Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

La ce să ne așteptăm de la viitor

Publicat la 2011-10-20 de Traian

Domnul Isus Cristos a făcut cĂąteva afirmații fundamentale despre sfĂąrșitul istoriei omenirii din care facem parte și noi cei de astăzi. Primul este Ăźn Matei 19:28-39

„Adevărat vă spun că atunci cĂąnd va sta Fiul Omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la Ăźnnoirea tuturor lucrurilor, voi care M-ați urmat veți sta pe douăsprezece scaune de domnie și veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

Și ori și cine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă. Sau soție sau fii, sau holde, pentru Numele Meu, va primi Ăźnsutit și va moșteni viața veșnică."

Al doilea este Ăźn Matei 25: 31-34, 41, și 46

„CĂąnd va veni Fiul Omului Ăźn slava Sa, cu sfinții Săi Ăźngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

Toate națiunile vor fi adunate Ăźnaintea Lui. El Ăźi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre;

și va pune oile la dreapta, iar caprele la stĂąnga Lui.

Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniți binecuvĂąntații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pregătită de la Ăźntemeierea lumii...


Apoi va zice celor de la stĂąnga Lui: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, Ăźn focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și Ăźngerilor lui...

Și aceștia vor merge Ăźn pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge Ăźn viața veșnică."

Între acestea două, se află o precizare de mare importanță făcută de Domnul Isus Ăźn Matei 24:14
"Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită Ăźn toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfĂąrșitul."

Să adăugăm la acestea anunțul făcut ucenicilor de către cei „doi bărbați Ăźmbrăcați Ăźn alb" imediat după Ăźnălțarea Domnului Isus la cer: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Isus care S-a Ăźnălțat la cer din mijlocul vostru va veni Ăźn același fel Ăźn care L-ați văzut mergĂąnd la cer." (Faptele apostolilor 1:11).

Revenirea Domnului Isus exact așa cum S-a dus, adică cu același trup, face parte dintre elementele de bază ale crezului creștin: „și S-a Ăźnălțat la cer, de unde iarăși are să vină ca să judece viii și morții."

Iată de ce credința preteristă care spune că a doua venire a avut loc Ăźn anul 70 și că, deci, nu va mai avea loc nici o altă venire este considerată erezie.

Să mai formulăm crezul creștin Ăźncă o dată: Noi toți credem că Domnul Isus Cristos va reveni din cer așa cum s-a dus la cer.

Acesta este articol de crez. A-L nega Ăźnseamnă a te scoate din creștinism. Întrebarea care vine după acceptarea acestui crez este:

Ce va face Domnul Isus după ce va apare Ăźn trup pe norii cerului?

La această Ăźntrebare se dă unul sau altul dintre aceste două răspunsuri radical diferite:

1.     Primul este că El Ăźi va Ăźnvia pe cei credincioși,se va duce cu ei Ăźn cer și acolo va avea loc „nunta Mielului," care va dura șapte ani.

Pe pămĂąnt, Ăźn timpul acestor șapte ani va fi „necazul cel mare."

Apoi, Domnul Isus va veni cu cei credincioși pe pămĂąnt și El se va instala ca Împărat la Ierusalim și va domni peste toate națiunile timp de o mie de ani.

Către sfĂąrșitul acelei domnii, se va organiza o conspirație Ăźmpotriva Lui și va fi obligat să meargă Ăźnapoi Ăźn cer.

După scurtă vreme, va veni din nou pe norii cerului (a treia venire!), va face Ăźnvierea tuturor morților, va face judecata de pe urmă, apoi va face un cer nou și un pămĂąnt nou și va Ăźncepe veșnicia.

2.     Al doilea răspuns este că atunci cĂąnd va reveni pe norii cerului va face Ăźnvierea generală, și a credincioșilor și a necredincioșilor, va face judecata finală, Ăźi va trimite pe cei de la stĂąnga Sa Ăźn osĂąndă veșnică, va face un cer nou și un pămĂąnt nou și va coborĂź Ăźmpreună cu cei de la dreapta Sa pe noul pămĂąnt, cu invitația „Veniți binecuvĂąntații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția..." și astfel va Ăźncepe veșnicia.


Aceste două interpretări a ceea ce va face Domnul Isus cĂąnd va reveni pe norii cerului au existat Ăźn creștinism din primul secol pĂąnă astăzi.

Ele au coexistat și coexistă. Nici una nu este și nu trebuie să fie considerată ca eretică.

