeul lor, aduceți-vă aminte de refuzul lui Petru de a intra Ăźn casa unui roman, a ofițerului Corneliu (Fapte 10:3-20). Și după ce Petru, Ăźmpins de Dumnezeu, a fost Ăźn casa lui și i-a vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte ce atitudine critică au avut ceilalți creștini evrei din Ierusalim pentru că a făcut pasul acesta (Fapte 11:1-2).

Să ne uităm cu atenție la un alt eveniment tot atĂąt de semnificativ. După ce Pavel este arestat la Ierusalim, el le vorbește iudeilor și le povestește viața lui ca fariseu, ca persecutor al creștinilor, apoi convertirea lui pe drumul Damascului, și ajunge cu povestirea pĂąnă la momentul Ăźn care Domnul Isus Ăźi spune:

„Du-te, căci te voi trimite departe la națiuni".

Noi n-am vedea nimic rău Ăźn aceste cuvinte. Dar uitați-vă care a fost reacția iudeilor:

„Ei l-au ascultat pĂąnă la cuvĂąntul acesta. Dar atunci și-au ridicat vocea și au zis:

„Ia de pe pămĂąnt un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!" (Faptele ap. 22: 1-22).

De ce Ăźl considerau iudeii nevrednic să mai trăiască? Fiindcă a primit de la Isus misiunea de a duce națiunilor Evanghelia dragostei și a iertării!

Nu-i de mirare că, deși el Ăźnsuși iudeu, Pavel scrie aceste cuvinte despre iudei:

„Iudeii aceștia l-au omorĂąt pe Domnul Isus și pe profeți, pe noi ne-au persecutat; nu-i plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim națiunilor ca să fie mĂąntuite" (1 Tesaloniceni 2:15-16).

 

Așadar, Israelul era Ăźn planul lui Dumnezeu ca să ducă Evanghelia la toate națiunile. Ei au refuzat categoric lucrul acesta. Iată verdictul lui Dumnezeu pentru acest refuz:

„Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite" (Matei 21:43).

Aceasta nu Ăźnseamnă că Dumnezeu l-a lepădat pe Israel ca popor, Ăźn sensul de a-l fi scos complet din planul Său. Pavel afirmă răspicat acest lucru:

„Întreb dar: A lepădat Dumnezeu poporul Său? Nicidecum! Căci și eu sunt israelit, din sămĂąnța lui Avraam, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat poporul Său pe care l-a cunoscut mai dinainte" (Romani 11:1-2).

Iată cum explică Pavel actuala stare a celei mai mari părți a lui Israel:

„Fraților, pentru ca să nu vă considerați singuri Ăźnțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut Ăźntr-o Ăźmpietrire care va ține pĂąnă va intra numărul deplin al națiunilor. Și atunci tot Israelul va fi mĂąntuit" (Romani 11:25-26),

 

Aici trebuie să ne oprim și să Ăźncercăm să ne așezăm Ăźn locul lui Pavel, sau, mai exact, Ăźn locul proaspătului convertit la creștinism, fostul fariseu Saul din Tars.

ÎntĂąlnirea lui cu Isus pe drumul Damascului, Ăźn cursul căreia el a constatat că Isus este viu și că El este la cĂąrma universului, l-a aruncat pe Saul-Pavel Ăźntr-o furtună de probleme teologice care trebuiau acum rezolvate Ăźn gĂąndirea lui. Cele mai grele dintre aceste probleme, așa cum vom vedea imediat, erau două. Prima, era natura și funcțiile lui Mesia. A doua era locul lui Israel și locul națiunilor Ăźn planul lui Dumnezeu.

Să le luăm pe rĂąnd. Pentru evrei, Mesia care urma să vină era prin excelență eliberatorul, cel care va zdrobi pe romani și va instaura domnia lui Israel peste toate națiunile pămĂąntului. Acum, Pavel constata că Isus a fost Ăźntr-adevăr Mesia, dar acest Mesia a fost răstignit de romani. Ce fel de Mesia a fost El? Care sunt funcțiile acestui Mesia? Pavel discută aceste lucruri Ăźn primul capitol din 1 Corinteni. Expresia care părea totalmente contradictorie era „Cristos (Mesia) cel răstignit" (1:21). El scrie că un Mesia răstignit este un element de poticnire (Ăźn original skandalon) pentru evrei, adică ceva ce nu poate fi acceptat, ceva peste care nu se poate trece, ceva care trebuie respins ca absurd; iar pentru greci și pentru celelalte națiuni este pur și simplu „nebunie": Cum poți să crezi că Dumnezeu Ăźși trimite Fiul pe pămĂąnt ca să fie răstignit de oameni? Și dacă așa ceva chiar s-a ĂźntĂąmplat, aceasta este cu siguranță „nebunia lui Dumnezeu" (v.25), care-i implică pe apostoli Ăźn „nebunia predicării crucii" (v.21).

