Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cristos: Capul Bisericii

Publicat la 2012-09-29 de Traian

,,El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” (Col. 1:18)
După ce Pavel Îl prezintă pe Cristos în relație cu Tatăl și cu creația, ni-L descoperă pe Fiul lui Dumnezeu și în relație cu Biserica. Pe lângă ,,Chipul Dumnezeului nevăzut” și ,,Mijlocitorul creației” El este și ,,Capul Bisericii”. Pe lângă relația Sa unică cu Tatăl, și rolul Său unic în cadrul creației, Cristos S-a unit în mod tainic cu Biserica, născută din dragoste și jertfă de Sine și destinată spre a-I fi mireasă. În cele ce urmează aș dori să descoperim care sunt adevărurile pe care a intenționat Pavel să ni le comunice despre Cristos prin această expresie, și care sunt implicațiile practice care decurg din ele.
1. El este capul de serie al noii creații, respectiv al Bisericii.
În mesajul intitulat: ,,Cristos mijlocitorul creației” am descoperit că Cristos nu este doar autorul, autoritatea, scopul și susținătorul creației ci și răscumpărătorul ei. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a avut în vedere atât căderea cât și restaurarea. Prin moartea și învierea Sa, Cristos devine capul de serie al noii creații, dupăcum spune tot Pavel în 2 Corinteni 5:17: ,,Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” El este Cel întâi născut din această nouă creație, sau în limbaj tehnic, piesa de referință a începutului de lot. Ca unul care lucrez în producție, la începutul unui lot, trebuie să execut piesa de referință, care va constitui modelul pentru toate celelalte. Toate piesele care urmează a fi fabricate, trebuie să fie identice cu piesa de referință. Fără a avea pretenția că paralela este perfectă, expresia: ,,Cel întâi născut din toată zidirea”, semnifică faptul că Cristos este piesa de referință a noii creații. El este începutul de lot și modelul a ceea ce trebuie să fim. Deci imaginea creației, folosită de Pavel în Coloseni, ne arată că expresia ,,Cristos Capul Bisericii” se referă la rolul Său de Pârgă și Model al noii creații adică Biserica: ,,și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut.” (3:10)
Dacă Cristos este Capul Bisericii, înseamnă că noi trebuie să țintim a fi ca El. Însușirea modului Său de a gândi, vorbi, simți și acționa trebuie să fie principala noastră preocupare. Privirea noastră trebuie să fie ațintită mereu la El, spre a putea observa cum se comportă în diferitele situații cu care se confruntă. Am observat deja, că Pavel insistă mult, în epistolă, asupra necesității cunoașterii lui Cristos, pentru ca în felul acesta să devenim ca El. Lucrul acesta reiese foarte clar din modul în care își prezintă scopul lucrării sale: ,,Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” Dar mai multe despre aceste versete vom vedea în mesajul următor.
2. El este sursa vieții Bisericii.
În Coloseni, nu întâlnim numai imaginea creației, pentru a descrie relația lui Cristos cu Biserica, ci și imaginea trupului. Iată ce scrie în 2:18-19: ,,Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu.” Din experiența vieții de zi cu zi, știm că un mădular care pierde legătura cu capul se îmbolnăvește foarte grav sau moare. Fiecare funcție a mădularelor trupului este comandată și dirijată de la creier. Când între creier și un anumit mădular se rupe legătura, mădularul respectiv rămâne inert și absolut nefolositor. Viața și sănătatea trupului implică o bună legătură cu capul. Viața vine din cap. Fără o mână sau fără un picior se mai poate trăi, dar fără cap în nici un caz. Un trup fără cap este un cadavru. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Viața și sănătatea unui creștin implică o bună legătură cu Cristos. Un creștin despărțit de Cristos este mort. O biserică locală despărțită de Cristos este moartă. O biserică ce și-a ales un alt cap decât pe Cristos, nu mai este a Lui.