Ceea ce ne rămĂąne de făcut este doar să vedem care dintre ele este mai conformă cu textele biblice. Problema este că și adepții uneia și adepții celeilalte folosesc aceleași texte dar le interpretează ca să se potrivească cu schema lor generală.

Pe lĂąngă aceste două mari diviziuni, mai apare Ăźncă o triplă diviziune, care este stĂąrnită de acest text din Apocalipsa 20: 4b-5a

„Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina CuvĂąntului lui Dumnezeu și ale celor care nu se Ăźnchinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mĂąnă. Ei au Ăźnviat și au Împărățit cu Cristos o mie de ani.

Ceilalți morți n-au Ăźnviat pĂąnă nu s-au sfĂąrșit cei o mie de ani. Aceasta este prima Ăźnviere.

Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima Ăźnviere..."

Două observații preliminare vreau să fac la acest text.

Prima, nu ni se spune nici Ăźn acest text nici Ăźn versetele dinainte că Isus ar fi coborĂąt pe pămĂąnt ca să Împărățească aici.

Ni se spune doar că anumite suflete „au Ăźnviat și au Ăźmpărățit cu Cristos o mie de ani."

A doua, textul definește și limitează foarte precis cine a Ăźnviat pentru această domnie cu Cristos: „sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina CuvĂąntului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se Ăźnchinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mĂąnă." Aceste cuvinte sunt o trimitere clară la cap. 13:15-18 și 14:11-13, din care rezultă clar că cei care nu s-au Ăźnchinat fiarei și icoanei ei au fost martirizați. Ioan, autorul Apocalipsei, vrea să ne facă foarte clar că numai acești martiri au Ăźnviat și de aceea adaugă: „Ceilalți morți n-au Ăźnviat pĂąnă nu s-au sfĂąrșit cei o mie de ani."

O mare mulțime de creștini (vom vedea imediat care grupare anume) susțin că la acest punct Ăźnvie toți credincioșii. Această interpretare răstălmăcește complet textul acesta atĂąt de clar.

În primele secole, atunci cĂąnd mii de creștini erau martirizați pentru Isus și pentru credința lor Ăźn El, s-a formulat credința că martirii Ăźnvie imediat după ce au fost martirizați și se duc să domnească cu Cristos („o mie de ani" fiind o cifră convențională pentru a desemna o perioadă Ăźndelungată, adică perioada pĂąnă la a doua venire a lui Cristos). Această credință a fost scoasă din textul acesta și din Evrei 11:35, unde tot cu referire la martiri se vorbește despre „o Ăźnviere mai bună." Această credință, care nu cuprinde o domnie pe pămĂąnt de o mie de ani a lui Cristos, a căpătat numele de „amilenism." Iar credința că a doua venire a Domnului Isus va avea loc Ăźnainte și va fi urmată de o domnie a Lui pe pămĂąnt de o mie de ani a căpătat numele de „premilenism."

Mai există și o a treia credință, care spune că prin predicarea Evangheliei la toate națiunile se va ajunge la ucenicizarea lor, și - conform lui Romani 11: 12-13 și 25-26 - tot Israelul va fi convertit la credința creștină. Atunci se va Ăźmplini profeția din Isaia 11:9 că „pămĂąntul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care-l acopăr" (profeție repetată Ăźn Habacuc 2:14).

CĂąnd toate națiunile vor fi, deci, convertite și ucenicizate, se va instaura o perioadă de pace, prosperitate și Ăźnflorire a omenirii cum n-a mai fost niciodată. Această epocă va fi - după credința aceasta - ceea ce se numește domnia de o mie de ani, fără Cristos Ăźn trup pe pămĂąnt dar ca rezultat al lucrării lui de a-Și supune toate lucrurile. Această credință prevede că Domnul Isus va veni pe norii cerului la sfĂąrșitul acestei perioade și va face judecata și sfĂąrșitul istoriei. Această credință se numește „postmilenism."

În sĂąnul creștinismului există deci amileniști, premileniști și postmileniști.

În cadrul fiecărei categorii există extrem de multe variante. Desigur, Ăźn sĂąnul fiecăreia se află și extremiști și exclusiviști care spun că numai cei care cred Ăźn schema lor vor fi mĂąntuiți. Dar, Ăźn general, evanghelicii au decis că schemele escatologice nu trebuie să ne despartă și că trebuie să ne considerăm frați Ăźn Cristos indiferent pe care dintre acestea le adoptăm.