Marea revelație pentru Pavel a fost să Ăźnțeleagă că Mesia n-a venit să elibereze pe iudei de sub robia romană, ci a venit să elibereze omenirea de sub robia lui Satan, să satisfacă justiția lui Dumnezeu Ăźn așa fel ĂźncĂąt El să fie drept și totuși să poată considera drepți pe cei ce cred Ăźn Isus și să procure prin jertfa Lui ispășitoare iertarea și spălarea oamenilor de păcatele lor.

A doua problemă pentru noul convertit, fariseul Saul devenit apostolul Pavel, era creată de faptul că nu numai că Mesia n-a venit să-i elibereze pe iudei de sub stăpĂąnirea romană dar acest Mesia Ăźl trimite pe el, fostul feroce naționalist, să fie apostol al lui Mesia la restul națiunilor pămĂąntului. Ca să fim foarte exacți la acest punct, iată care sunt cuvintele lui Mesia adresate lui Saul la ĂźntĂąlnirea pe drumul Damascului:

„Eu sunt Isus pe care-L prigonești. Dar ridică-te și stai Ăźn picioare, căci M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atĂąt al lucrurilor pe care le-ai văzut, cĂąt și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcĂąndu-le.

Te-am ales din mijlocul acestui popor și din mijlocul națiunilor la care te trimit,

ca să le deschizi ochii, să se Ăźntoarcă din Ăźntuneric la lumină și de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu și să primească prin credința Ăźn mine iertarea de păcate și moștenirea Ăźmpreună cu cei sfințiți" (Fapte 26: 15-18).

Îndată după ce a primit botezul creștin prin Anania la Damasc, cu siguranță că Pavel a Ăźnceput să asimileze de la Anania și de la alți ucenici Ăźnvățăturile Domnului Isus. Mai tĂąrziu, i-a devenit mentor Barnaba, de la care iarăși cu siguranță că a primit informații despre Ăźnvățăturile Domnului Isus. După toate probabilitățile, Evanghelia după Matei era deja scrisă și ea a devenit pentru Pavel o carte de căpătĂąi. Este adevărat că Pavel scrie galatenilor:

„Fraților, Evanghelia predicată de mine nu este de origine omenească; pentru că n-am Ăźnvățat-o de la vreun om, ci prin revelația lui Isus Cristos" (Galateni 1: 11-12). Aceasta nu Ăźnseamnă că el nu a Ăźnvățat de la alți oameni Ăźnvățăturile Domnului Isus, inclusiv din Evanghelia după Matei. Ci aceasta Ăźnseamnă că modul esențial de a Ăźnțelege ce este „Evanghelia," adică miezul Ăźnvățăturii creștine, l-a primit direct de la Domnul Isus prin arătări speciale Ăźn cursul șederii lui Ăźntr-o retragere Ăźn Arabia (Gal.1: 17). Faptul că Pavel era gata să Ăźnvețe de la ceilalți creștini este dovedit prin faptul că la un moment dat s-a dus la Ierusalim ca să se consulte și să se verifice cu apostolii dacă Ăźnvățătura pe care o dă el este cea adevărată. Iată cum scrie el:

„M-am urcat Ăźn urma unei revelații și le-am arătat Evanghelia pe care o predic eu Ăźntre națiuni, Ăźn deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat Ăźn zadar" (Gal. 2: 2). Rezultatul acestei consultări:

„CĂąnd au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stĂąlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mĂąna dreaptă de Ăźnsoțire ca să mergem să predicăm: noi la națiuni, iar ei la cei circumciși" (Gal.2: 9).

Din epistolele lui Pavel reiese clar cĂąt de atent era el ca tot ce spune el să aibă la bază o Ăźnvățătură a Domnului Isus. VăzĂąndu-i această atitudine generală, putem spune deci cu certitudine că Pavel a cunoscut această afirmație a Lui Isus, Păstorul cel Bun:

„Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de vocea Mea și va fi o turmă și un Păstor" (Ioan 10: 16).

Și cu siguranță cunoștea și această declarație program a Domnului Isus:

„Acum are loc judecata lumii acesteia; acum stăpĂąnitorul lumii acestea va fi aruncat afară.