Dacă Cristos este Capul Bisericii, atunci relația personală cu El trebuie să fie prioritatea numărul zero a fiecărui creștin. Preocuparea noastră de căpătâi trebuie să fie îmbunătățirea continuă a legăturii cu Cristos, deoarece pe această cale curge viața din Dumnezeu spre noi. Această relație cu Cristos, conform epistolei către Coloseni, presupune două etape: a-L primi pe Cristos și a umbla cu El: ,,Astfel, deci, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El,” (2:6) În capitolul 2:11-23 Pavel ne spune cum L-am primit pe Cristos, iar în capitolul 3:1-4:6 ne spune cum trebuie să umblăm cu El. Mai multe despre aceste două aspecte ale relației noastre cu Cristos, vom vedea în mesajele viitoare.
3. El este Mirele Bisericii.
Chiar dacă ideea că Biserica este Mireasa lui Cristos nu apare explicit în Coloseni, ea apare implicit atunci când ni se spune: ,,Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină;” (1:19-22) Acest text seamănă mult cu Efeseni 5:27 unde ni se spune că ceea ce Cristos vrea să înfățișeze înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură este Mireasa Sa. De fapt ideea că am fost creați pentru Cristos este foarte prezentă în Coloseni. Deci Pavel când spune că Cristos este Capul Bisericii, afirmă că El este Mirele ei, Cel care s-a dat pe Sine pentru ea, Cel care o iubește și dorește să o aibă alături toată veșnicia.
Dacă Cristos este capul Bisericii, atunci trebuie să rămânem credincioși Mirelui nostru. Cunoașterea dragostei lui Cristos și creșterea în dragoste pentru Cristos trebuie să fie scopul principal al vieții noastre. A ne dărui păcatului, lumii și diavolului reprezintă curvie spirituală, și conduce la distrugerea relației noastre cu Cristos. În sensul acesta îndemnurile lui Pavel din capitolele 3 și 4 sunt esențiale.
4. El este Împăratul Bisericii.
Pe lângă imaginea creației, trupului și familiei, în Coloseni avem și imaginea împărăției, pentru a descrie relația Bisericii cu Cristos: ,,El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,” (1:13), ,,Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.” (2:10), ,,A desbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.” (2:15), ,,Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” (3:1), ,,Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați, și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer.” (4:1) Iată cât de prezentă este imaginea împărăției în Coloseni. Expresia ,,Cristos Capul Bisericii” trebuie înțeleasă în sens de autoritate. Cristos este Împăratul Bisericii.
Dacă Cristos este Capul Bisericii, atunci trebuie să ascultăm de El. Lucrul acesta sună foarte frumos, însă de multe ori riscă să rămână doar o vorbă goală. În încheiere, propun să observăm practic, ce înseamnă la nivel de biserică locală a asculta de Cristos?
4.1. A asculta de Cristos, presupune ca toate învățăturile care se dau în biserică să vină de la Domnul. De la amvon trebuie să se predice Cuvântul clar și curat al lui Dumnezeu. Biserica n-a început cu noi și nici nu se va termina cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac, și în veac vor rămâne toți cei ce se ancorează în El. Cei care răstoarnă Cuvântul lui Dumnezeu vor trece și li se va șterge pentru totdeauna urma.
4.2. Biserica trebuie să accepte doar pe acei predicatori care predică Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Biserica are obligația să cerceteze ceea ce li se predică, la fel ca Bereenii. Ea trebuie să promoveze doar pe acei predicatori care rămân fideli Scripturii și să oprească pe toți cei care propovăduiesc învățături greșite. Scriptura vorbește de niște vremuri în care oamenii își vor da învățători după poftele lor. Adunarea care procedează în felul acesta, a încetat a mai fi biserica lui Cristos.
4.3. Adunarea generală sau comitetul bisericii nu au dreptul să voteze Biblia, chiar dacă ar avea o majoritate covârșitoare de voturi. La adunările generale putem să votăm proiecte de investiții financiare, și aspecte care țin de organizarea lucrării bisericii, iar votul majorității este cel care decide. Însă votul majorității nu poate decide dacă beția sau divorțul sunt păcate. Aceste lucruri au fost votate într-un for superior nouă. Datoria noastră este să ne supunem Bibliei nu să o supunem la vot. Dacă majoritatea unei biserici ajunge să voteze împotriva vreunui principiu biblic, atunci minoritatea, chiar dacă ar fi compusă dintr-o singură persoană, are obligația să se ridice și să apere Scriptura chiar cu prețul vieții.

pastor Vasile Mich

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!