Ca o mărturie personală, fiindcă am crescut Ăźn cultul baptist din RomĂąnia, care prin Mărturisirea sa de credință este amilenist, am fost și eu amilenist multă vreme. Apoi, pentru o scurtă bucată de timp, cam prin anii 1982-1983, am Ăźnclinat spre premilenism. Am studiat Ăźnsă cu multă atenție toate implicațiile teologice ale poziției premileniste și am ajuns la concluzia că nici Ăźntr-un caz nu o pot susține. Iată de ce.

Trebuie să vedem ce fel de Dumnezeu apare că avem dacă adoptăm o concepție premilenistă (Ăźn special pe cea mai strictă dintre ele, numită dispensaționalism). Această concepție spune că atunci cĂąnd a venit Fiul lui Dumnezeu pe pămĂąnt, scopul lui a fost să devină regele iudeilor și să restaureze Ăźmpărăția lui David. Dar, pe la mijlocul lucrării lui pe pămĂąnt, Isus a ajuns la concluzia că iudeii nu-l vor primi ca rege și astfel a intrat Ăźntr-o criză de misiune (localizată Ăźn matei 16). Atunci El a decis să suspende „:Planul A" cu care a venit și să introducă „Planul B": să facă o paranteză Ăźn istorie, numită epoca Bisericii, care nu fusese proorocita Ăźn Vechiul Testament, deoarece nu fusese Ăźn plan, ci a fost concepută abia acum fiindcă nu s-a putut Ăźmplini Planul A. În această schemă se consideră că cele șapte scrisori din Apocalipsa cap. 2 și 3, sunt șapte epoci Ăźn istoria Bisericii și se interpretează că Biserica merge din rău Ăźn mai rău, pĂąnă la faza de decădere totală a Bisericii din Laodicea. Prin urmare, prin Biserică Domnul Isus mĂąntuiește un număr de oameni dintre neamuri, dar nu realizează altceva. Biserica este falimentară. CĂąnd ea va fi Ăźn starea cea mai rea, Domnul Isus va veni pe norii cerului, va Ăźnvia pe toți cei mĂąntuiți prin Biserică și Ăźi va răpi Ăźmpreună cu puținii credincioși rămași Ăźn viață și astfel va Ăźnchide paranteza Bisericii. El va veni la Ierusalim ca să reia istoria de unde a lăsat-o la prima venire și va instaura Ăźmpărăția restaurată a lui David. CĂąnd cei mai de seamă experți Ăźn dispensaționalism sunt Ăźntrebați: Ce scop are mia de ani?, răspunsul este: Dumnezeu i-a făcut lui Israel multe promisiuni Ăźn Vechiul Testament și ele trebuie Ăźmplinite; Domnul Isus va veni ca să dea satisfacție lui Israel că a ajuns să domnească peste toate națiunile.

Să observăm acum altceva. Cu toate că - după această credință - Isus va domni personal la Ierusalim și ca cĂąrmui națiunile „cu un toiag de fier", adică cu autoritate absolută, El nu Ăźși va putea impune și permanentiza domnia: va avea loc o conspirație secretă Ăźmpotriva Lui care Îl va obliga să plece de pe pămĂąnt. Un mare premilenist adaugă că această conspirație va avea loc „ca să arate că omenirea este iremediabil coruptă."

După scurtă vreme, Isus va reveni pe norii cerului și va pune capăt istoriei omenirii.

Eu Ăźntreb: Unde este suveranitatea lui Dumnezeu, adică puterea și autoritatea lui de a-Și duce toate planurile la Ăźndeplinire? După schema aceasta, cĂąnd Isus vine prima dată pe pămĂąnt nu-și poate Ăźmplini planul cu care a venit, ci trebuie să introducă un altul. Prin Biserică de asemenea nu realizează mare lucru. CĂąnd vine și domnește la Ierusalim nu reușește să-și impună domnia și este obligat să plece Ăźnapoi la cer. Și tot așa, pĂąnă la sfĂąrșitul omenirii, El de fiecare dată pierde. Este oare aceasta imaginea unui Domn al domnilor și Rege al regilor?

Această imagine a unui Dumnezeu care trebuie să-și schimbe planurile și care mereu pierde bătălia m-a făcut pe mine personal să mă Ăźndepărtez de concepția premilenistă.

Ce fel de Dumnezeu și de Cristos avem noi?