Și după ce voi fi Ăźnălțat de pe pămĂąnt, Ăźi voi atrage la Mine pe toți oamenii" (Ioan 12: 31-32).

Pavel ne spune că a avut o revelație, sau mai multe revelații, prin care a ajuns să Ăźnțeleagă esența Evangheliei, adică esența planului lui Dumnezeu nu numai cu Israel ci cu Ăźntreaga omenire. În ce a constat această revelație și ce a Ăźnțeles Pavel prin ea?

Răspunsul la aceste Ăźntrebări Ăźl găsim Ăźn Epistola către Efeseni. Veniți să ne uităm Ăźmpreună la ceea ce ne spune el aici. Să observăm de cĂąte ori se referă el la „descoperire" sau la „revelație" și la planul cel veșnic al lui Dumnezeu.

„Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise Ăźn Sine Însuși,

ca să-L aducă la Ăźndeplinire la Ăźmplinirea timpurilor, spre a-și uni iarăși Ăźntr-unul Ăźn Cristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pămĂąnt" (Efeseni 1: 9-10).

Pavel explică mai pe larg această acțiune de unire, de aducere laolaltă Ăźn Cristos, Ăźn capitolul doi. El se adresează unor oameni dintre națiuni:

„Aduceți-vă aminte că Ăźn timpul acela erați fără Cristos, fără drept de cetățenie Ăźn Israel, străini de legămintele promisiunii, fără speranță și fără Dumnezeu Ăźn lume.

Dar acum, Ăźn Cristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sĂąngele lui Cristos.

Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a dărĂąmat zidul de la mijloc care-i despărțea,

și Ăźn trupul Lui Ăźnlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor Ăźn reglementările ei, ca să-i facă pe cei doi să fie Ăźn El Însuși un om nou, făcĂąnd astfel pace,

și i-a Ăźmpăcat pe cei doi cu Dumnezeu Ăźntr-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia.

El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape,

căci prin el și unii și alții avem intrare la tatăl Ăźntr-un Duh.

Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți cetățeni Ăźmpreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu" (Efeseni 2:12-19).

Este clar că aici Pavel pune pe de o parte națiunile, iar pe de alta pe Israel. Este interesant de văzut că Legea de la Sinai devenise parte din „vrăjmășia" dintre Israel și națiuni și de aceea trebuia Ăźnlăturată. Dar punctul esențial aici este că prin cruce, prin trupul Său murind acolo, Domnul Isus a cĂąștigat dreptul de cetățenie Ăźn Israel, adică Ăźn familia lui Dumnezeu, pentru toate națiunile! Dar nu numai atĂąt, ci chiar și cei din Israelul fizic au acum intrare la Dumnezeu, adică Ăźn cetățenia sfĂąntă, tot numai prin Cristos și prin Duhul SfĂąnt.

Explicația lucrării acesteia de unire sau de fuzionare Ăźntre națiuni și Israel nu se Ăźncheie aici. Pavel continuă Ăźn capitolul trei să ne desfășoare revelația pe care a primit-o el:

 

„Prin revelație dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris Ăźn puține cuvinte.

Citindu-le, veți vedea priceperea (Ăźnțelegerea) pe care o am eu despre taina lui Cristos,

Care n-a fost descoperită fiilor oamenilor Ăźn celelalte veacuri Ăźn felul Ăźn care a fost revelată acum sfinților apostoli și profeți ai lui Cristos prin Duhul.

Că, adică, prin Evanghelie națiunile sunt moștenitoare Ăźmpreună cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași promisiune Ăźn Cristos Isus.

Eu am fost făcut slujitor al acestei Evanghelii, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui.

Da, mie, care sunt cel mai neĂźnsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul să vestesc națiunilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos

și să pun Ăźn lumină Ăźnaintea tuturor care este administrarea acestei taine ascunse de veacuri Ăźn Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile,

pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești că cunoască azi, prin Biserică, Ăźnțelepciunea nespus de diversă a lui Dumnezeu,

după planul pe care l-a făcut Ăźn Cristos Isus Domnul nostru." (Efeseni 3: 3-11).

Iată care este după Pavel esența Evangheliei:

„prin Evanghelie națiunile sunt moștenitoare Ăźmpreună cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași promisiune Ăźn Cristos Isus" (v.6).

Toate acestea ne spun clar că aceia dintre iudei care L-au primit pe Cristos și aceia dintre națiuni care L-au primit pe Cristos alcătuiesc Ăźmpreună noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel!

