Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Totusi faca-se nu voia Mea ci a Ta

Publicat la 2012-04-09 de Traian

După intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim unde toți oamenii L-au întâlnit cu ramuri de finic exclamând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” Domnul Isus avea să fie vândut, arestat și condamnat la moarte. Dar tocmai pentru aceasta venise Domnul Isus ca fiind crucificat pe o cruce să împlinească voia Tatălui ceresc. După ce a mâncat cina cea de taină împreună cu ucenicii Săi, Domnul Isus a mers în grădina Ghețimani unde a învins pe cel rău făcând nu voia Sa ci voia Tatălui ceresc.
Domnul Isus a împlinit planul lui Dumneze
u.

Cu câteva zile înainte de praznicul Paștelor Învățătorul cel bun le-a comunicat ucenicilor Săi planul lui Dumnezeu ce-l avea din veșnicie cu privire la omenire și pe care acum Domnul Isus avea să-l împlinească:

    „Știți că după două zile vor fi Paștele; și Fiul Omului va fi dat ca să fie răstignit” (Mat.26:2
)

Acesta era planul lui Dumnezeu din veșnicie ca Fiul Omului să fie pironit pe-o cruce pentru păcatele întregii omeniri. Lucru pe care nu-l înțelesese ucenicii dar nici mai-marii poporului Israel care se aliniaseră la planul lui Dumnezeu de-al omorî pe Domnul Isus.

    Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa; și s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare.(Mat. 26:3-4)

Mai marii norodului s-au sfătuit să prindă pe Domnul Isus cu vicleșug ca să-L omoare fără ca să-și dea seama că împlinesc cuvintele proorocului Zaharia care a spus:

    Lovește pe păstor, și se vor risipi oile! (Zaharia 13:7)

Păstorul cel bun avea să fie dat la moarte pentruca oile crezând în El să aibă viață veșnică. Tocmai despre aceasta Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi când a spus:

    Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi. (Ioan 10:10-11)

Însă moartea Domnului Isus nu este fără nădejde pentrucă El a venit să-și dea viața ca zidul păcatului ce ne desparte de Dumnezeu să fie acum distrus prin jertfa desăvrâșită a Mielului Pascal și ca pedeapsa ce ni se cuvenea nouă să fie luată de El, ca să primim în dar iertarea păcatelor și viață veșnică.
Domnul Isus a rămas credincios voii lui Dumnezeu.
Anume cu acest gând al credincioșiei Domnul Isus a mers în grădina Ghețimani cu cei 11 ucenici ca să se roage Tatălui ceresc. Aici în grădina Ghețimani Domnul Isus avea să dea piept cu dușmanul, Diavolul, Șarpele cel vecchi, care însă a fost învins la crucea de la Golgota.

    Atunci Isus a venit cu ei într‑un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeți aici pînă Mă voi duce colo să Mă rog”. A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, și a început să Se întristeze și să se mîhnească foarte tare. Isus le‑a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămîneți aici, și vegheați împreună cu Mine”. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pămînt, și S‑a rugat, zicînd: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu”. Apoi a venit la ucenici, i‑a găsit dormind, și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n‑ați putut să vegheați împreună cu Mine! Vegheați și rugați‑vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de rîvnă, dar carnea este neputincioasă.” S‑a depărtat a doua oară, și S‑a rugat, zicînd: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să‑l beau, facă‑se voia Ta!” S‑a întors iarăși la ucenici, și i‑a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I‑a lăsat din nou, S‑a depărtat, și S‑a rugat a treia oară, zicînd aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici, și zis: „Dormiți de acum și odihniți‑vă! Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mîinile păcătoșilor. Sculați‑vă, haidem să mergem; iată că se apropie vînzătorul” (Matei 26:36‑46).

Chiar dacă sufletul Domnului Isus era cuprins de o întristare de moarte, El nu s-a lăsat înfrânt de Satana care dorea cu orice preț să-l facă pe Isus să refuze acum la voia lui Dumnezeu despre care vorbise atât de mult până acum, despre moartea Sa. Domnul Isus a trebuit să-L înfrângă pe Satana de unul singur chiar dacă ucenicii veniseră cu El, dar care nu la mult timp după ce El plecase să se roage au adormit.

Înfrângerea noastră este atunci când ne îndoim în credincioșia lui Dumnezeu. Anume aceasta dorește Diavolul să făcă în viața noastră, să semene sămânța îndoielii. Nu așa a făcut Domnul Isus Hristos care a știut că Dumnezeu este credincios și rămâne credincios făgăduințelor Sale, căci nu se poate tăgădui Singur.
Domnul Isus a venit pentru ceasul hotărât de Tatăl.
După ce Domnul Isus s-a rugat Tatălui s-a întors la ucenicii care dormeau și le-a spus:
Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor.
Acum sosise ceasul când Domnul Isus avea să fie vândut, după care arestat, condamnat de mai marii poporului Israel și dat la moarte pentru păcatele și fărădelegile noastre ca prin credință în El să primim pacea lui Dumnezeu și să fim tămăduiți de rănile provocate de păcatul nostru.

    Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. ( Isaia 53:4-5)


Ceasul pentru care venise Domnul Isus nu este un ceas al înfrângerii ci este un ceas al biruinței Domnului Isus asupra puterilor întunericului, este un ceas al biruinței Domnului Isus asupra păcatului omenirii, și este un ceas al biruinței asupra morții umane. El nu a cedat în fața neputințelor și nepăsării noastre ci a continuat să se lupte mergând până acolo că a luat toate păcatele noaster asupr Sa murind pe cruce. Tocmai prin aceasta El a împlinind voia lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră și ne-a pus pe mulți într-o stare după voia și placul lui Dumnezeu.

    Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53: 10-11)

El și-a dat viața pentru nelegiurile noastre ca să fim astăzi împăcați cu Dumnezeu. Prin credință în Fiul lui Dumnezeu putem astăzi să avem pace cu Tatăl ceres care din dragoste pentru noi a dat tot ce a avut mai scump.

Sărbătoarea paștelui se apropie – Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!