În strădania mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul Său (Ioan 17:3) am ajuns la următoarea imagine a lui Dumnezeu și a Fiului Său Ăźn istoria umană.

Am Ăźnvățat de la Domnul Isus că problema fundamentală a istoriei umane este „cel rău", Satan, Diavolul. Domnul Isus Ăźl numește „stăpĂąnitorul lumii acesteia" (Ioan 12:31; 14:30; 16:11). PămĂąntul acesta este „ümpărăția lui" (Matei 12:26). Domnul Isus se prezintă pe Sine ca cel ce invadează Ăźmpărăția celui rău ca să aducă și să instaleze aici, prin puterea Duhului SfĂąnt, Împărăția lui Dumnezeu (Matei 12:28)

Să privim la Satan puțin mai de aproape. Domnul Isus Ăźl numește „mincinos" (Ioan 8:44). El este cel care a Ăźnșelat-o pe Eva (Geneza 3:1-6 și 2 Corinteni 11:3) și care caută să ne Ăźnșele și pe noi. De fapt, el este ocupat doar cu aceasta: să Ăźnșele toate națiunile (Apocalipsa 12:9 și 20:3). Dumnezeu i-a permis și Ăźncă Ăźi mai permite diavolului ca să Ăźncerce să Ăźnșele oamenii, pentru ca astfel, avĂąnd o alternativă, oamenii să fie liberi să aleagă Ăźntre doi stăpĂąni, Ăźntre Dumnezeu și Satan.

Dar, Ăźndată după Ăźnșelarea primilor oameni Ăźn Eden, Dumnezeu anunță că Unul din sămĂąnța femeii Ăźi va zdrobi capul șarpelui (Geneza 3:15). Din 1 Ioan 3: 8 aflăm că sarcina fundamentală a Fiului lui Dumnezeu este aceasta: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului".

Și fiul lui Dumnezeu a venit să-l biruiască pe cel rău aici unde-i „ümpărăția lui", să instaureze Împărăția lui Dumnezeu și să distrugă toate lucrările diavolului.

Cum face Fiul lui Dumnezeu toate acestea?

Ca să găsim răspunsul la această Ăźntrebare fundamentală, trebuie să pornim de la următoarea realitate fundamentală: armele diavolului ies din Ăźnsăși natura diavolului. Tot astfel, armele Fiului ies din Ăźnsăși natura Fiului. Nici unul nu poate să-și asume armele celuilalt, deoarece aceasta ar Ăźnsemna să-și asume natura celuilalt.

Iată Ăźn paralel armele/natura celor doi oponenți și beligeranți:

 

           Satan                                                Fiul lui Dumnezeu

         Minciuna                                                 Adevărul

         Răutatea                                                   Bunătatea

         Ura                                                           Dragostea

         Violența                                                   Jertfa de Sine

         Uciderea (nimicirea)                                Creativitatea (inclusiv

                                                                         răscumpărarea, spălarea,

                                                                         nașterea din nou, sfințirea,

                                                                         transformarea după chipul

                                                                         Său)

 

Închipuiți-vă o scenă Ăźn cer, cam acum două mii de ani. O ființă cerească se apropie sfioasă de cel Prea Înalt și-I arată pămĂąntul plin de fiare (simbol al răului) și-L Ăźntreabă: „Tu nu faci nimic pentru eliberarea pămĂąntului?" La care Dumnezeu Ăźi răspunde: „M-ai Ăźntrebat chiar la timp: Tocmai s-a Ăźmplinit vremea pentru Ăźnceputul acțiunii Mele de a recuceri pămĂąntul din mĂąinile răului. Uită-te jos!"

Și ființa aceea se uită ĂźntĂąi cu uimire apoi cu groază, căci ceea ce vede este incredibil: Toate fiarele sunt așezate Ăźn linie de bătaie și... mergĂąnd către ele ca să Ăźnceapă războiul cu ele, este un miel! Da, un mic mielușel, firav, fără apărare, care le zice „naiv" fiarelor: „Iată, viu să fac război cu voi și să vă biruiesc!"

Dumnezeu Își trimite Fiul sub formă de „Mielul lui Dumnezeu" ca să nimicească răul din lume! Apostolul Pavel a meditat Ăźndelung la această acțiune uluitoare și la implicațiile ei și scrie că afirmația că Dumnezeu Ăźși trimite Fiul ca să fie răstignit, pentru evrei este un scandal, iar pentru greci este o nebunie. El Ăźndrăznește apoi să ne vorbească despre „nebunia lui Dumnezeu" care este mai Ăźnțeleaptă decĂąt oamenii (1 Corinteni 1:17-31).