„Moștenirea" pe care i-a promis-o Dumnezeu lui Avraam și „făgăduința" sau „promisiunea" făcută de Dumnezeu lui Avraam sunt nu numai ale lui. Israel ci și a tuturor celor dintre națiuni care L-au primit ca Domn al lor pe Domnul Isus.

Lucrurile acestea reies și mai clar din această formulare făcută tot de Pavel:

„Toți cei care ați fost botezați pentru Cristos v-ați Ăźmbrăcat cu Cristos.

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici sclav, nici liber; nu mai este nici bărbat, nici femeie, fiindcă toți sunteți una Ăźn Cristos Isus.

Și dacă sunteți ai lui Cristos, sunteți sămĂąnța lui Avraam, moștenitori prin promisiune" (Galateni 3: 27-29).

Iudeii Ăźși făceau un titlu de glorie din faptul că erau „sămĂąnța lui Avraam", sau, cu alte cuvinte, „fii ai lui Avraam." Acum Pavel ne scrie la toți, cum nu se poate mai clar, că toți cei care suntem ai lui Cristos suntem „sămĂąnța lui Avraam", „fii ai lui Avraam".

 

Același lucru Ăźl scrie Pavel și colosenilor  care au Ăźnviat Ăźmpreună cu Cristos, pentru care Cristos este „viața voastră" și a căror viață este „ascunsă cu Cristos Ăźn Dumnezeu":

„Aici nu mai este nici grec nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos este totul Ăźn toți" și, prin urmare toți sunt „aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți"   (Coloseni 3: 1-4 și 11 și 12).

Aici trebuie să arătăm acum cĂąt de organic sunt legate Persoana lui Cristos cu Lucrarea lui Cristos și cu Biserica lui Cristos. În Efeseni, Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii, ca să pricepem

„care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,

pe care a desfășurat-o Ăźn Cristos, prin faptul că L-a Ăźnviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, Ăźn locurile cerești,

mai presus de orice domnie, de orice autoritate, de orice putere, de orice guvernare și de orice nume care se poate numi, nu numai Ăźn veacul acesta, ci și Ăźn cel viitor.

El I-a pus totul sub picioare și L-a făcut cap peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce Ăźmplinește totul Ăźn toți" (Efeseni 1: 18-23).

Și mai puternic se reliefează aceste lucruri Ăźn Coloseni:

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel ĂźntĂąi născut Ăźn toată creația.

Pentru că Ăźn El au fost create toate lucrurile care sunt Ăźn ceruri și pe pămĂąnt, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie guvernări, fie domnii, fie autorități. Toate au fost create Ăźn El și pentru El.

El este mai Ăźnainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.

El este capul Trupului, al Bisericii. El este Ăźnceputul, cel ĂźntĂąi născut Ăźntre cei morți, pentru ca Ăźn toate să aibă ĂźntĂąietatea.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască Ăźn El

și să Ăźmpace totul cu Sine prin El, atĂąt ce este pe pămĂąnt, cĂąt și ce este Ăźn ceruri, făcĂąnd pace prin sĂąngele crucii Lui" (Coloseni 1: 15-20)

 

Această viziune globală și eternă a Persoanei și a Lucrării Fiului ne sunt prezentate și Ăźn Apocalipsa, Ăźncă din salutarea de la Ăźnceput:

„Har și pace din partea Celui care este, a Celui care era și a Celui care vine... și din partea lui Isus Cristos, martorul credincios, Cel ĂźntĂąi născut din morți, Domnul regilor pămĂąntului.

A Lui, care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sĂąngele Său,

și a făcut din noi o Ăźmpărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său; a Lui să fie gloria și puterea din eternitate Ăźn eternitate! Amin" (Apocalipsa 1: 4-7).

CĂąntarea celor răscumpărați Ăźn ceruri ne oferă aceeași imagine:

„Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi sigiliile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sĂąngele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice popor și de orice națiune.

Ai făcut din ei o Ăźmpărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pămĂąnt" (Apoc. 5: 9-10).

În teologie a apărut un curent, sau un punct de vedere, numit „teologia Ăźnlocuirii", care spune că Biserica a luat locul lui Israel. Această teologie spune că Israel a fost pus de o parte de Dumnezeu și că Dumnezeu Ăźși continuă lucrarea numai prin Biserică.

