Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inima omului 2

Publicat la 2012-01-07 de Traian

TABLOUL Nr. 8
RĂSPLATA PĂCĂTOSULUI


Aici vedem decăzutul și păcătosul apropiindu-se de moarte. El a amânat adevărata pocăință întotdeauna pe „mâine”. Corpul lui este acum plin de dureri și sufletul lui plin de frica morții care se apropie. Fantoma morții vine pentru el la un timp nepotrivit. Înșelătoarele plăceri ale păcatului au pierit și el se vede pus în fața morții ca răsplată a păcatului. Chinurile infernale îl stăpânesc, iar el recunoaște că nu are nici o legătură cu Dumnezeu. În faza aceasta ar vrea să se roage, dar descoperă că nu mai poate veni în contact cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu pe care L-a tratat cu atâta indiferență. Prietenii lui de altă dată nu au curajul să se apropie de el și cuvintele de consolare spuse fără rost nu-i sunt de nici un ajutor. Bogățiile lui – probabil agonisite pe căi nedrepte – nu-i pot lungi viața, nici să-i salveze sufletul, și nici nu-l liniștesc în lupta cu moartea. El simte imposibilitatea de a se întâlni cu Dumnezeu, deoarece diavolul îl împiedică.Tot ceace el a iubit înainte sau pentru care el a trăit, acum i se pare că toate își bat joc de el. Chiar și incomodul „paznic al sufletului” – pare că nu-l recunoaște – nu-l poate ajuta. Decăzutul (păcătosul) începe să recunoască că: „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!” (Evrei 10:31).El a nădăjduit că într-o zi va ajunge în rânduială cu Dumnezeu, poate pe patul de moarte, dar acum trebuie să constate: Prea târziu!Mii de persoane mor de o moarte violentă fără ca să mai poată căuta pe Dumnezeu pe patul de moarte. De aceea este necesar să-L căutăm pe Dumnezeu atâta timp cât se poate găsi. În tabloul nostru, păcătosul vede în locul harului, legea sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu care-l acuză. Mântuitorul, Eliberatorul și Salvatorul refuzat de el, a devenit acum Judecătorul lui. Groaznic este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și la ultima judecată să auzi ultima Lui sentință „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!” (Matei 25:41). „Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ (Evrei 9:27).

TABLOUL Nr. 9

INIMA BIRUITORULUI


Acest tablou arată un creștin care luptă victorios în focul examenelor și a încercărilor. Încercat în toate felurile, el rămâne tare și îndură totul până la sfârșit, având multe biruințe prin Isus Cristos. „Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre“ (Evrei 12:1-2).Satana și întreaga lui bandă înconjoară inima credinciosului, dar încearcă fără succes pentru că nu-l poate abate de pe drumul cel drept. Mândria, dragostea de bani, duhul imoralității și alte păcate sunt reprezentate aici. Păcatul se strecoară, luând forme diferite, așezându-se de multe ori sub un alt chip și nume.Cu toate acestea, credinciosul care veghează simte păcatul chiar dacă se ascunde sub haina religiei, sau chiar dacă apare sub haina unui înger de lumină. Duhul Sfânt și Cuvântul Adevărului îl călăuzesc pe credincios în tot adevărul. În tablou se vede un om dansând care ține în mână un pahar de vin pentru a-l ispiti pe credincios adică pentru a-i arăta plăcerile iluzorii ale acestei lumi. Cu toate acestea, asupra credinciosului nu face nici o impresie, pentru că credinciosul a murit împreună cu Cristos, el este mort față de lume și lumea față de el. Un alt om rănește adânc inima credinciosului. Aici este vorba de așa-zișii „credincioși” care rănesc cu înșelătoriile, cu batjocurile și amenințările lor – ca dușmani ai lui Dumnezeu – inima adevăratului credincios.Dar Slavă Domnului! Credinciosul este neclintit la tot ceea ce spun oamenii despre el, pentru că se ocupă numai cu ceea ce spune Dumnezeu. Credinciosul își amintește de cuvintele Domnului Isus: „Ferice va fi de voi, când din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri“ (Matei 5:11-12).Păcatul, carnea, egoismul, întreprinde tot ce poate să rupă sufletul de dragostea lui Dumnezeu. Dar în cazul acesta putem spune fericiți și cu încredere totală ca apostolul Pavel: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit“ (Romani 8:35-37).Biruitorul a îmbrăcat toată armura Duhului, urmând pe Cristos (Efeseni 6:13-17): „De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar avind mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”.

Steaua conștiinței este luminată și strălucitoare. Inima acestui om revarsă multă dragoste prin Duhul Sfânt care locuiește în el. Îngerul lui Dumnezeu care este deasupra lui (Cuvântul lui Dumnezeu), îi amintește de făgăduințele prețioase pentru acel care învinge și duce totul până la capăt… „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte“ (Apocalipsa 2:11). „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu“ (Apocalipsa 2:7). „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou…“ (Apocalipsa 2:17). „Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri“ (Apocalipsa 2:26). „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui“ (Apocalipsa 3:5). „Cel ce va birui îi voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară din el“ (Apocalipsa 3:12). „Cel ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie“ (Apocalipsa 3:21).