Domnul Isus Însuși ne explică misterul acesta prin următoarele afirmații:

Fiul lui Dumnezeu a venit „să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți" (Matei 20:28).

„Dacă grăuntele de grĂąu care a căzut pe pămĂąnt nu moare rămĂąne singur; dar dacă moare, aduce roadă" (Ioan 12:24)

„Și după ce voi fi Ăźnălțat de pe pămĂąnt voi atrage la Mine pe toți oamenii", și ca să fie sigur că Ăźnțelegem bine, Ioan adaugă:

„vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară" (Ioan 12: 32-33).

 

Dar nu-i suficient să Ăźnțelegem cum a luptat Fiul, deoarece imediat după Ăźnvierea Sa dintre cei morți, El le spune ucenicilor Săi: „Cum M-a trimit pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi" (Ioan 20:21). Încă Ăźnainte de răstignirea Sa El le spusese: „Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe niște miei Ăźn mijlocul lupilor" (Luca 10:3)

Ceea ce le spune Isus poate fi transpus astfel: Eu doar am Ăźnceput războiul de cucerire a pămĂąntului de la fiarele răului. Eu, Mielul lui Dumnezeu, am armata mea de miei și Ăźmpreună noi vom cuceri numai și numai cu aceste arme potrivite cu natura divină: adevărul (CuvĂąntul lui Dumnezeu, Evanghelia Mea), bunătatea, dragostea, jertfa de sine și creativitatea.

 

Cartea Apocalipsa este scrisă ca să ne ofere această imagine: pe pămĂąnt se ridică tot felul de fiare, care de care mai fioroase, „dar Mielul Ăźi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul Ăźmpăraților,"

dar nu numai atĂąt:"Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, de asemenea Ăźi vor birui" (Apocalipsa 17:14).

Să ne uităm acum la profețiile făcute de Isaia despre Isus:

„va lovi pămĂąntul cu toiagul CuvĂąntului Lui, și cu suflarea buzelor Lui va omorĂź pe cel rău" (11:4b)

„căci pămĂąntul va fi plin de cunoașterea lui ca fundul mării de apele care-l acopăr" (11:9b)

„el nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pĂąnă va așeza dreptatea pe pămĂąnt; și ostroavele (insulele) vor spera in Legea Lui" (42:2-4)

„este prea puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci Ăźnapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina națiunilor, ca să duci mĂąntuirea pĂąnă la marginile pămĂąntului" (49:6)


Credința care i-a transformat și i-a inspirat pe apostoli a fost aceea că Isus Cristos, care a fost om ca și ei aici pe pămĂąnt, care a fost mort și a Ăźnviat, a fost Ăźnălțat la cer, a fost Ăźntronat la dreapta lui Dumnezeu și a fost făcut șef al universului și acum el conduce mersul istoriei (Fapte 2:30-36; Filipeni 2: 5-11; Evrei 1:13; 2:9; 4:15-16; 8:1; 12:1-2, etc.). Dar cea mai spectaculară este imaginea pe care ne-o dă apostolul Pavel despre Domnul Isus Ăźn ceruri conducĂąnd de acolo Ăźn continuare războiul de cucerire a pămĂąntului și de nimicire a tuturor Dușmanilor lui Dumnezeu:

„În urmă va veni sfĂąrșitul, cĂąnd el va da Împărăția Ăźn mĂąinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpĂąnire, și orice putere.

Căci trebuie ca el să Ăźmpărățească pĂąnă va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale.

Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea" (1 Corinteni 15:24-26).

Dac cum continuă Mielul războiul Lui de cucerire a planetei pămĂąnt?


