Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ziua de odihna

Publicat la 2011-11-25 de Traian

Știati că există o zi foarte importantă de care au uitat aproape toți? Este uluitor faptul că numai câțiva oameni sunt informați despre această zi, chiar dacă ea este una din cele mai importante zile din istoria omenirii! Această zi nu se rezumă la o zi din trecut, ci se referă și la prezent și la viitor. În plus, ceea ce s-a întâmplat în această zi neglijată poate avea un efect serios în viața ta. Vrei să cunoști mai multe evenimente uimitoare despre această zi? Dacă da, citește cu grijă acest Ghid de Studiu.

1. În ce zi obișnuia Isus să Se închine?

“A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă și S-a sculat să citească.” Luca 4:16
Answer: Obiceiul Domnului Isus era să Se închine în Sabat.

2. Care zi a săptămânii este Sabatul?


“Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău.” Exodul 20:10. “După ce a trecut ziua Sabatului,…în ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele.” Marcu 16:1, 2.

Answer: Sabatul nu este prima zi a săptămânii (duminica), cum cred mulți, ci a șaptea zi a săptămânii (sâmbăta). Observați din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua dinaintea primei zile a săptămânii.

3. Cine și când a făcut Sabatul?

“La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.” “În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea, pe care o făcuse; și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse.” Geneza 1:1; 2:2, 3.

Answer: Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creațiunii, când a făcut toată lumea. El S-a odihnit în Sabat, l-a binecuvântat și l-a sfințit (adică l-a pus deoparte pentru o folosință sfântă).

4. Ce spune Dumnezeu despre păzirea sabatului în Cele Zece Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget?

“Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile, și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exodul 20:8-11. “Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.” Deuteronomul 9:10.
Answer: În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a șaptea ca fiind ziua Sa cea sfântă. Dumnezeu știa că oamenii vor uita de Sabatul Său, așa că El a început această poruncă, cu expresia “adu-ți aminte.” El nu i-a poruncit nimănui, nicicând să păstreze vreo altă zi ca pe o zi săptămânală sfântă.

5. Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci?

Isus a spus: “Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.” Luca 16:17. Dumnezeu a spus: “nu-Mi voi călca legământul, și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.” Psalmii 89:34. Observați că Cele 10 Porunci au ieșit de pe buzele lui Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: “Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, și a zis…[apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci în versetele următoare, 2-17].”
Answer: Cu siguranță că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt obligatorii astăzi.

6. Au respectat apostolii Sabatul?

“Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.” Fapte 17:2. “Pavel și tovarășii lui … au intrat în ziua Sabatului în sinagogă și au șezut jos.” Fapte 13:13, 14. “În ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, și am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă.” Fapte 16:13. “Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, și îndupleca pe Iudei și pe Greci.” Faptele 18:4.

Answer: Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel și Biserica primară respectau Sabatul.

7. S-au închinat Neamurile în Sabat?


Dumnezeu a poruncit.
“Ferice de omul care … păzește Sabatul, ca să nu-l pângărească.” “Și pe străinii, care se vor lipistărui în legământul Meu; îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, și-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune … căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” Isaia 56:2, 6, 7, sublinirea autorilor.


Apostolii au învățat:
“Când au ieșit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri.” “În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.” Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor. “Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, și îndupleca pe Iudei și pe Greci.” Fapte 18:4.
Answer: Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar și învățau Neamurile convertite să se închine în Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referință la ziua de duminică, ca la o zi sfântă.

8. Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica în momentul în care Isus a murit și înviat?


 Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat în momentul în care Isus a murit sau a înviat. De fapt, Biblia ne învață opusul. Vă rog, revedeți cu grijă următoarele:

A. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul.
“De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exod 20:11. “Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o.” Geneza 2:3.

B. Hristos Se aștepta ca poporul Său să păstreze încă Sabatul, în anul 70 d.Hr. când Ierusalimul a fost distrus.

Cunoscând foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani în anul 70 d.Hr., Isus Și-a avertizat urmașii din acea vreme zicându-le, “Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat clar că Se aștepta ca Sabatul să fie păstrat chiar și la 40 de ani după învierea Sa. De fapt, nu există nici cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (în orice timp sau circumstanță) Sabatul sfânt al zilei a șaptea cu orice altă zi.

C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul.
Isus a murit “în ziua dinaintea Sabatului” (Marcu 15:37, 42), care se numește acum Vinerea Mare.
Femeile au pregătit mirodenii și miruri să ungă trupul Său, apoi “în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.” Luca 23:56. Doar “după ce a trecut ziua Sabatului” (Marcu 16:1) femeile au venit “în ziua dintâi a săptămânii” (Marcu 16:2) să-și continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că “Isus a înviat, în dimineața zilei dintâi a săptămânii” (versetul 9) care este în mod obișnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să observați că Sabatul “în conformitate cu poruncile” era ziua ce precedea duminica învierii, zi pe care noi o numim azi sâmbăta..

D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărțile Bibliei–Luca și Fapte
. El a spus că în cartea Luca a scris despre “toate” învățăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea duminicii sau schimbarea Sabatului.

9. Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul Pământ. Este adevărat?


