Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce spune Biblia despre „Adânc”?

Publicat la 2011-11-03 de Traian

În cartea Apocalipsa se folosește cuvântul „Adânc” ca fiind un loc sub pământ. Să vedem  ce informație ne oferă Biblia despre Adânc.

           Adâncul este legat cu apele de sub pământ:


Mai multe texte din Vechiul Testament prezintă acest loc ca fiind un loc adânc sub pământ, unde se află ape multe. Cartea Genezei ne relatează că una din sursele de ape ale  potopului au fost izvoarele Adâncului celui mare:

           În anul al șasesutelea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Geneza 7:11)

          Izvoarele Adîncului
și stăvilarele cerurilor au fost închise, și ploaia din cer a fost oprită. (Geneza 8:2)

Sunt și alte texte care ne arată că în Adânc sunt ape multe:

          La vederea Ta, se cutremură munții; se năpustesc rîuri de apă; adîncul își ridică glasul, și își înalță valurile în sus. (Habacuc 3:10)

La Isaia 44:24-28 găsim scrise cuvintele lui Dumnezeu, care vorbește despre lucruri care omenește par irealizabile, dar care Dumnezeu le-a hotărât: restabilirea Ierusalimului prin porunca împăratului Cir. Această prorocie a fost făcută cu 175 de ani înainte de nașterea lui Cir. În acest context Dumnezeu, ca să arate puterea Sa, spune că El zice Adâncului: Usucă-te și îți voi seca râurile. Prin aceasta arătând că la El nu există nimic imposibil. Dar de aici vedem că Adâncul este plin de ape.

    Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pîntecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pămîntul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoși, și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înțelepți să dea înapoi, și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvîntul robului Meu, și împlinesc ce proorocesc trimeșii Mei; Eu zic despre Ierusalim: „Va fi locuit,” și despre cetățile lui Iuda: „Vor fi zidite iarăși, și le voi ridica dărîmăturile.” Eu zic adîncului: „Usucă-te, și îți voi seca rîurile.” Eu zic despre Cir: ”El este păstorul Meu, și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: „Să fie zidit iarăș!” Și despre Templu: „Să i se pună temeliile!” (Isaia 44:24-28)

             Legătura cu Locuința Morților:


Găsim două texte în Biblie în care Locuința Morților este pusă alături cu Adâncul. Se părea că sunt elemente asemănătoare, dar totuși diferite.

            Locuința morților și Adîncul
sînt cunoscute Domnului, cu cît mai mult inimile oamenilor! (Proverbe 15:11)

            După cum locuința morților și adîncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. (Proverbe 27:20)

            Adâncul este un loc pentru îngerii căzuți (Diavolul și îngerii lui):


Potrivit cu 2 Petru 2:4 Adâncul este locul unde îngerii căzuți stau în întuneric, în lanțuri și așteaptă judeacata:

           Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii cari au păcătuit, ci i-a aruncat în Adînc, unde stau înconjurați de întunerec, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată; (2 Petru 2:4)

Duhurile rele sunt aruncate în adânc. La venirea Domnului Isus dracii nu erau încă în adânc, cel puțin, nu toți:

           Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adînc. (Luke 8:31)

La Apocalipsa 9:1-11 se vorbește desrpe evenimentele legate de trâmbița a 5 (prima nenorocire) și se spune că a fost deschisă fântâna Adâncului și din ea au ieșit niște lăcuste, care aveau ca împărat peste ele pe îngerul Adâncului:

            Îngerul al cincelea a sunat din trîmbiță. Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pămînt. I s-a dat cheia fîntînii Adîncului, și a deschis fîntîna Adîncului. Din fîntînă s’a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s’au întunecat de fumul fîntînii. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adîncului, care pe evreiește se cheamă Abadon iar pe grecește Apolion. (Apocalipsa 9:1-2, 11)

           Fiara din Apocalipsa se va ridica din Adânc:

Fiara din Apocalipsa, care face război cu cei doi martori și cu sfinții, este descrisă la capitolul 11 ca fiind cea care se ridică din Adânc (nu se spune că se ridică din Adânc înainte ca să omoare pe cei doi martori):

           Cînd își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adînc, va face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. (Apocalipsa 11:7)

La Apocalipsa 17, unde este descrisă judecata Babilonului, care are loc înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ, se spune că Fiara aceasta urmează să se ridice din Adânc și are să se ducă la pierzare.

           Rev 17:8 Fiara, pe care ai văzut-o, era, și nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, și are să se ducă la perzare. Și locuitorii pămîntului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. (Apocalipsa 17:8)

          Diavolul va fi aruncat în Adânc:

       După judecata Babilonului și a doua venire a Domnului Isus pe pământ, Diavolul va fi legat și aruncat în Adânc pentru 1000 de ani:

    Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ținea în mînă cheia Adîncului și un lanț mare. El a pus mîna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. (Apocalipsa 20:1-3)

După împărăția de o mie de ani, Diavolul va fi deslegat, va înșela pe locuitorii pământului și, apoi va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă:

           Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; și va ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, cari sînt în cele patru colțuri ale pămîntului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pămîntului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20: 7-10).

sursa.moldovacrestina.net

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!