Să ne imaginăm că suntem iarăși Ăźn cer, de data aceasta la scurtă vreme după ce Fiul lui Dumnezeu S-a Ăźntors „acasă" din călătoria Lui pe pămĂąnt. În jurul lui se află un grup de Ăźngeri și el le povestește cĂąteva dintre trăirile Lui ca om pe pămĂąnt, apoi le spune cum a realizat El mĂąntuirea omenirii prin moartea pe cruce. Atunci, cu o voce sfioasă și plină de respect, un Ăźnger Îl Ăźntreabă:

„Dar, Măria Ta, oamenii nu știu ce ai făcut Tu pentru ei. Ai luat ceva măsuri ca ei să afle și astfel să beneficieze de ce ai făcut pentru ei?" La care Isus răspunde:

„Da, desigur. Am instruit doisprezece ucenici, pe care i-am Ăźnvățat toate Ăźnvățăturile Mele și apoi i-am trimis să le spună la toate națiunile pămĂąntului și să-i Ăźnvețe pe toți oamenii să trăiască după Ăźnvățăturile Mele." Atunci, Ăźngerul, care știa cĂąt de mare este pămĂąntul, cĂąt de multe sunt națiunile și ce primitive sunt mijloacele de transport ale ucenicilor, a exclamat uimit: „Numai atĂąt?" Și Isus Ăźi răspunde simplu: „da, numai atĂąt. Eu am răbdare. Eu mă bazez pe credincioșia lor și pe valabilitatea metodei Mele. Și află că nu Mă voi lăsa pĂąnă nu voi așeza dreptatea pe pămĂąnt prin nebunia propovăduirii crucii, prin puterea adevărurilor Mele, a bunătății Mele și a lor, a dragostei Mele și a lor, a jertfei de sine a mieilor Mei și prin creativitatea cu care i-am echipat și - nu uita - prin puterea Duhului SfĂąnt cu care i-am Ăźnzestrat!"

Aceasta Ăźnțeleg eu din Scripturi că este strategia lui Dumnezeu fixată Ăźnainte de a crea pămĂąntul, atunci cĂąnd, Ăźn SfĂąnta Treime, au făcut planul: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră".

Acesta este planul lui Dumnezeu Singurul plan al lui Dumnezeu Ăźn actuala istorie umană.

El este suveran, adică nimic din univers nu-I Ăźncurcă planul și nu-L abate de la Ăźmplinirea lui!

Așadar, eu cred că porunca dată de Domnul Isus apostolilor să ucenicizeze toate națiunile (Matei 28:19-20) va fi dusă la Ăźndeplinire. Eu cred Ăźmpreună cu apostolul Pavel că „o parte din Israel a căzut Ăźntr-o Ăźmpietrire care va ținea pĂąnă va intra numărul deplin al națiunilor. Și atunci tot Israelul va fi mĂąntuit" (convertit, Romani 11:25-26), și exclam și eu Ăźmpreună cu el:

„dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru națiuni, ce va fi plinătatea Ăźntoarcerii lor?...

Căci dacă lepădarea lor a adus Ăźmpăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decĂąt viață din morți?" (Romani 11:12,15).

Pavel nu scrie că ramurile altoite in măslin (națiunile) trebuie să fie scoase ca acolo să Ăźncapă Israel și nu scrie că harul se va lua de la națiuni ca să fie dat lui Israel, cum zic unii, ca și cĂąnd n-ar fi loc Ăźn măslin pentru toți și n-ar exista har pentru toți!

Încheiere

Unii au o concepție defetistă, pesimistă despre lucrarea lui Dumnezeu și a Fiului Său Ăźn istorie. Ei se așteaptă să biruiască fiarele, răul. Ei văd istoria mergĂąnd din rău Ăźn mai rău.

Eu nu văd o asemenea imagine Ăźn Biblie, chiar dacă Domnul Isus și apostolii vorbesc și de apostazie și de perioade de răcire a dragostei credincioșilor și de mărire a corupției din lume. În ciuda acestora, Cel ce cĂąștigă biruința este Dumnezeu și Mielul. Și armata Mielului: Biserica!

El Își clădește Biserica și porțile iadului nu o vor birui și el va prezenta această Biserică sfĂąntă și desăvĂąrșită Ăźn finalul istoriei.

Fiindcă am o convingere nestrămutată Ăźn suveranitatea lui Dumnezeu, eu am o privire optimistă asupra istoriei viitoare. Și asupra Bisericii lui Dumnezeu!

Poate că această concepție este o formă de postmilenism. Dar numele nu contează.

Contează să crezi Ăźntr-un Dumnezeu care are un plan măreț cu omul și cu omenirea și că este consecvent Ăźn a-l duce la Ăźndeplinire. Și să crezi că prin adevăr, bunătate, dragoste, jertfă de noi Ăźnșine și creativitate, Ăźn unire cu Mielul și cu ajutorul Duhului SfĂąnt, vom birui răul din lume.
Iosif Ton

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!