“Căci după cum cerurile cele noi, și pământul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul – așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, – zice Domnul.” Isaia 66:22, 23.
Answer: Da, Biblia ne învață că oamenii răscumpărați din toate timpurile vor păstra Sabatul pe Noul Pământ
.
10. Nu este duminica Ziua Domnului?


“Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul.” Isaia 58:13. “Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.” Matei 12:8.
Answer: Biblia vorbește despre “Ziua Domnului” în Apocalipsa 1:10, deci Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la duminică spunând că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o vreodată și a numit-o zi sfântă este Sabatul zilei a șaptea.

11. Ar trebui să păstrez duminica în onoarea învierii Sale?


“Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Romani 6:3-6.
Answer: Nu! Nu mai mult decât ar trebui să ținem vinerea în onoarea crucificării. Hristos a instituit botezul în onoarea morții, îngropării și învierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii în onoarea învierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunându-ne Lui (Ioan 14:15)–nu punând cerințele omenești în locul cerințelor Sale.

12. Dar dacă nu avem indicații în Biblie pentru păzirea duminicii, a cui idee a fost?


“Și se va încumeta să schimbe vremile și legea.” Daniel 7:25, RSV.* “Ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.” “Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești.” Matei 15:6, 9. “Preoții lui calcă Legea Mea.” “Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos… zicând: Așa vorbește Domnul, Dumnezeu! și Domnul nu le-a vorbit!” Ezechiel 22:26, 28.
Answer: Oameni induși în eroare în trecutul îndepărtat, au făcut cunoscut că ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat în duminică. Dumnezeu a prezis că acest lucru se va întâmpla și așa s-a și întâmplat. Această eroare a fost preluată de generațiile noastre, ca fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiție a oamenilor induși în eroare și încalcă Legea lui Dumnezeu care poruncește păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul, iar atunci când Dumnezeu binecuvintează nici un om “nu poate întoarce.” Numeri 23:20.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

13. Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului?

“Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc Eu, și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau Eu.” Deuteronomul 4:2. “Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat…. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, și să fii găsit mincinos.” Proverbele 30:5, 6.
Answer: Dumnezeu le-a interzis oamenilor, în mod clar și categoric să schimbe Legea Sa prin ștergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi de Legea sfântă a lui Dumnezeu în oricare mod, este unul din lucrurile cele mai înfricoșătoare și periculoase, pe care le-ar putea face cineva.

14. Totuși, de ce a creat Dumnezeu Sabatul?

A. Semn al creațiunii.
“Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.” “Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exodul 20:8, 11.

B. Semn al răscumpărării și sfințirii.
“Le-am dat și Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfințesc.” Ezechiel 20:12.
Answer: Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificații: (1) Este un semn că El a creat lumea în șase zile literale de 24 de ore și (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu de a-i răscumpăra și de a-i sfinți pe oameni. Negreșit, orice creștin va iubi Sabatul, ca pe un semn prețios al Creației și răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu ca oamenii să calce în picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toți acei ce vor să fie binecuvântați, trebuie mai întâi să-și oprească piciorul în ziua Sabatului.

15. Cât de importantă este păstrarea Sabatului?

“Păcatul este fărădelege.” 1 Ioan 3:4. “Plata păcatului este moartea.” Romani 6:23. “Căci, cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10. “Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.” 1 Petru 2:21. “S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice.” Evrei 5:9.
Answer: Este o chestiune de viață și de moarte. Păstrarea Sabatului este impusă în a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece Porunci, este păcat. Creștinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos în păzirea Sabatului. Singura noastră siguranță este de a studia cu sârguință Biblia, “împărțind drept cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creștină pe care o urmăm.

16. Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioși care deliberat ignoră Sabatul Său?


“Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt… își întorc ochii de la sabatele Mele, și sunt pângărit în mijlocul lor.” “De aceea Îmi voi vărsa urgia peste ei.” Ezechiel 22:26, 31.

Answer: Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, liderii religioși Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că îi va pedepsi pe acești falși păstori. Milioane de oameni au fost greșit îndrumați în această privință. Dumnezeu nu îi poate trata cu ușurință. Isus i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu în timp ce ignorau una din Cele Zece Porunci prin tradiția lor (Marcu 7:7-13).

17. Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul?


“Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15. “Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.” Romani 14:12. “Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat!” Iacov 4:17. “Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate!” Apocalipsa 22:14. “Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu.” Apocalipsa 14:12.
Answer: Da, fără îndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut pentru tine, și dacă tu Îl iubești îl vei păstra, pentru că este una din poruncile Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu înseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o hotărâre. Nu poți evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu însuți vei da socoteală în fața lui Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu îți cere să Îl iubești și să I te supui acum!

18. Doresc să urmez exemplul lui Isus în ceea ce privește păstrarea Sabatului.

sursa.studii biblice

#MARIA
UN ADEVAR CARE NI -L PREZINTA DUMNEZEU ,PRIN CUVANTUL SAU IN BIBLIE.
#BLqmlYBxY7YQ
Nu stiu ce sa zic de cartea astcaea, nu ma multumeste deloc faptul ca o alta autoare a preluat locul lui L.J.Smith. Indiferent daca va incerca sa adopte acelasi stil, se va vedea cu siguranta diferenta.Cred ca ma voi gandi ceva daca sa imi iau vol. 4 sau nu.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!