Vreau să fac clar că ceea ce expun eu aici nu este teologia Ăźnlocuirii. Ceea ce expun eu aici este teologia planului etern al lui Dumnezeu de a-și face fii și fiice din toate națiunile pămĂąntului. Planul se realizează „ün Cristos", unde orice distincție Ăźntre iudei și națiuni a dispărut. Scopul ultim al lui Dumnezeu este a Ăźn Cristos să-și unească toate lucrurile și să formeze o singură familie a lui Dumnezeu alcătuită din toate națiunile pămĂąntului.

Revenim acum la concepția dispensaționalistă. Aceasta spune că Biserica nu a fost profețită Ăźn Vechiul Testament, deoarece ea nu a fost Ăźn planul lui Dumnezeu. Ea a fost introdusă ca o paranteză Ăźn timp, atunci cĂąnd lui Isus I-a devenit clar că iudeii nu-L vor accepta ca Împărat și că la un moment dat Ăźntr-un viitor foarte apropiat paranteza va fi Ăźnchisă prin faptul că Biserica va fi răpită Ăźn cer, iar Isus va coborĂź din nou la Ierusalim și va relua istoria cu Israel, instaurĂąnd așa numita Împărăție de o mie de ani.

Locul unde această teorie este contrazisă Ăźn modul cel mai puternic este Ăźn Efeseni, la Ăźnceputul și la sfĂąrșitul discuției despre lucrarea lui Dumnezeu de a-și uni Ăźntreaga omenire Ăźntr-un singur popor al Său prin Isus Cristos.

AtĂąt la Ăźnceputul discuției, cĂąt și la sfĂąrșitul ei, ni se spune că aceasta este esența planului lui Dumnezeu din veșnicie, esența Evangheliei lui Dumnezeu. Iată declarația de Ăźnceput:

„Căci a  binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise Ăźn Sine Însuși,

ca să-l aducă la Ăźndeplinire la Ăźmplinirea timpurilor, spre a-și uni iarăși Ăźntr-unul Ăźn Cristos toate lucrurile..." (Efeseni 1: 9-10)

Iar la sfĂąrșit, după ce ne dă imaginea grandioasă a modului Ăźn care Dumnezeu Își va face cunoscută Ăźnțelepciunea Lui nespus de diversă „prin Biserică", adaugă că aceasta se face

„după planul etern pe care L-a făcut Ăźn Cristos Isus, Domnul nostru" (Efeseni 3: 10-11).

Biserica alcătuită din toate națiunile pămĂąntului, inclusiv Israelul convertit Ăźn final (Romani 11: 15 și 25-26), după ce au fost convertite toate celelalte națiuni, nu este un plan incidental al lui Dumnezeu, ci este planul lui cu omenirea alcătuit Ăźnainte de creație și este esența Evangheliei vestite de Domnul Isus și de toți apostolii Săi!

Să facem un mic exercițiu mintal. Să avem Ăźnaintea ochilor minții planul lui Dumnezeu ca din toate națiunile pămĂąntului să-Și alcătuiască Ăźn Cristos un popor care să fie al Lui, pasionat pentru sfințenie (Tit 2:14).

Toți cei care sunt Ăźn Cristos sunt sămĂąnța lui Avraam, sunt fii și fiice ale lui Avraam, sunt membri ai familiei lui Dumnezeu.

Acum, presupunĂąnd schema dispensaționalistă a scoaterii Bisericii de aici și a reluării istoriei numai cu Israel, ce se ĂźntĂąmplă cu planul făcut de Dumnezeu „ün Cristos"? Unitatea omenirii Ăźn Cristos este anulată și apare iarăși deosebirea fundamentală Ăźntre Israel și națiuni? Apare iarăși zidul de despărțire și vrăjmășia dintre aceste două entități?

Unde rămĂąne atunci consecvența lui Dumnezeu Ăźn istorie?

O gĂąndire atentă ne va face să ne dăm seama că distincția Ăźntre Israel, Biserică și națiuni, ca unități cu care Dumnezeu tratează Ăźn mod diferit, nu este biblică. Israelul și națiunile vin laolaltă „ün Cristos," adică Ăźn trupul lui Cristos, Ăźn Biserică.

Biserica este soluția lui Dumnezeu la diviziunea artificială creată Ăźntre Israel și națiuni. Biserica este soluția lui Dumnezeu la problemele create de cel rău Ăźn omenire. Și soluția aceasta nu este una temporală, provizorie, limitată Ăźn timp, ci este soluția lui Dumnezeu, anunțată lui Avraam și realizată Ăźn Cristos, și dusă consecvent pĂąnă la Ăźncheierea planului Său cu Ăźntreaga omenire.

Iosif Ton

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!