Punga cu bani deschisă arată că acest credincios a dat și bani pentru Dumnezeu. În loc să-și adune bunuri pământești, el ajută săracii, dă zeciuială (a zecea parte a bunurilor sale) pe lângă jertfe făcute de bună voie. Bucata de pâine și peștele reprezintă viața cumpătată a omului. El nu se corupe cu băuturi alcoolice. El nu-și cheltuiește banii fără rost, nu-și corupe trupul, care este un templu a lui Dumnezeu, și nu se amețește nici cu tutun sau alte mijloace narcotice, ci se hrănește cu mâncare simplă și sănătoasă. Inima lui a devenit un locaș de rugăciune. El participă conștiincios la slujbele lui Dumnezeu din adunarea sa, după timp și împrejurări. El iubește rugăciunea, fie în cercul familiar sau în ascuns, căci el știe că, credincioșii nu pot trăi fără rugăciunea comună cu Dumnezeu.


Cartea deschisă, Biblia, o citește și o studiază în fiecare zi pentru a descoperi în ea înțelepciune și putere, viață și lumină, bogății necunoscute. Ea este „lampa picioarelor sale” și o sabie care invinge pe dușman. Biblia este scumpă, căci în ea el găsește pâinea vieții pentru sufletul său, apa vieții care potolește setea lui. O scăldătoare în care se poate spăla și o oglindă în care se poate privi. Îi este drag să-și ducă crucea, căci el știe că fără cruce nu este cunună. Deoarece știe că a înviat odată cu Isus Cristos la o nouă viață credinciosul caută lucrurile de sus, lucrurile veșnice, nevăzute. Este pregătit să întâlnească pe Dumnezeul lui și se aseamănă cu un pom sădit lângă izvor care poartă fructe, ca o mlădiță în via cea adevărată. Acest om nu se sperie de moarte pentru că plinătatea Duhului Sfânt și dragostea lui Dumnezeu îi umplu inima. Ferice de cel ce poate spune: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii“ (2 Timotei 4:7-8).

TABLOUL Nr. 10
O MOARTE FERICITĂ

Isus a spus: „EU sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (Ioan 11:25-26). „…cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimes, are viață veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață“ (Ioan 5:24). Moartea nu-l poate speria și nici înspăiminta pe credincios, căci: „când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința în Domnul nostru Isus Cristos!” (1 Corinteni 15:54-57).Pe acela pe care sângele lui Isus Cristos l-a curățit de toate păcatele și care a fost călăuzit de Dumnezeu, care a trăit cu El – pe acela nu-l sperie moartea. Când îi bate ceasul morții, se va duce cu bucurie așa cum spune apostolul Pavel: „Aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Cristos căci ar fi cu mult mai bine“ (Filipeni 1:23). Credinciosul are dorința să-L vadă pe Isus față în față. Are dorința arzătoare să-L vadă pe Acela, care a murit pentru el pe cruce pentru a-l salva. Duhul Sfânt îi amintește la fel cuvintele lui Cristos: „Să nu vi se tulbure inima! Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine“ (Ioan 14:1-4). „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“ (1 Corinteni 2:9).Nu există pe acest pământ o limbă potrivită să exprime splendoarea locurilor cerești, pregătite pentru cei care merg pe urmele Domnului Isus. În locul scheletului morții (moartea) vedem în acest ultim tablou, îngerul, mesagerul lui Dumnezeu. El așteaptă ca să-l ridice la Dumnezeu pe păcătosul mântuit. Sufletul și duhul sunt eliberate de cătușele trupului muritor și se înalță spre Acela pe care L-a iubit sufletul și pentru care a trăit. Spre slava veșnică i s-a deschis ușa pe care nu o poate închide nimeni. Dumnezeu îi pregătește o primire cu dragoste prin cuvintele Domnului și Stăpânului său: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios din puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău!” (Matei 25:21). Diavolul nu-i mai poate face nimic, căci „scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El“ (Psalm 116:15). „Și am auzit un glas din cer care a spus: „Scrie! Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul!” Da, zice Duhul: „Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13).Și când se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa slavei care nu se poate veșteji (1 Petru 5:4).Tu dar, acela care ai citit această oglindă a inimii, dorești să dăruiești inima celui pe care-L iubești? Dumnezeu să-ți ajute! Căci în acest moment, El este cel mai aproape și spune: „Fiule (fiica mea) dă-mi inima ta!” (Proverbe 23:26). Părăsește păcatele tale și ține-te de dreptate „căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Cristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23).„Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc“ (Iacov 1:12). „Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții“ (Apocalipsa 2:10).

ULTIMUL SFAT 


Și tu, acela care ți-ai predat inima lui Dumnezeu, ține cu tărie ceea ce-ai primit prin credință căci apostolul Pavel face o asigurare în 2 Timotei 1:12: „Căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea”. „Dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Cristos pentru viața veșnică… care vine curând să-Și adune pe ai Săi… Împăratul împăraților, Domnul Domnilor”. „Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire și mai înainte de toți vecii și acum și în veci! AMIN” (Iuda 24-25) (theophilos.3.ro)

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!